Tillväxtverket

Hållbar stads­utveckling

Framtiden kräver hållbara städer som är attraktiva och där vi trivs. Tillväxtverket jobbar med det på olika sätt.

Rådet för hållbara städer - samarbete mellan myndigheter

En spårvagn i stadsmiljö

Regeringen har inrättat Rådet för hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Ordförande är riksarkitekt Helena Bjarnegård och till hennes hjälp finns ett kansli på Boverket.

Rådet är ett forum för myndighetscheferna vid de myndigheter som är strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket är en av dem. 

Rådets arbete ska pågå till 2022 och rikta in sig på att samverka kring åtgärder som bidrar till hållbar stadsutveckling. Rådet har knutit till sig ett expertnätverk från alla myndigheter som deltar. Dessutom finns en referensgrupp med deltagare från flera kommuner och branscher.

Mer om rådet för hållbara städer 

Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på webbplatsen hållbarstad.se. I rapporten redovisas hur myndigheterna som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete. Här finns länk till den.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallbarstad.se

På webbplatsen hallbarstad.se har Rådet för hållbara städer och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation.

Hållbar Stad

Utveckla svenska städer

En man som cyklar snabbt i en stadsmiljö.

Attraktiva miljöer lockar människor och underlättar företagens behov av arbetskraft och kompetens. Vår rapport Utveckla svenska städer tar upp hur en ort kan bli motor i en region.

Utveckla svenska städer

Smarta modeller för städer med stöd från regionalfonden

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för nio regionalfondsprogram, ett nationellt och åtta regionala. Av den totala budgeten för insatsområdet Koldioxidsnål ekonomi, 2,8 miljarder, har 5 procent öronmärkts till projekt inom hållbar stadsutveckling.

Klimatsynk

Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata. Här finns flera projektexempel inom hållbar stadsutveckling.

Klimatsynk.se

Lokal attraktionskraft

För kommuner är det viktigt att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Vi har stöttat tio pilotkommuner i arbetet med att systematiskt och långsiktigt stärka attraktionskraften.

Lokal attraktionskraft i tio pilotkommuner

URBACT

URBACT:s mål är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för programmet URBACT III för perioden 2014–2020. Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska.

Läs om matinköp som ett verktyg i miljöarbetet

Godstrafik en het fråga i kommuners hållbarhetsarbete

Fysiska mötesplatser är viktiga för digitaliseringen

URBACT

Breddat mått på livskvalitet i svenska regioner

Pendlingskommuner nära storstäder har högst livskvalitet, visar rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner? från Tillväxtverket och Reglab.

Pendlingskommunerna vinner på höga utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och låga utsläpp. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat under de senaste fem åren.

Läs rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner?

Läs mer om BRP+ - breddat mått på utveckling

Tillväxtverkets andra uppdrag inom hållbara och smarta städer

Alla myndigheter som ingår i rådet ska redovisa vilka uppdrag och åtgärder som myndigheten har genomfört, eller har i uppdrag att genomföra. Tillväxtverket arbetar bland annat med följande uppdrag varav flera har kopplingar till rådets arbete.

 • Stärkt klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
 • Kansli för cirkulär ekonomi
 • Regional jämställd tillväxt
 • Stärka arbete med hållbarhet inom den regionala tillväxtpolitiken
 • Arbetsintegrerade sociala företag
 • Socialt entreprenörskap
 • Integration och mångfald i tillväxtarbetet
 • Främja kooperativt företagande
 • Snabbspår företagande
 • Nyanländas företagande
 • Enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivet
 • Nordiska ministerrådets arbetsgrupp Thematic Group for Sustainable Cities and Urban Development
 • OECDs arbetsgrupp inom OECD Regional Development Policy Committee - working party urban development
 • Plattformen för öppen och datadriven innovation
 • Swedish Cleantech
 • Smart city Sweden
 • Demo miljö


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.