Utmana den urbana normen

Genom att bryta med den urbana normen kan vi bredda bilden och ge fler berättelser av både landsbygder och städer och därigenom bidra till att skapa utveckling i hela landet. Det här verktyget hjälper dig reflektera kring de här frågorna och ger dig möjlighet att utmana bilden av landsbygd och stad.

Illustration av personer runt ett bord

Normer påverkar hur vi ser på människor, platser och samhället. Den urbana normen innebär att städer ges tolkningsföreträde framför landsbygder. De urbana platserna kopplas ofta samman med positiva värden som beskriver modernitet, framgång och utveckling. För att de urbana platserna ska kunna fortsätta associeras med dessa positiva värden måste det finnas en motsats, landsbygderna, som gärna förknippas med det traditionella, det gammalmodiga och det saktfärdiga.

Bruksanvisning

För att? Ta sig an, synliggöra och utmana den urbana normen.

När? I början av en process för att reflektera kring den urbana normen och hur organisationen eller arbetsgruppen kan jobba för att utmana normen.

Var? I en arbetsgrupp, på en enhet eller på en övergripande nivå.

Hur? Enskilt eller tillsammans med kollegor eller samarbetspartners.

Av vem? I olika nivåer i verksamheten, på ledningsnivå likväl som i en arbetsgrupp.

Hur hänger verktyget ihop med andra verktyg?

Att utmana den urbana normen är en viktig del i en process för ett stärkt landsbygdsperspektiv.

Vår rekommendation är att börja med verktyget Landsbygdsbarometern och Slipa dina geografiska glasögon, för att belysa närvaron av landsbygdsperspektiv i organisationen för att sedan fundera vidare kring hur man kan utmana den urbana normen.

Ett första steg

Hur vi uttrycker oss avslöjar ofta omedvetna värderingar. Vilka platser gör vi till centrum och vilka distanserar vi oss från? Vilka perspektiv är självklara att inkludera och vilka är självklara att bortse från? Reflektera kring uttryck och begrepp och vad de betyder. Några exempel:

 • Ut på landet och in till stan - Att åka ut på landet och in till staden signalerar ett centrum och en periferi. Det som är ut för dig kan vara centrum för någon annan. Ut och in kan med fördel strykas ur en text. Använd namnet på platsen.
 • Här och där - Hur här och där används i texter berättar var skribenten finns. Här blir centrum. Där blir periferi. Som skribent kan du testa att flytta centrum genom att använda här i stället för där i dina texter.
 • Bidrag eller satsningar? - Ger ni bidrag, stöd eller investerar ni i en plats utveckling? Se över hur begreppen används inom din organisation, använd samma begrepp oavsett vilken geografi pengarna fördelas till.
 • Mitt ute i ingenstans - Det som ser ut som ingenstans för en person är som regel någon annans plats. En plats med kulturhistoria, minnen och relationer, en plats som brukas och som är centrum för de som finns där. Tvätta bort den här typen av begrepp i dina texter.
 • Landsbygdsföretag - Det finns rockband och så finns det tjejrockband. Det finns landslag och damlandslag. På samma sätt används ibland företag och landsbygdsföretag. Företeelser, engagemang och drivkrafter som egentligen är desamma oavsett plats eller kön men som placeras i ett särskilt fack utifrån att de inte tillhör normen. Hur kan det påverka både den egna självbilden och andras uppfattningar? Se över hur den här typen av begrepp benämns i dina texter.

När platser kopplas ihop med olika värden

Vilka platser har tolkningsföreträde?

De urbana platserna kopplas samman med positiva värden som beskriver modernitet, framgång och utveckling, oavsett om det stämmer eller inte.

De mer rurala platserna kopplas ihop med de motsatta, omoderna, traditionella och brist på utveckling.

Utifrån detta blir det självklart vilka platser som anses som starka och värda att satsa på och konsekvensen blir att de urbana platserna och dess invånare hamnar i en priviligierad position i förhållande till de rurala platserna och dess invånare.

Det handlar, liksom för andra normer, om makt där normer skapar skeva maktstrukturer vilka i sin tur påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Som en följd får inte alla platser och de människor som bor, lever och verkar på dessa platser likvärdiga möjligheter och förutsättningar att leva och utvecklas.

Begrepp som urban norm och urbant tolkningsföreträde ger oss alltså en maktanalys som visar vad följderna blir när platser får olika utrymme och förutsättningar.

Reflektera

 • Hur ser relationen mellan olika platser [i din kommun/region eller i hela landet] ut?
 • Laddas platserna med olika tyngd, makt och betydelse?
 • Vart och varifrån riktas blicken och vad hamnar i periferin?
 • Hur skulle det se ut om landsbygder fick samma utvecklingsmöjligheter?
 • Hur kan du märka den urbana normen hos dig?
 • Hur ser bilden av landsbygder ut? Generellt? För dig? I din organisation?
 • Hur ser vi på dem som väljer att stanna och dem som väljer att flytta?
 • Hur ser vi på dem som lämnar livet i staden för ett liv på landet?

Är det självklara egentligen så självklart?

För att förstå hur värderingar och normer kan genomsyra strategier och policydokument kan man använda sig av en metod som utgår från att ifrågasätta problem som givna och i stället se om det är så att de lösningar och insatser vi väljer egentligen skapar eller reproducerar problem.

Reflektera

Ett särskilt kompetensutvecklingsstöd till kvinnor som är entreprenörer

 • Det problem som egentligen framställs: kvinnor är sämre entreprenörer

Innovationsstöd till företag med minst x antal anställda

 • Det problem som egentligen framställs: små företag är inte innovativa eller vi tror inte att de har kapacitet nog att hantera investeringen

En nedläggning av en mindre skola (ofta i mindre orter)

 • Det problem som egentligen framställs: små skolor är sämre/har sämre kvalitet

Känner du till liknande exempel?

Hur kan jag gå vidare?

Att förändra den urbana normen och hur den påverkar vårt arbete kräver det att vi blir medvetna om att det finns urbana norm och för att nå dit behöver vi tillåta oss att reflektera kring det. Vad bär vi på för förutfattade meningar och tankar?

I den fördjupande delen finns en rad reflektionsfrågor för att komma i gång med det reflekterande arbetet. Använd dem gärna i gruppdiskussioner, kanske som en studiecirkel eller egen process.

Fördjupning

Urbana myter

Idag bor idag lika många människor i Sveriges landsbygder som för 20 år sedan. Avfolkningen har avstannat. Urbaniseringen, alltså att människor flyttar från landsbygder till städer, handlar idag om att det föds fler människor i städerna som följd av att det bor fler där. De senaste åren har utflyttningen från stora städer varit högre än inflyttningen. Ändå hörs ibland myter som att ”Sverige är det land som urbaniseras snabbast” eller att ”landsbygderna avfolkas”. Det är exempel på citat som ofta finns i samband med diskussionerna om Sveriges utveckling och uppfattas som en sanning.

En annan förklaring till den till synes höga urbaniseringen i Sverige hittar vi i statistiken. Enligt SCB bor 12 % av befolkningen i landsbygder och 88 % i tätorter eller städer.

Ser vi till FN:s siffror så bor hela 76 % av Sveriges befolkning i landsbygder.

Skillnaderna ligger alltså i vilka definitioner som används, enligt SCB är en tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare där det inte är mer än 200 meter mellan husen.

Enligt EU definieras landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3000 invånare medan FN definierar urbana områden som städer i olika nivåer, från mer än 10 miljoner invånare till 300 000 invånare.

Vi kan med andra ord lika gärna prata om Sverige som ett till största del o-urbaniserat land, men ändå är uppfattningen om att vi är så urbana väldigt stark. Vad handlar det egentligen om?

Reflektera

Vad händer med din bild av Sverige när du läser detta?

Vad innebär urbanisering för dig?

Är det något positivt eller negativt?

Den urbana normen

Urban norm, urbant tolkningsföreträde och territoriell maktordning är alla relativt nya akademiska begrepp som fungerar som redskap för att beskriva ett strukturellt förhållande och fördelning av makt mellan det som anses vara centrum och periferi. Utgångspunkten är att det befolkningstäta/det urbana är normen.

I likhet med genusordningen rör det sig om maktstrukturer som gynnar en viss grupp av platser och därmed en viss grupp av människor. Makten kan handla om resursfördelning liksom möjligheterna att sätta dagordningen för vilka frågor som ska diskuteras och vilka beslut som ska tas. Makt handlar också om tolkningsföreträde, om att avgöra vad som är möjligt att ifrågasätta och vad som anses vara så normalt att det inte går att ifrågasätta.

Den urbana normen är ett generellt synsätt i vårt samhälle där miljöer som är tätbefolkade och kan definieras som urbana betraktas som det normala och önskvärda medan de mer rurala miljöerna blir dess motsats och det avvikande. Begreppet är dock inte homogent utan rymmer en bredd av definitioner och uttryck inom både det urbana och det rurala. Det verkar också på en glidande skala där det mer tätbefolkade överordnas det glest befolkade, vilket innebär att den urbana normen kan ha lika stark påverkan i en kommuns centralort gentemot dess landsbygder, även om centralorten i sig inte är stor.

Strukturell förfördelning

Ur ett samhällsperspektiv blir det problematiskt att landsbygder blir strukturellt förfördelade eftersom alla är beroende av att hela Sverige fungerar, oavsett var vi bor och gör.

En tydlig beskrivning av detta finns i Hela Sveriges ska levas balansrapport # 2 Hållbarhet i hela Sverige. I den konstaterades att Stockholm behöver 19 % av Sveriges yta för att producera alla naturresurser, som mat, energi och råvaror som stadens invånare behöver. Det behövs samtidigt hela 93 % av Sveriges yta för att ta hand om stadens avfall och utsläpp. Man pratar ibland om det ekologiska fotavtrycket, som för Stockholm alltså motsvarar 93 % av Sveriges yta.

Ett annat exempel beskrivs i en artikel av Lina Bjerke vid Jönköping University, Julen är fortfarande från landsbygderna, där hon belyser det vi använder för att fira julen. Varifrån kommer elen till adventsstjärnan, varifrån kommer julgranen och var produceras julskinkan och mjölken till julgröten? Enligt Lina Bjerke är det Örkelljunga, Nordmaling och Hällefors som till stor del förser oss med pepparkakor och papper produceras i Lilla Edet, Lindesberg och Kinda bland annat. Städerna är alltså beroende av landsbygder och det innebär att människor behöver kunna bo, leva, verka och driva företag i hela landet med likvärdiga förutsättningar.

I en genomlysning av hur landsbygd förekommer i olika nationella offentliga styrdokument konstaterar Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, att landsbygderna och dess förutsättningar och utmaningar får väldigt lite utrymme i de olika nationella planerna. När det lyfts är det som regel inom begränsade perspektiv och de fåtal gånger de särskilda utmaningarna presenterades följde aldrig något förslag på hur det kan mötas. Genomgående är det staden och det tätbefolkade som är normen och utveckling handlar främst om att stimulera dess möjligheter och potential.

Konsekvenserna av detta blir både politiska och ekonomiska eftersom det styr vad som får finansiering och vad som anses vara viktigt att satsa på.

En annan konsekvens är hur det påverkar den ”allmänna uppfattningen”, där de som påtalar strukturell orättvisa ofta anses som antingen gnälliga eller aktivister och för att driva på polarisering eftersom det står i motsats till det vedertagna.

Reflektera

Vad skulle hända med städerna utan landsbygder?

Normaliseringens kraft

Hur kan det vara så accepterat att en plats får mycket resurser, makt och utrymme på bekostnad av en annan plats?

Förklaringen ligger i att det sällan syns.

När vi pratar om normer och makt då är normalisering ett viktigt begrepp. Alltså hur något som egentligen är orättvist eller konstigt görs till något ”normalt” för att dölja orättvisan. I normaliseringsprocessen är ord och begrepp ett viktigt redskap, genom att välja ord med positiv eller negativ laddning eller innebörd så kan mottagarens uppfattning påverkas. Det mest talande exemplet är föreställningen om landsbygder som tärande när de i själva verket är närande, ett bildligt exempel är exemplet om var julen kommer ifrån ovan. Ett annan vanligt förekommande exempel är hur offentliga investeringar kallas för satsningar i städer men stöd eller bidrag i mer glesbefolkade områden.

På samma sätt går det att förändra normerna.

Genom att bli medveten om hur man kommunicerar i bild och text, om ord och begrepp och vad de egentligen säger och sedan välja andra så förändrar vi i praktiken. I stället för att prata om ett centrum och en periferi så kan en kommun ha många olika centrum i olika storlekar. I stället för att ge bidrag så satsar vi på en plats vi tror på och vill se utvecklas.

Reflektera

Hur kan jag vända på perspektiv och låta så många som möjligt bidra med erfarenheter i beslut?

Vilka är det som får komma till tals och vilka får inte komma till tals?

Att medvetandegöra

Det är sannolikt väldigt få som aktivt värderar landsbygder lägre än städer. Ändå tas det hela tiden beslut och utförs handlingar med en negativ konsekvens för landsbygderna. Varför? Därför att normerna styrs och upprätthålls av våra omedvetna värderingar. Och det är ju jättebra!

För det betyder att det går att förändra, bara vi blir medvetna. Det fantastiska med normer och strukturer är att de inte är någon naturlag, de är inte konstanta och de styrs inte av någon osynlig makt utan de styrs av oss och vårt undermedvetna.

För att gå tillbaka till liknelsen med genusordningen så kan vi titta på exemplet med de stora löneskillnaderna som fortfarande råder mellan kvinnor och män. Det är sannolikt inga chefer som vid en lönesättning aktivt tänker att ”han är man, då får han lite mer i lön” och ”hon är kvinna, då får hon lite mindre”, ändå blir det oftast så. Det som styr är underliggande värderingar om vilka egenskaper och förmågor som värderas högre och olika förväntningar beroende på kön. Om vi ”bara vet” att det är i städerna all utveckling sker och där alla vill bo, då är det ju jättedumt att inte satsa på det!

Som nämnt ovan fungerar dessa normer relativt, så på samma sätt blir det ”naturligt” för en mindre kommun att satsa mer på tätbefolkade centrum än på glest befolkade områden.

Reflektera

Vad finns det för outtalade föreställningar i den organisation jag jobbar i?

Vilka platser tycker jag är värda att satsa på och varför?

När riskerar jag att exkludera människor eller platser i mina arbetsuppgifter?

Är jag medveten om mina värderingar?

Om landsbygd står för sig själv?

På samma sätt som med andra normer och maktstrukturer står det underordnade i relation till det överordnade medan det överordnade har en friare position och anses ha ett egenvärde. Till exempel är det lätt att prata om ”landsbygdens potential” men om man gräver djupare i vad som menas så handlar det oftast om dess potential att bidra till stadens utveckling, inte sin egen.

Reflektera

Vad skulle hända om vi gav landsbygderna ett egenvärde?

Om landsbygderna får stå för sig själva och utvecklas utifrån sina förutsättningar och krafter?

Vad skulle hända med landsbygderna, med städerna, med Sverige?

Vad är normer?

 • Osynliga regler, idéer och förväntningar på vad som är "normalt" och vad som är avvikande.
 • Normerna styr hur vi är, hur vi beter oss och vad vi tycker.
 • Normer är alltså sällan något vi arbetar med på ett medvetet plan utan undermedvetna värderingar och bedömningar.
 • En del normer är funktionella, vi har dem för att underlätta liv och vardag, som att stå i kö eller att bemöta varandra med respekt.
 • Andra normer fungerar mer som kontrollmekanismer; de som följer normen gynnas eller får vara ifred medan den som avviker från normer straffas på olika sätt.
 • Denna typ av normer hänger ihop med maktstrukturer, där normerna blir redskapen som upprätthåller makten.
 • De normer som de flesta är medvetna om idag är könsnormerna och genusordningen, det vill säga de olika föreställningar och förväntningar som vi möter beroende på vår köndsidentitet.