Internationell kompetensattraktion och etablering

Brist på kompetens är idag ett av de största hindren för tillväxt och regional utveckling i Sverige. Bland annat bidrar den gröna och digitala omställningen till att skapa en global brist på strategiskt viktig kompetens.

På flera ställen i landet pågår nu också stora investeringar och etableringar. Samtidigt kan kompetens inte alltid hittas i Sverige vilket ställer krav på inflyttning från andra länder. Därför är det viktigt för Sverige att kunna attrahera och behålla högkvalificerad och annan efterfrågad utländsk arbetskraft.

Flera personer sitter runt ett bort och pratar

Attrahera, etablera och behålla internationell kompetens

Tillväxtverket ska tillsammans med nio andra myndigheter och Business Sweden identifiera och adressera problem kopplade till att attrahera, etablera och behålla högkvalificerad internationell kompetens och annan utländsk arbetskraft. De andra myndigheter som ingår i samverkan är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Statens servicecenter, Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet och Vinnova. Arbetet samordnas av Tillväxtverket.

Bättre samordning av myndigheters arbete

Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna etablera en långsiktig samverkan. Ur individers och arbetsgivares perspektiv ska myndigheternas insatser bli bättre samordnade, förutsägbara och utgöra en effektiv helhet. Myndigheterna ska underlätta för företag att anställa utländsk arbetskraft med efterfrågad kompetens och de individer som kommer till Sverige ska snabbare komma in i samhället och välja att etablera sig i landet.

Myndigheternas samverkan ska även bidra till att underlätta regionernas och kommunernas arbete att attrahera och etablera inflyttad utländsk arbetskraft och deras familjer. Myndigheterna ska under uppdraget föra dialog med regioner och kommuner. Ett väl fungerande mottagande och etablering förutsätter ett aktivt regionalt arbete, där nationella myndigheter kan samverka för att minska hinder och underlätta regionernas arbete.

Syfte och mål

Uppdraget ska långsiktigt bidra till att stärka svensk konkurrenskraft och tillväxt genom att underlätta för bland annat företag att anställa utländsk arbetskraft med efterfrågad kompetens. Genom uppdraget ska myndigheterna också bidra till att den arbetskraft som kommer till Sverige, inklusive medföljande familjer, snabbare kommer in i samhället och väljer att etablera sig i landet. Målgruppen är främst utländska individer med högkvalificerad kompetens, inklusive forskare och studenter, och annan utländsk arbetskraft som är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Även hemvändande svenska medborgare omfattas.

Målet med uppdraget är att statliga myndigheters insatser ska bli bättre samordnade och förutsägbara samt utgöra en effektiv helhet.

Tillväxtverket ska senast den 31 januari 2025 och 31 mars 2026 lämna delredovisningar samt senast den 31 mars 2027 lämna en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet.

Kontakt

Mats Wessman

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Manhem Laurin

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Josef Lannemyr

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Viktoria Lagerkvist

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se