Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Alternativa lösningar

Du ska analysera vilken eller vilka lösningar som på lämpligaste sätt löser de identifierade problemen. Denna analys hjälper dig att utforma ett eller flera förslag som du sedan utreder konsekvenserna av mer i detalj.

Först en ordentlig problembeskrivning

En förutsättning för att kunna hitta lösningar är att du först har gjort en utförlig problembeskrivning. Den ligger till grund för utredningen och gör det lättare att identifiera olika lösningar och sätt att utforma regleringen på. Läs mer här om problem- och målformulering.

Ytterligare en förutsättning för att kunna hitta lösningar är att du analyserar vilka effekter som uppstår om någon åtgärd inte vidtas, det så kallade nollalternativet. Tänk på att en väl genomförd problembeskrivning ger underlag för en sådan redovisning. Läs mer här om nollalternativet.

Det här ska du göra

 • Gör en utförlig problembeskrivning.
 • Utred nollalternativet.
 • Redovisa rättsliga och andra begränsningar för alternativen.
 • Sök och utred lösningar, gärna med hjälp av berörda aktörer som till exempel. branschorganisationer.
 • Jämför konsekvenserna av alla alternativ som du bedömer är relevanta.
 • Välj den lämpligaste lösningen med hjälp av kriterier som till exempel måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och genomförbarhet.
 • Motivera dina överväganden och varför du eventuellt har valt bort något alternativ.

Du ska göra en analys som omfattar alla sorters effekter. Det kan handla om allt från effekter för företag, offentlig sektor, hushåll, miljön och sociala effekter.

Redovisa rättsliga och andra begränsningar

Det kan finnas faktorer som begränsar vilka alternativa lösningar som är genomförbara. Det kan vara överordnad EU-rätt eller annan internationell rätt, där det nationella handlingsutrymmet vid utformningen av regleringen är begränsat. Vid utredningar inom kommittéväsendet finns det ett kommittédirektiv som formulerar utredningens uppdrag och som i vissa fall kan begränsa handlingsutrymmet. Det kan även handla om fall där det finns ett specifikt uppdrag att utreda ett visst alternativ. Redovisa alla sådana begränsande faktorer.

Om EU-rätten eller annan internationell rätt begränsar det nationella handlingsutrymmet ska du redovisa detta särskilt. Det ska framgå i vilka delar av förslaget sådana begränsningar finns och hur regelgivaren förhåller sig till EU- eller annan internationell rätt i förslagets olika delar. Redovisa rättskällor och de artiklar som är aktuella. Läs mer om överensstämmelsen med EU- och annan internationell rätt.

Ta kontakt med berörda aktörer

Ta kontakt med berörda aktörer så tidigt som möjligt i regleringsprocessen. Ett tidigt samråd kan vara ett sätt att hitta förslag till lösningar. Det är också ett sätt att få värdefull och kompletterande kunskap om effekterna av lösningarna. Sådan kunskap tidigt i processen kan bidra till utformning av mer ändamålsenlig reglering. Kanske kan konkurrenshämmande effekter eller att små företag får en oproportionerligt stor börda av regleringen undvikas. Läs mer om samråd med berörda aktörer.

Redovisa alternativ till reglering

Redovisa vilka eventuella alternativ som finns till reglering. Det kan handla om

 • Information och rådgivning.
 • Frivilliga överenskommelser eller åtaganden.
 • Att marknaden själv kan lösa ett problem.

Redogör och motivera hur du har resonerat även om bedömningen är att det inte finns några sådana alternativ.

Hur skulle förslaget kunna utformas på alternativa sätt?

Redovisa vilka alternativa sätt det finns att utforma regleringen på rent tekniskt, exempelvis:

 • Kan vissa grupper undantas helt eller delvis från regleringen?
 • Hur ofta behöver en rapportering begäras in?
 • Kan avgifter differentieras?
 • Finns digitala lösningar som kan underlätta och effektivisera?

Jämför konsekvenserna av alla alternativ

Konsekvensutredningen ska även innehålla en jämförelse av konsekvenserna för de alternativa lösningarna i den mån de bedöms vara relevanta. Med relevanta avses att de utgör realistiska alternativ som inte omedelbart går att avfärda av olika skäl. Ett skäl skulle till exempel kunna vara att det finns begränsningar i beställningen av ett utredningsuppdrag om vilka alternativ som ska övervägas.

Utred alternativen och redovisa de kostnadsmässiga och de andra effekterna som följer av dem. Det är bra om du beskriver effekterna både kvalitativt och kvantitativt. Tänk på att om det finns utrymme i budgeten kan konsulter kanske hjälpa till med att kvantifiera kostnader.

Börja med att identifiera konsekvenserna av alternativen. Sedan bör du utreda konsekvenserna av alternativen tillräckligt långt för att kunna välja den mest ändamålsenliga lösningen eller för att kunna avfärda ett förslag. Med kvantifierade uppgifter blir det tydligt för läsaren varför ett förslag förordas. Motivera alltid bedömningarna. Detta också om du anser att det inte är meningsfullt att beräkna alternativen. En del i motiveringen kan vara att redogöra för vilka försök som du gjort för att få fram underlag till beräkningar.

Så här kan du resonera

Var öppen och motivera dina vägval

Det är viktigt att inte ha bestämt en lösning redan i början av utredningen. Undersök istället effekterna av de olika lösningarna förutsättningslöst. Redovisa de överväganden som du har gjort i konsekvensutredningen och motivera valet av lösning och varför någonting har valts bort.

Hur omfattande ska utredningen vara?

Hur omfattande en utredning och redovisning ska vara beror på ärendets karaktär och komplexitet. En fingervisning om hur komplext ett ärende är, kan till exempel vara relaterat till

 • Om det är ett nytt område som ska regleras eller om förslaget avser ändringar av redan befintliga regler.
 • Om det är många personer, hushåll eller företag och branscher som berörs.
 • Om någon eller några grupper påverkas i särskilt stor utsträckning.
 • Om betydande konkurrenspåverkan kan uppstå.
 • Om olika lösningar medför stora skillnader på förslagets kostnadseffekter.
 • Om det finns nationellt handlingsutrymme gentemot överordnad EU-rätt eller internationell rätt.