Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Miljömässiga konsekvenser

I detta avsnitt beskriver vi hur du ska utreda miljökonsekvenser av regelförändringar eller förslag som syftar till att uppnå andra mål än miljömålen.

Tänk samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt

En utredning om miljökonsekvenser har en naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig del. De naturvetenskapliga konsekvenserna är påverkan på natur och miljön i termer av biologiska, kemiska och fysiska förändringar i naturen medan de samhällsvetenskapliga konsekvenserna handlar om hur betydelsefulla de naturvetenskapliga förändringarna är för människor och samhället. Din utredning om miljökonsekvenser ska redovisa vilka miljökonsekvenser som förslaget leder till, hur omfattande dessa är och hur de fördelas över sektorer i ekonomin och olika delar av samhället. Exempel på förslag inom andra områden med konsekvenser på miljön är förändrade byggregler för bostäder eller investeringar i transportsektorn.

Större utredning av renodlade miljöförslag

Om du utreder förslag som har som sitt huvudsyfte att uppnå ett miljömål eller miljöförbättringar, bör du göra en fullständig konsekvensutredning och börja med första steget i denna handledning. Se även Naturvårdsverkets handledning för mer specifikt stöd kring samhällsekonomisk konsekvensanalyser inom miljöområdet. Länk till annan webbplats.

Varför utreda miljökonsekvenser?

Din utredning om miljökonsekvenser kan bidra till bättre samhällsbeslut genom att utredningen visar miljöeffekter som kan uppstå av nya eller ändrade regler. De förslagna reglerna påverkar individers och företags beslut och de får i sin tur, ofta oavsiktligt, miljökonsekvenser. En konsekvensutredning med väl utredda miljökonsekvenser är alltså nödvändig för att miljöeffekterna ska vägas in när beslut tas.

Konsekvensutredningen ska enligt 4 § i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning utreda fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada.

Det här bör du göra

 • Utred hur förslaget konsekvenser för ekonomin. Läs mer om konsekvenser för företagen, hushållen och offentliga sektorn.
 • Utred hur förslagets konsekvenser för ekonomin i sin tur leder till påverkan på natur och miljön naturvetenskapligt, till exempel hur utsläppen kemiskt skadar byggnader.
 • Utred hur den naturvetenskapliga påverkan på miljön i sin tur påverkar samhället, till exempel människors välbefinnande eller företags verksamhet. Bedöm värdet av denna påverkan så långt det är möjligt.

Utred också miljökonsekvenserna för alternativa regleringar (inklusive nollalternativ). Ofta räcker det att uppskatta skillnaderna mellan förslaget och alternativa regleringar, men ibland kan det vara nödvändigt att bedöma miljökonsekvenserna för varje alternativ.

De frågor som du bör ställa dig är:

 • Finns det stora skillnader i miljökonsekvenser mellan det aktuella förslaget och alternativa förslag?
 • Kan miljökonsekvenserna påverka valet av det aktuella förslaget framför alternativen?
 • Finns det kompletterande åtgärder till förslaget som kan mildra negativa miljöeffekter eller stärka positiva miljöeffekter?

Det här kan du tänka på

Miljökonsekvenser är oavsiktliga effekter av individers och företags beslut vilket ofta innebär att underlagen för att utreda miljökonsekvenser kan vara ofullständiga och svårtillgängliga. Tidigt i utredningen bör du därför tänka på följande saker.

Hur omfattande ska konsekvensutredningen vara?

Utifrån de ekonomiska aktiviteter som förslaget påverkar, kartlägg potentiella miljöeffekter och bedöm vilka av dessa som bör konsekvensutredas. Potentiella miljöeffekter som behöver utredas bör vara av en omfattning eller storlek där hälso- och miljöeffekterna för samhället är betydande. Spridning av låga nivåer av gifter kan till exempel bedömas ha försumbara effekter på människor och miljön. De potentiella miljöeffekterna som bör utredas ger dig en fingervisning om omfattningen av arbetet du har framför dig.

Du behöver motivera dina bedömningar.

Kontakta experter

För varje potentiell miljöeffekt du konsekvensutreder, kontakta experter hos myndigheter, universitet och högskolor samt intresseorganisationer som representerar branscher, företag och hushåll. Det kan vara ett bra sätt att snabbt orientera dig i ämnet och ofta finns det redan mycket kunskap och underlag att använda.

Osäkerhet i miljökonsekvenser

Osäkerheten kring miljöeffekter är ofta stora. Det beror på att miljöpåverkan, som till exempel utsläpp, är svår att mäta. Miljöpåverkan kan dessutom vara lokal, regional eller internationell och ske på kort, medellång eller lång sikt, vilket ytterligare ökar graden av osäkerhet.

Redovisa tydligt vilka osäkerheter som finns, oavsett hur du hanterar dessa i din konsekvensutredning. Om du har redovisat miljökonsekvenser kvalitativt bör du ta upp och diskutera de osäkerheter som finns med i redovisningen. Om du har kvantifierat miljökonsekvenser, bör du redovisa de förenklingar och antaganden som du har gjort i kvantifieringen. Du bör även göra analyser som visar hur känsliga dina slutsatser är för de förenklingar och antaganden du har gjort.

Vid behov kan du kontakta experter för att rådgöra om hur du kan hantera osäkerheten kring miljökonsekvenser.

Några möjliga miljökonsekvenser

Nedan följer några exempel på miljökonsekvenser. Den listan kan hjälpa dig att kartlägga de potentiella miljöeffekter som kan uppkomma av förslaget du utreder:

 • Klimat: påverkan på klimatet, behov av anpassning till förändrat klimat (temperatur, vattenflöden och så vidare).
 • Hälsa och säkerhet: risk för störningar i form av buller, vibrationer, dålig luftkvalitet, men också påverkan på livskvalitet och trivsel.
 • Landskap: Biologisk mångfald (ev. ekosystemtjänster), upplevelser, kulturarv, identitetskapande.
 • Resurser och materiella tillgångar: skyddade områden, förorenade områden, areella näringar, uppkomst av avfall.
 • Ekosystemtjänster: biologisk mångfald, vattenkvalitet, skyddsvärda områden.

Så här kan du resonera

Fundera över vilken information den som läser din konsekvensutredning behöver för att förstå miljökonsekvenserna. Tänk på att du behöver börja med de effekter förslaget har på ekonomin. Handledning kring dessa effekter finns i tidigare avsnitt men ofta behöver du komplettera med särskild information om hur teknik, insatsmedel och verksamheter påverkar miljön.

Utred omfattning och allvar

Du behöver utreda hur omfattande och allvarliga effekterna är. I det ingår att beskriva vilka områden eller vem som drabbas och att beskriva hur mycket de påverkas.

Utredningen kan du göra i två steg:

 • Utred hur miljön påverkas, till exempel genom att utsläppsnivåer förändras.
 • Utred hur människors hälsa och samhället i övrigt påverkas av att miljön förändras.

1. Ta fram naturvetenskaplig och teknisk information och bedöm konsekvenserna för natur och miljön

I den första delen ska du främst göra en naturvetenskaplig bedömning kopplad till att förslaget förändrar ekonomiska aktiviteter såsom produktion, konsumtion, teknik och insatsmedel. Din uppgift är att med hjälp av naturvetenskaplig eller teknisk information uppskatta vilka miljöeffekter dessa förändringar orsakar.

Kontakta naturvetenskapliga experter som arbetar inom området. Det är ett snabbt sätt att få tillgång och få överblick över den kunskap, information och data som finns inom området. Förhåll dig därför kritiskt till experternas uppgifter och var uppmärksam på om de företräder intressen som kan påverka de uppgifter som de lämnar.

2. Utred hur människors hälsa och samhället i övrigt påverkas

I den andra delen ska du utreda hur betydelsefulla de naturvetenskapligt utredda miljöeffekterna är för samhälle, hur de påverkar människors välfärd genom till exempel effekter på hälsa, olika ekonomiska verksamheter och tillgångar som mark och fastigheter. Den här delen av utredningen har alltså en mer samhällsekonomisk inriktning.

En samhällsekonomisk analys av miljöpåverkan kan göras kvalitativt eller kvantitativt. Om data eller resurser finns kan bedömningen med fördel göras kvantitativt. Ibland finns värderingar för olika former av miljöpåverkan som kan vara till hjälp. Se till exempel Naturvårdsverkets underlag för beräkningar av miljörelaterade kostnader och nyttor. Länk till annan webbplats. Om data saknas eller är alltför osäkra är det bättre att göra en kvalitativ bedömning. Då kan du kvalitativt beskriva hur miljön påverkas och vilka hälso- och miljöeffekterna är för samhället.

Kontakta gärna samhällsvetenskapliga experter som arbetar inom området. Förhåll dig kritiskt till experternas uppgifter och var uppmärksam på om de företräder intressen som kan påverka de uppgifter som de lämnar.