Hur kan Regionalfondens program bidra till Agenda 2030?

Tillväxtverket arbetar för att stärka fokus på hållbar utveckling i implementeringen av Regionalfondens program fram till 2027. Denna rapport presenterar en metod för att koppla ihop regionalfondsprogrammen med de globala målen och en analys som visar hur insatserna bidrar till hållbar utveckling.

Rapporten har tagits fram av Oxford Research, på uppdrag av Tillväxtverket, och ska fungera som kunskapsunderlag i kommande arbete med projektansökningar. Analysen täcker in både direkta bidrag till de globala målen och förväntade bieffekter.

Syftet med samarbetet med Oxford Research var att utveckla ett tillvägagångssätt för att koppla ihop de globala målen med programområdenas behovsanalyser och utvecklingsprioriteringar.

Utgångspunkten för analysen i rapporten är den så kallade transformativa modellen. Modellen ligger i linje med Sveriges och EU:s innovationspolitik och bygger på antagandet att hållbar utveckling blir möjlig genom transformationer inom samhällets nyckelfunktioner. Policyinsatser behöver införas som understödjer dessa transformationer. Exempel på transformationer är till exempel omställningen mot hållbar industri, hållbara energisystem, hållbara transporter.

Resultatet synliggörs i nio delrapporter, ett för respektive regionalfondsprogram inklusive det nationella programmet. Angreppsättet och delrapporterna ska tjäna som kunskapsunderlag för Tillväxtverket i det kommande arbetet med utformning av utlysningar och bedömning av projektansökningar. Underlaget kan även bidra med kunskap till stödsökande och regionala utvecklingsansvariga avseende utformning och prioritering av projekt, för att stärka bidraget till Agenda 2030.

Delrapporter

Kontakt

Maya Sanchez
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hur kan Regionalfondens ­program bidra till Agenda 2030?

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0413
ISBN:
978-91-89730-00-7
Årtal:
2022