Digitalisera företag i landsbygder

Ökad digitalisering hos småföretag i landsbygder ger nya möjligheter att utveckla verksamheter och skapar arbetstillfällen.

Logga Jordbruksfonden

Mål

Insatserna syftar till att öka företagens digitala mognad för att utveckla sin verksamhet och sina affärer. Satsningarna ska bidra till fler hållbara företag och på sikt skapa fler arbetstillfällen i landsbygder.

Bakgrund

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya digitala tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel. En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktyg som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

Insatser

Tillväxtverket har genom två utlysningar beviljat stöd till 21 projekt där flera aktörer samarbetar för att öka kunskapen om mikro- och småföretag i landsbygders behov och utmaningar kring digitalisering. Det handlar om projekt för att bygga kunskap om digitala utmaningar och behov, samt pilotprojekt för att tillämpa digitala modeller, verktyg eller metoder för att stärka den digitala mognaden hos företag. Stödet kommer från EU:s landsbygdsprogram. Totalt beviljat belopp är cirka 22,5 miljoner kronor.

Guida besökare med nya digitala lösningar

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE har beviljats stöd för att i samarbete med Heart of Lapland utveckla nya digitala lösningar för besöksnäringsföretag. I projektet ska de utveckla en gör-det-själv guide som stöttar företagen att skapa digitalt material så att de kan guida och informera besökare oberoende av personlig närvaro. De ska även ta fram några prototyper med inspirerande exempel på digital guidning.

Kontaktperson: Britta Elfving Persson britta.elfving.persson@ri.se

Skapa testmiljö genom kommunens servicepunkter

Projektägare: Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun har beviljats stöd för att stärka kunskapen om mikro- och små företag på kommunens landsbygder genom kartläggning och behovsanalyser kring företagens digitala mognad. Projektet ska också skapa en testmiljö knuten till kommunens servicepunkter. Samarbetspart i projektet är Region Örebro Län.

Kontaktperson: Martina Björck, martina.bjorck@lindesberg.se

Ökad digitalisering för lönsammare jordbruk

Projektägare: Agroöst Ideell förening

Lantbruksföretag lägger ner mycket tid på att samla in data och rapportera i olika system, men arbetet är inte alltid effektivt. Agroöst har beviljats stöd för att kartlägga användningen av data hos lantbruksföretag (livsmedelsproducenter) på gårdsnivå. De ska i projektet “Lantbruksföretagens digitala mognad” identifiera utmaningar och möjligheter för att öka användningen av digitala tjänster och också identifiera behov av förenkling vid digital rapportering till myndigheter. Målet är att bidra till ökade lönsamhet på gårdarna och till ökad hållbarhet. Samarbetsparter i projektet är Länsstyrelserna i Södermanlands och Örebro län och Agronod AB.

Kontaktperson: Malin Myhrberg malin.myhrberg@agroorebro.se

Beteendeförändring för mer digitala skogsföretag

Projektägare: WiseMind Evolution

Kan nudging, puffning, öka användningen av digitala verktyg hos små skogsföretag? Det vill WiseMind Evolution testa i projektet “Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag” tillsammans med samarbetspartnerna Katam Technologies AB och Skogsstyrelsen. De ska först kartlägga användningen av digitala verktyg och identifiera eventuella hinder hos företagen och därefter stimulera en beteende­förändring med hjälp av psykologi och beteendevetenskap. Målet är att överbrygga hindren och nå en ökad grad av digitalisering hos företagen.

Lärdomarna från projektet ska de sedan överlämna till företagsfrämjare som erbjuder digitala lösningar för skogsägare och arbetsmetoden ska kunna skalas upp och användas även inom andra branscher.

Kontaktperson: Agnes Granberg agnes@wisemind.se

Ökad digitaliseringsgrad i tre steg i västsvenskt lantbruk

Projektägare: Agroväst

För att öka användningen av digital teknik hos mikro- och småföretag inom jordbruk och trädgårdsodling ska Agroväst tillsammans med RISE Sweden testa flera nya tjänster och metoder i projektet ”Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk”. Det genomförs i en trestegsraket:

  • GAP-analyser görs av användandet av digital teknik (behov, hinder och möjligheter) på 12 gårdar i Västra Götaland
  • Teknikdemonstrationer - där nya digitala lösningar visas i praktiken - utförs på 6 gårdar tillsammans med forskare, rådgivare, lantbruksskolor och teknikleverantörer.
  • Ett underlag sammanställs om hur tekniken används och det presenteras för teknikleverantören.

Insatsen ska leda till fler tjänster i samverkansplattformen SmartAgri (en digital innovationshub för västsvenskt lantbruk) och till en behovsdriven digitalisering av lantbruksföretag i Västsverige.

Kontaktperson:

En kunskapshöjd offentlig sektor stärker regionens landsbygdsföretag

Projektägare: Compare

En kluster- och innovationsmiljö och ett antal kommuner som går ihop för att stärka digitaliseringen i landsbygdsföretag är principen i projektet ”Digital rådgivning i offentlig sektor” som drivs av Compare i samarbete med näringslivskontoren i Värmlands kommuner. Compare använder den etablerade digitala plattformen ”Be Digital” (en guide för företag och rådgivare i digital utveckling) som utgångspunkt i en kunskapshöjande insats för offentlig sektor.

Genom att utbilda kommunernas företagsrådgivare i digitaliseringens möjligheter är målet att de i sin tur ska nå ut med metoder för digital affärsutveckling till regionens landsbygdsföretag. En kunskapshöjd offentlig sektor stärker därmed regionens landsbygdsföretag.

Kontaktperson: Ingrid Ivars, ingrid.ivars@compare.se

Bättre digital rådgivning genom kraftsamling

Pojektägare: Compare

I projektet “Digital rådgivning i regional samverkan” utvecklar innovations- och klustermiljön Compare i Värmland och Sandbacka Science Park i Gävleborg en gemensam plattform för sina rådgivningstjänster specifik anpassade för företag på landsbygden. De ska tillvarata resultat från tidigare digitaliseringsprojekt och insatser och involvera fem pilotföretag från målgruppen.

Kontaktperson: Anders Solberg, anders.solberg@compare.se

Överföring av kunskap digitalt för landsbygders företag

Projektägare: Hushållningssällskapens service AB

Hur tar mikro- och småföretag utanför storstäderna bäst till sig kunskap digitalt? Hushållningssällskapet tillsammans med Autotech AB, skapar en guide för hur kunskapsöverföring bäst sker för ökad tillväxt i företagen. Det görs med hjälp av en testgrupp bestående av företagare i målgruppen som testar olika typer av digital kunskapsförmedling.

Projektet ska även resultera i en kunskapssammanställning som undersöker vad som händer i Sverige och omvärlden kring digital mognad. Kunskapen sprids till andra företagsfrämjare genom webbinarier och blir tillgängligt på nätet.

Kontaktperson: Nicklas Bengtsson, nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Kunskapshöjning av företagsfrämjare inom jordbruk och livsmedel

Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE har beviljats stöd för att öka den digitala mognaden hos svenska mikro- och småföretag inom jordbruk och livsmedel i landsbygder. Projektet syftar också till att kunskapshöja olika företagsfrämjande aktörer om behov och utmaningar kring digitalisering som företag inom målgruppen har.

Målet är också att öka samverkan mellan de företagsfrämjande aktörerna. Ett delmål är ökad kunskap hos företagsfrämjande aktörer om vilka nya resurser som behöver skapas för att främja ökad digitalisering. Projektet ska även öka kunskapen hos företagsfrämjande aktörer inom jordbruk och livsmedel om digitala verktyg i andra branscher och hur dessa kan anpassas till branschen.

Kontaktperson: Anna Rydberg, anna.rydberg@ri.se

Digitala strategier för affärsutveckling i kulturhantverksföretag

Projektägare: Linnéuniversitetet

Syftet med projektet är att ta fasta på behovet av kunskap om hur små kulturhantverksföretag i landsbygder, med sina specifika förutsättningar, kan använda digital teknik för att utveckla sina affärsmodeller och på så vis skapa verksamheter som över tid är ekonomiskt bärkraftiga. Arbetet fokuserar på hur digitalisering kan spela roll I samspelet mellan konst, hantverk, entreprenörskap och företagande där värdeskapandet aktiverar och är beroende av alla våra sinnen.

Projektet som genomförs i Småland och på Öland ska arbeta med företag inom glas, keramik, trä, textil, trädgård och mathantverksbranscherna. Resultatet ska bidra till utvecklingen av digitala strategier och digitala affärsmodeller för små kulturhantverksföretag. Samarbetspartner är Emmaboda kommun.

Kontaktperson: Petter Boye, petter.boye@lnu.se

Bredda och fördjupa digital behovskartläggning från kommun till regionnivå

Projektägare: Region Västernorrland

I projektet ”Digibygd Västernorrland” bygger Region Västernorrland i samarbete med Bron Innovation vidare på ett befintligt projekt, ”Digibygd Örnsköldsvik”. Projektet både breddas till att omfatta hela Västernorrlands län, och fördjupas genom att även fokusera på företagsfrämjande aktörer. En behovskartläggning kommer göras hos 30 mikro- och småföretag på landsbygden i Västernorrlands län, verksamma inom jord- och skogsbruk. Detta ska ligga till grund för kunskapshöjande insatser inom det företagsfrämjande systemet. Det ska också ge underlag för framtida insatser på både regional och nationell nivå. För målgruppen företagsfrämjare ska tre träffar genomföras i syfte att bygga kunskap.

Kontaktperson: Susanne Sahlin susanne.sahlin@rvn.se

Förbättra skoglig planering genom digitalisering

Projektägare: Skogsstyrelsen

Skogsägare är i behov av bra beslutsunderlag och en bra skogsbruksplan för hur en skogsfastighet ska skötas. Skogsstyrelsen har i projektet ”Digitalt planeringsunderlag för skogsägare” beviljats stöd för att ta fram en prototyp, ett verktyg, för skoglig planering. Prototypen ska utvecklas och testas i dialog med skogsägare. I detta arbete ska även SLU:s beräkningsmodeller i programmet Heureka utvärderas för att se hur väl det matchar skogsägarnas behov. Skogsstyrelsen genomför projektet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogforsk.

Kontaktperson: Ulf Flygar ulf.flygar@skogsstyrelsen.se

Digitala plattformar som motor i digitalisering

Projektägare: Umeå kommun

Umeå kommun har beviljats stöd för att i sitt projekt ”Digitala företagsplattformar för likvärdiga digitaliseringsmöjligheter på landsbygd” samla kunskap om hur lokala digitala plattformar kan bidra till fortsatt digitalisering hos landsbygdsföretag. Den primära målgruppen är företagsfrämjande aktörer som genom projektet kan få ökad kunskap inom detta område. Inom projektet kommer befintliga plattformar kartläggas, analyseras och sedan kompletteras med nya plattformar. De nya plattformarna kommer testas och följas upp i ett antal piloter med lokala företag. Samarbetspartners i projektet är Umeå universitet, Örnsköldsviks kommun, Bygdsam Nätradalen, Handlar’n i Sörmjöle och Norrmjöle Camping

Kontaktperson: Linn Alexandersson linn.alexandersson@umea.se

AI för att underlätta kontakter mellan lantbruk och myndigheter

Projektägare: AgroÖst ideell förening

AgroÖst ideell förening ska i projektet ”AI i lantbrukets tjänst” utreda möjligheterna att utveckla en AI-tjänst som förenklar kontakten mellan lantbruksföretag och myndigheter. Behovet har redan identifierats i ett pågående projekt. Genom att effektivisera det administrateiva arbetet kan lantbrukare bli mer självgående i sina kontakter med myndigheterna. Projektet ska identifiera lämpliga dataflöden mellan lantbruksföretag och länsstyrelsen samt analysera vilka av dessa som kan automatiseras och optimeras med hjälp av AI. Detta ska resultera i en testmodul med dataflöden från tre typgårdar. AgroÖst genomför projektet i samarbete med HS konsult AB, Mälardalens universitet, Länsstyrelsen i Södermanland, AI Sweden och Länsstyrelsen Örebro.

Kontaktperson: Malin Myhrberg malin.myhrberg@agroorebro.se

Digitaliseringens möjligheter för affärsutveckling och ökad tillväxt

Projektägare: Plus Katrineholm AB

För att kunna stötta och guida företag mot ökad digitalisering krävs kunskap om deras förutsättningar och behov. Plus Katrineholm AB har i projektet ”Blueprint digitalisering Västra Sörmland” beviljats stöd för att öka kunskapen om digitaliseringens möjligheter. Med särskilt fokus på affärsutveckling och tillväxt. Projektet ska skapa ett forum för samarbete mellan företagsfrämjande aktörer. Inom projektet kommer även ett antal pilotinsatser genomföras, riktade direkt mot företag. Målgruppen är landsbygdsföretag inom besöksnäring och gröna näringar i Västra Sörmland. Plus Katrineholm AB genomför projektet i samarbete med Almi Nyföretagarcentrum Västra Sörmland, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun.

Kontaktperson: Camilla Lindgren, camilla.lindgren@pluskatrineholm.se

Öka den digitala mognaden i småländsk besöksnäring

Projektägare: Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har beviljats stöd, i samarbete med Eksjö kommun, för att öka den digitala mognaden hos besöksnäringsföretag i kommunerna. I projektet ”Samarbeta för ökad digital mognad för företagsfrämjare och besöksnäringsföretag i landsbygd” finns som samarbetspartners även med de lokala företagsfrämjande aktörerna (Eksjö.nu AB, Smålands Trädgård, Emilkraften och Näringslivsutveckling i Vetlanda AB). Målet med projektet är att samverkan och kunskaper ska stärkas för att bättre kunna vägleda besöksnäringsföretagen inom digitalisering. Projektet riktar sig även direkt till besöksnäringsföretag genom att erbjuda kartläggning, individuell rådgivning och kompetensutveckling inom digitalisering.

Kontaktperson: Rebecca Ewens, rebecca.ewens@vetlanda.se

Digitalt verktyg för mer effektivt foderstatsarbete

Projektägare: HIR Skåne AB

För företag inom animalieproduktion är foder en av de största och viktigaste utgiftsposterna. HIR Skåne AB ska i projektet ”Ökad digitalisering inom djurhållning” utveckla ett digitalt verktyg som kan leda till enklare och mer effektivt foderstatsarbete för lantbrukaren. Verktyget bygger på ett internationellt foderstatsprogram som i projektet anpassas efter svenska förhållanden. Projektet ska också utveckla nyckeltal som stöttar uppföljning och utveckling. HIR Skåne AB genomför projektet i samarbete med SLU Alnarp.

Kontaktperson: Ingela Löfquist, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Avslutade samarbetsprojekt

Kartläggning av digital mognad i landsbygdsföretag i Västerbotten

Projektägare: Region Västerbotten

Region Västerbotten ska, tillsammans med Almi företagspartner och Umeå universitet, kartlägga den digitala mognadsgraden i minst 150 av Västerbottens mikro- och små landsbygdsföretag genom enkät och djupintervjuer. För att stärka samverkan och skapa förutsättningar för framtida åtgärder ska workshops genomföras med näringslivsfunktioner i Västerbottens 15 kommuner. Projektets ska även resultera i ett kunskapsmaterial om länets mikro- och småföretag när det gäller den digitala mognaden.

Projektet slutredovisades den 30 juni 2023.

Kontaktperson: Bengt Strömgren, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

 

Utveckla nya arbetsmodeller och nya kunskapshöjande insatser

Projektägare: Umeå universitet

Umeå universitet har beviljats stöd för att koppla samman forskning inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap med mikro- och småföretagare i landsbygder. Projektet ska presentera en anpassad modell för digital mognadsmätning som utvärderats på minst 100 företag.

De ska även genomföra behovskartläggningar hos mikro- och småföretag i norra Sveriges glesbygds­kommuner samt genomföra piloter med minst 20 mikro/småföretag i minst två glesbygdskommuner. På lång sikt är målet att skapa en bestående samverkansstruktur för digitalisering i glesa områden. Samarbetsparter i projektet är Akademi Norr, Företagarna Norrbotten, Företagarna Västerbotten samt Åsele, Arvidsjaurs och Överkalix kommuner.

Kontaktperson: Mats Johansson, Umeå universitet, mats.johansson@umu.se

Förstudie för smarta uppkopplade landsbygder

Projektägare: Örnsköldsviks kommun

Projektet Digibygd Örnsköldsvik syftar till att, genom samverkan mellan Örnsköldsviks kommun och Bron innovation, stärka landsbygdens förutsättningar till långsiktigt hållbar tillväxt genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Projektet ska etablera en samverkansstruktur för fortsatt arbete med smarta digitala lösningar som stärker platsattraktivitet. Projektet ska göra en kartläggning av området och dess företag samt resultera i en analys av digitaliseringens effekter för landsbygdsföretagen och lämna förslag på skarpa utvecklingsområden.

Kontaktperson: Fredrik Holmgren, fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se
Sara Rudälv sara.rudalv@broninnovation.se

Grön digitalisering ska ge affärsnytta hos små livsmedelsproducenter

Projektägare: Länsstyrelsen Östergötland

Att ökad digital mognad i företag kan bidra till affärsutveckling och ökat ekonomiskt utbyte är något som Länsstyrelsen Östergötland utgår från i det beviljade projektet “Grön ökad digital affärsutveckling GÖDA”. De ska i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län, AgroÖst och Vreta Kluster, inventera behov och utmaningar kring digitalisering hos småskaliga livsmedelsproducenter och förädlingsföretag i Östergötland och Örebro län.

Utifrån inventeringen ska de sedan erbjuda dem utbildningar anpassade efter deras behov. Målet är att få till ett underlag för att skapa skräddarsydda lösningar som får fler företag att använda digitaliseringens möjligheter i sin verksamhets- och affärsutveckling.

Kontaktperson: Catharina Marklund catharina.marklund@lansstyrelsen.se

Informations- och demonstrationsinsatser

Tillväxtverket beviljades hösten 2022 4 miljoner kronor för att arbeta med olika informations- och demonstrationsinsatser. Dessa är kopplade till kunskapshöjande insatser i Tillväxtverkets arbete med digitaliseringens möjligheter för mikro- och småföretag i landsbygder och gäller perioden 2022-2025. Arbetet omfattar allt vårt arbete med de tre olika delåtgärderna i EU:s landsbygdsprogram.

I vårt arbete med informations- och demonstrationsinsatserna ingår olika typer av kunskapshöjande insatser som att arrangera erfarenhets- och nätverksträffar, genomföra seminarier, webbinarier och konferenser, sprida kunskap genom rapporter och sociala medier.

Tillväxtverket har under 2023 upphandlat WSP för uppföljning och utvärdering av resultatet för våra 21 samarbetsprojekt, vårt arbete med rådgivnings- och coachningsinsatser med målsättningen att nå 1 300 småföretag samt vårt dialog- och processbaserade arbetssätt med de olika delåtgärderna i landsbygdsprogrammet.

Vi uppdaterar löpande med information om vårt arbete med de olika delåtgärderna.

Rådgivnings- och coachningsinsatser för små företag i landsbygder

Tillväxtverket beviljades medel från Jordbruksverket hösten 2022 för att kunna erbjuda rådgivnings- och coachningsinsatser till små företag på landsbygden. Tillväxtverket har upphandlat Affärskompetens för genomförandet, som startade sitt uppdrag under försommaren 2023.

Målsättningen är att nå 1 300 företag med insatsen varav 650 företag ska återfinnas inom några av de branscher som vi särskilt har prioriterat som besöksnäringen, kulturella och kreativa branscher med fokus på kulturarv, slöjd och hantverk, livsmedelssektorn, skogssektorn, byggsektorn samt industribranschens små underleverantörer. De prioriterade branscherna är valda mot bakgrund av att de antingen släpar i digital mognad i förhållande till andra branscher eller att det finns framtaget nationella styrdokument eller strategier för branschernas långsiktiga utveckling.

Affärskompetens kommer i sin tur, genom sina nätverk, att knyta till sig rådgivare och coacher samt upphandla underleverantörer för insatsens genomförande. Rådgivnings- och coachningsinsatsen pågår till och med den 31 december 2024.

För närvarande (maj 2024) är 778 företag inom olika branscher och god geografisk spridning över hela landet registrerade i Affärskompetens arbete med rådgivnings och coachningsinsatser.

Resultat

Tillväxtverket har tidigare genomfört två insatser för att stärka verksamhets- och affärsutvecklingen i företag i landsbygder med hjälp av digitalisering. Dels har vi samarbetat med Almi Företagspartner AB (Almi) som har tagit fram en modell för ökad digital transformation i företag. Dels har vi finansierat 13 projekt och filmerna nedan berättar med om tre av dem.

Små företag i Värmland har blivit mer digitala efter coachning

App ger små företag chans att möta experten de behöver

Regioner vill se fler digitala företag i landsbygder

Kontakt

Per-Olof Remmare

fornamn-fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Goldie
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tony Meurke
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sigrid Sandberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se