One stop myndighetsshop

One Stop myndighetsshop är en samverkansmodell där myndigheter, branschorganisationer, entreprenörer och främjaraktörer arbetar enat för att förändra matsystemet.

Två personer står i ett växthus

Den svenska livsmedelssektorn behöver ställa om och fokusera på satsningar på ny innovativ mat. För att nå målen i livsmedelsstrategin och Agenda 2030 behöver livsmedelssketorn bli en hållbar och långsiktigt konkurrenskraftig sektor.

År 2030 äter vi mer hälsosam, hållbar och god mat från innovatörer som revolutionerat den svenska livsmedelskedjan genom produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat. Vi har ökat innovations­höjden!
One stop myndighetshops mission

Samverkan för framtida matinnovation

One stop myndighetsshop är en samverkansmodell som består av tre huvudsakliga funktioner:

  • en lots
  • en expertgrupp
  • ett strategiskt team.

Dessa arbetar tillsammans för att effektivt lösa företagens konkreta utmaningar kopplat till lagar och regler. Samtidigt arbetar de proaktivt med att driva på skiften och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för innovation i livsmedelssektorn.

Med utgångspunkt i befintliga regelverk och riktlinjer strävar One stop myndighetsshop efter att hitta snabbare och mer framkomliga vägar för företagare under den tidiga innovationsfasen.

Vid banbrytande innovationer där regelverk och riktlinjer är otillräckliga eller saknas, fokuserar One stop myndighetsshop på att driva processer för regel- och policyutveckling.

Samverkansmodell genom olika funktioner

Lotsen

Guidar och stöttar företaget genom hela myndighetsprocessen, genom att
tillgodose med information och navigera företagaren genom komplexa regelverk och myndighetsprocesser. Under 2023 har Livsmedelsverket haft lotsrollen gentemot företag under de tester som har genomförts.

Expertgruppen

En tvärfunktionell konstellation av samverkande myndighetsexperter som fokuserar på företagens specifika utmaningar och söker lösningar inom befintliga regelverk för
att hitta vägar framåt för företagen.

Strategiskt team

En sammanslutning av chefer från samverkande myndigheter som aktivt driver frågor kopplade till strategiska satsningsområden och lyfter behov av regelutveckling och regelförändring till Regeringskansliet samt gentemot EU.

Resultat

One stop myndighetsshop utgör en viktig del i en större helhet med myndighets­satsningar på innovationsområdet.

Samverkansmodellen har utvecklats genom tester med riktiga företagsärenden under 2023. Det har lett till ett kunskaps- och beslutsunderlag som skapar möjligheter för långsiktig etablering av arbetssättet.

Genom ett nära samarbete och ett missionsorienterat arbetssätt mellan myndigheter och företag, med målet att hitta framkomliga vägar, har One Stop Myndighetsshop gjort följande:

  • Ett förbättrat myndighetsbemötande med snabbare och tydligare besked till företagen
  • En ökad gemensam förståelse för de utmaningar och behov som innovativa företag står inför
  • Ett proaktivt regelutvecklingsarbete, där behov lyfts och tas vidare för att möjliggöra innovation och en ökad livsmedelsproduktion.
  • Ett effektivare arbetssätt mellan myndigheterna.

Kraftsamling inför nästa steg

Det finns en stark gemensam vilja att fortsätta driva det framgångsrika arbetet med att främja verklig regelförenkling och ökad innovationen inom livsmedelssektorn.

Under 2024 siktar vi på att vidareutveckla arbetet med fokus på sjömat, ett område som erbjuder både utmaningar och möjligheter för innovation.

– Det som verkligen får mig att gå i spinn är tanken om att flytta över det här sättet att arbeta till andra sektorer. Jag hoppas att One Stop Myndighetsshop kan bli ett lärande exempel för många av de samhällsutmaningar som vi nu står inför där vi behöver jobba tillsammans i det offentliga och privata.

Elisabeth Backteman, Generaldirektör på Tillväxtverket.

Perspektiv från företaget: Synpunkter och reflektioner

Om One stop myndighetsshop hade funnits 2016 när vi startade vårt företag så hade vi tjänat två till tre år i jämförelse med våra europeiska kollegor i branschen.

Nils Österström, VD på Tebrito

Att myndigheterna kommer till mig och frågar istället för att jag ska söka upp dem. Banbrytande. Det är en helt annan dialog. Att kunna diskutera, har ni och vi förstått det här rätt

Christian Vorbeck, VD för Ostrea Aquaculture


Det har gått extremt snabbt, har inte varit med något liknande. Det blev resultat på en gång. Det har inte varit en vi-mot-dem känsla som det kan bli med myndigheterna ibland. Här har jag fått komma till tals.

Göran Nylund, Production Manager på Nordic Seafarm

Bakgrund till One stop Myndighetsshop

Inom ramen för Tillväxtverkets samordningsuppdrag inom livsmedelsstrategin utvecklades One Stop myndighetsshop för att främja innovation i livsmedelssektorn.

Internationell rankning visar att Sverige halkar efter när det kommer till innovationer på matområdet. Samtidigt vittnar de företag som ligger i framkant att komplexa regelverk och krångliga och tidskrävande myndighetskontakter utgör hinder som hämmar deras innovationspotential och förmåga att effektivt utveckla nya idéer och produkter. När nya livsmedel eller innovativa produkter introduceras kan det uppstå osäkerhet kring hur regelverk ska tillämpas eller tolkas, både hos företagen och myndigheterna.

För att adressera dessa utmaningar har flera myndigheter förenats under One Stop myndighetsshop för att tillsammans främja innovationshöjden i livsmedelssektorn.

De myndigheter som har samverkat inom ramen för One stop myndighetsshop är:
Tillväxtverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Hav och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Kontakt

Anna Eldestrand

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Marie Persson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Annika Leblanc

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se