Tillväxtverket
Hållbar stadsutveckling

Hållbar stads­utveckling

Framtiden kräver hållbara städer som är attraktiva och där vi trivs. Tillväxtverket jobbar med det på olika sätt.

Kontaktpunkt Urbact

Urbact är ett europeiskt utbytes- och studieprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Målet med Urbact är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Det görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera bästa förfarande för att förbättra stadsutveckling. Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för Urbact.

Läs mer på urbact.eu/urbact-i-sverige

Integrerad stadsutveckling enligt Urbact

Alla stadsprojekt eller strategier bör integrera:

  • ekonomiska, sociala, miljömässiga och fysiska aspekter för en hållbar stadsutveckling (horisontell integrering).
  • olika nivåer av styrning, allt från stadsförvaltning, medborgare och det civila samhället, till regionala och nationella nivåer (vertikal integrering).

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Tillväxtverket är en av de ingående myndigheterna. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling.

Läs mer på hallbarstad.se/radet-for-hallbara-stader.

Hållbar stadsutveckling i Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning och direktiv för Europeiska regionala utvecklingsfonden för åren 2021–2027. Ett av uppdragen var att leda framtagande av förslag till ett nationellt regionalfondsprogram tillsammans med Vinnova, Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.

Vissa delar av det nationella regionalfondsprogrammet ska inriktas på hållbar stadsutveckling, motsvarande åtta procent av hela ERUF-budgeten.

Kontakt

Sara Palo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 15