Förenkla processen för miljöfarlig verksamhet

Tillväxtverket har i uppdrag att ta fram tjänster som kan effektivisera och förenkla processen för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

För många företag inom livsmedelskedjan är ett beslut om miljöfarlig verksamhet en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet. Företag som behöver göra en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet upplever ofta processen som krånglig, oförutsägbar och kostsam. Även när det gäller anmälan upplever företagen vissa utmaningar.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande. Ett annat mål är att förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier. Ett tredje mål är att andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Bakgrund förenkling

Tillväxtverket har i uppdrag att mellan åren 2021–2026 ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. Uppdraget ska genomföras i samråd med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Uppdraget ska delredovisas senast den 28 februari åren 2022-2025 samt slutredovisas senast den 28 februari 2026.

Insatser

I delrapporten för 2024 går det att läsa mer om de aktiviteter som Tillväxtverket genomfört samt vårt arbete tillsammans med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Ett första steg i uppdraget har varit att genomföra en behovsanalys vilken rapporterades i delrapporten för 2022. I behovsanalysen formulerades problem- och behovsområden utifrån intervjuer med bland andra företag och myndigheter. Ett antal förslag utarbetades för att möta företagens behov av förenkling. Utifrån förslagen i behovsanalysen har Tillväxtverket arbetat vidare.

I delrapporten för 2023 går det att läsa mer om de aktiviteter vi genomfört tillsammans med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Kontakt

Johanna Hjärtberg

Avdelning Förenkling, Enklare myndighetskontakter

Karin Holmqvist

Avdelning Förenkling, Enklare myndighetskontakter

 

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se