Kopplingen mellan Småland och öarnas program och Agenda 2030

På uppdrag av Tillväxtverket har Oxford Research genomfört en analys av kopplingar mellan förslagen till regionalfondsprogrammen 2021–2027 och de globala målen för hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Bakgrunden till detta grundar sig i Tillväxtverkets arbete med att förstärka fokus på hållbar utveckling i implementeringen av regionalfondsprogrammen 2021–2027. Att rikta implementeringen av regionalfondmedlen mot Agenda 2030 är också ett uttalat krav från EU-kommissionen.

Syftet med samarbetet med Oxford var att utveckla ett tillvägagångssätt för att koppla ihop Agenda 2030 målen med programområdets behovsanalyser och utvecklingsprioriteringar. Tillvägagångsättet ska tydliggöra och visualisera bidraget av de planerade insatserna inom regionalfondsprogrammen 2021–2027 till Agenda 2030 målen. Analysen täcker in både direkta bidrag till målen, och förväntade bieffekter, positiva, såväl som negativa.

För att stärka bidraget till Agenda 2030 är rapporten ett kunskapsunderlag för Tillväxtverket. Rapporten är också ett kunskapsstöd till stödsökande och regionala utvecklingsansvariga avseende utformning och prioritering av projekt.

Programförslaget för regionalfondsprogrammet 2021–2027

Småland och öarna har analyserat utmaningar och möjligheter i programområdet som insatserna inom regionalfondsprogrammet ska rikta sig mot. Förslaget på regionalfondsprogram för 2021–2027 knyter också an till de regionala utvecklingsstrategierna för Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands län.

Utifrån de analyser som genomförts har vi tagit fram följande fem programspecifika transformationer för hållbar utveckling:

  • Hållbar industriomställning, inkl. inom den energiintensiva mineralindustrin.
  • Hållbar byggnation, vatten- och energiförsörjning.
  • Hållbara och cirkulära processer inom bl.a. livsmedels- och skogsindustrin.
  • Hållbara transporter.
  • Hållbar upplevelse- och besöksnäring.

Här kan du ta del av kortversionen av rapporten Hur kan Regionalfondens program bidra till Agenda 2030?

Kopplingen mellan Småland och öarnas program och Agenda 2030

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0402
ISBN:
978-91-89255-79-1
Årtal:
2022