Kopplingen mellan Östra Mellansveriges program och Agenda 2030

På uppdrag av Tillväxtverket har Oxford Research genomfört en analys av kopplingar mellan förslagen till regionalfondsprogrammen 2021–2027 och de globala målen för hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Bakgrunden till detta grundar sig i Tillväxtverkets arbete med att förstärka fokus på hållbar utveckling i implementeringen av regionalfondsprogrammen 2021–2027. Att rikta implementeringen av regionalfondmedlen mot Agenda 2030 är också ett uttalat krav från EU-kommissionen.

Syftet med samarbetet med Oxford var att utveckla ett tillvägagångssätt för att koppla ihop Agenda 2030 målen med programområdets behovsanalyser och utvecklingsprioriteringar. Tillvägagångsättet ska tydliggöra och visualisera bidraget av de planerade insatserna inom regionalfondsprogrammen 2021–2027 till Agenda 2030 målen. Analysen täcker in både direkta bidrag till målen, och förväntade bieffekter, positiva, såväl som negativa.

För att stärka bidraget till Agenda 2030 är rapporten ett kunskapsunderlag för Tillväxtverket. Rapporten är också ett kunskapsstöd till stödsökande och regionala utvecklingsansvariga avseende utformning och prioritering av projekt.

Programförslaget för regionalfondsprogrammet 2021–2027

Under framtagandet av programförslaget för regionalfonden 2021–2027 har behov, problembilder och möjligheter i programområdet kartlagts. Det är dessa som insatserna inom regionalfondsprogrammet ska rikta sig mot att lösa eller realisera. Utifrån detta har vi tagit fram fem programområdesspecifika transformationer för hållbar utveckling:

  • Smart och hållbar industri.
  • Hållbar livsmedelsförsörjning och livsmedelskedjor.
  • Innovativ och digitaliserad vård.
  • Hållbar stadsutveckling, transporter och infrastruktur.
  • Cirkulär och giftfri ekonomi.

Här kan du ta del av kortversionen av rapporten Hur kan Regionalfondens program bidra till Agenda 2030?

Kopplingen mellan Östra mellansveriges program och Agenda 2030

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0404
ISBN:
978-91-89255-83-8
Årtal:
2022