Hållbar stadsutveckling

Det övergripande målet för den hållbara stadsutvecklingen är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar ska bidra till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Tillväxtverket är involverat i flera initiativ som ska bidra till hållbar stadsutveckling.

Nationella myndighetsgemensamma initiativ

Tillväxtverket deltar i nationella myndighetsövergripande initiativ som ska leda till hållbar stadsutveckling.

Rådet för hållbara städer

Tillväxtverket har i uppdrag att arbeta med Rådet för hållbara städer. Rådet består av myndighetscheferna på alla deltagande myndigheter samt representanter från kommuner och länsstyrelser. Till rådet finns en expertgrupp som består av sakkunniga från varje deltagande organisation. Expertgruppen tar fram strategier, förslag på åtgärder och samverkansmöjligheter. Rådet driver webbplatsen hållbarstad.se som är ett forum för kunskapsspridning och goda exempel. Syftet med sidan är att sprida kunskap, skapa möjligheter till samverkan och att samla finansieringsmöjligheter för hållbar stadsutveckling.

Projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling genomförs gemensamt av flera av myndigheterna i Rådet för hållbara städer. Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfondens nationella program, där det finns öronmärkt finansiering för Hållbar urban utveckling. Pengarna ska användas till att stödja kommuner och regioner i arbetet med omställningen till hållbara städer och samhällen. Projektet Svensk modell för hållbar urban utveckling ska bidra till gemensamt lärande. Uppdraget omfattar att utveckla samarbetet mellan myndigheterna för att gemensamt utveckla styrmedel och kunskap till stöd för kommuner och regioner. Den primära målgruppen är de kommuner och regioner som medverkar i genomförandet av det nationella regionalfondsprogrammet.

Klimatkontrakt 2023

Klimatkontrakt 2030 är en viljeyttring mellan kommuner, myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. För att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer krävs samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän. Nationell, regional och lokal nivå måste arbeta på nya sätt och tillsammans för att nå klimatneutrala städer. Kontraktet är ett verktyg för att nå detta. Det är ett långsiktigt åtagande som säkrar samarbetet mellan städerna och den statliga nivån.

Under 2020 signerades den första versionen av Klimatkontrakt med nio städer. Nu ingår 23 svenska kommuner, som tillsammans representerar cirka 40 % av Sveriges befolkning. Tillväxtverket är en av sex nationella myndigheter som signerat Klimatkontrakt 2030.

Nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda.

Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Programmet ska också främja att befintlig kunskap används.

Formas har inrättat en nationell programkommitté med representanter från forskningsfinansiärer inom området hållbart samhällsbyggande, där bland annat Tillväxtverket ingår. Kommittén bistår Formas med genomförande och regelbunden uppdatering av den strategiska forskningsagenda som det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande baseras på.

EU-initiativ för hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket är kontaktpunkt för två EU-initiativ inom hållbar stadsutveckling. Initiativen erbjuder kunskapsbyggande och finansiering. Tillväxtverket ansvarar för att sprida information om initiativen och utgör en länk mellan EU-kommissionen och svenska aktörer. Ansökningar om projektmedel ställs direkt till sekretariaten i Frankrike.

URBACT

URBACT är ett europeiskt utbytes- och studieprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Målet med URBACT är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar på gemensamma urbana utmaningar. Det görs genom nätverkande, lärande av varandras erfarenheter och genom att identifiera de bästa tillvägagångssätten för att förbättra stadsutvecklingen.

URBACT främjar integrerad stadsutveckling och ger stöd till städer för att genomföra detta. För att åstadkomma positiv förändring krävs att lokala myndigheter samarbetar med regional, nationell och EU-nivå och att de tacklar utmaningar och problem på ett holistiskt sätt som tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner.

URBACT har utvecklat processer och verktyg som en del av URBACT-metoden. Den uppmuntrar städer att ompröva centraliserade förvaltningsstrukturer och övergå till mer inkluderande och holistiska modeller. URBACTs tillvägagångssätt innebär att hållbar stadsutveckling drivs av handlingsorienterade strategier, som skapas och implementeras tillsammans med lokalbefolkningen.

European Urban Initiative

European Urban Initiative (EUI) är ett instrument för den urbana dimensionen av sammanhållningspolitiken. EUI ska identifiera och testa innovativa, överförbara och skalbara lösningar på utmaningar inom hållbar stadsutveckling av särskild relevans på EU-nivå. Initiativet har en total ERUF-budget på 450 miljoner euro för programperioden 2021–2027 för att skapa och erbjuda möjligheter och en miljö för att genomföra innovativa urbana strategier. Dessa projekt testar nya lösningar, tekniker och planeringsmodeller, bygger kapacitet och delar kunskap inom hållbar stadsutveckling.

Initiativet har tre ben:

  1. Finansiering av innovativa pilotprojekt
  2. Stödja och stärka städers kapacitet
  3. Aktiviteter med syfte att sprida och utveckla kunskap

EUI ska också driva den digitala plattformen Portico som är en kunskapsplattform och översikt över huvudaktörerna inom området hållbar urban utveckling i Europa. Det är också en digital mötesplats för exempelvis tjänstemän, beslutsfattare och experter.

Finansiering för hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket erbjuder även finansieringsmöjligheter för hållbar stadsutveckling.

Nationella regionalfondsprogrammet

I Europeiska regionala utvecklingsfondens nationella program finns öronmärkt finansiering för Hållbar urban utveckling. Det nationella regionalfondsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de stora utmaningar samhället står inför. Programmet ska bidra i omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet. Åtta procent av Sveriges regionalfondsmedel, cirka 67 miljoner Euro, är avsatt för hållbar urban utveckling. Insatser ska genomföras inom ramen för geografiskt avgränsade strategier i städer, stadsregioner eller städer i nätverk.

Annan finansiering

För ytterligare information om finansieringsmöjligheter inom hållbar stadsutveckling, så har myndigheterna i Rådet för hållbara städer samlat sina olika möjligheter till finansiering på hemsidan hallbarstad.se.

Kontakt

Sara Palo
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Lovisa Petersson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Isaac Karlsson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se