Myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik

Vi arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling samt med att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå.

Tillväxtverkets uppdrag

En av Tillväxtverkets huvuduppgifter är att främja hållbar regional utveckling i alla delar av landet. I det ingår att stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet. Tillväxtverket är ett stöd i hur myndigheter kan anpassa sina verksamheter för att få god effekt i alla delar av landet.

Vi har goda kontakter, nätverk och strukturer för dialog med regionala och lokala aktörer. De analyser, uppföljningar och rapporter vi gör inom myndigheten har gett oss gedigen kunskap om det regionala utvecklingsarbetet. Alla dessa pusselbitar är värdefulla när vi stöttar andra myndigheter så att de kan utveckla och anpassa sin verksamhet för att bättre ta hänsyn till olika geografier.

Det här gör vi inom nätverket

För att öka kunskapen om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik samlar vi statliga myndigheter i ett myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik.

Syftet är att stärka myndigheters förmåga att, inom sina verksamhets-områden, kunna bidra till hållbar regional utveckling i alla delar av landet. Vi stärker även myndigheter i arbetet att utveckla former för dialog och samverkan med regional och lokal nivå. I nätverket delar vi kunskap och utbyter erfarenheter om hur vi stärker utvecklingen i alla delar av landet. Exempel på vad vi gör i myndighetsnätverket:

  • Vi omvärldsbevakar aktuella frågor och håller myndigheterna i nätverket uppdaterade, till exempel om viktiga processer, dialoger eller kunskap från aktuella rapporter.
  • Vi lyfter goda exempel och tar del av olika myndigheters erfarenheter kring samverkan med regional eller lokal nivå och hur myndigheter tar hänsyn till regionala och lokala förutsättningar i sin verksamhet.
  • Vi bjuder in regioner och andra regionala eller lokala aktörer för att berätta om deras arbete inom regional utveckling och landsbygdsutveckling och föra dialog med myndigheterna i nätverket.

Myndigheter som deltar i nätverket

Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. De myndigheter som deltar i nätverket är:

• Arbetsförmedlingen
• Boverket
• Energimyndigheten
• Folkhälsomyndigheten
• Filminstitutet
• Havs- och vattenmyndigheten
• Jordbruksverket
• Jämställdhetsmyndigheten
• Livsmedelsverket
• Länsstyrelserna
• Myndigheten för digital förvaltning
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Myndigheten för yrkeshögskolan
• Naturvårdsverket
• Patent och registreringsverket
• Post- och telestyrelsen
• Riksantikvarieämbetet
• Riksarkivet
• Sametinget
• Skogsstyrelsen
• Skolverket
• SLU
• Statens kulturråd
• Svenska ESF-rådet
• Sveriges geologiska undersökning
• Tillväxtanalys
• Trafikverket
• Vinnova

Styrning av myndigheternas medverkan

Myndigheters medverkan inom regional utveckling grundar sig i olika förordningar, uppdrag och strategier. Olika myndigheter har olika förutsättningar att bidra till det regionala utvecklingsarbetet. I Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete framgår att alla statliga myndigheter inom sina verksamhets-områden ska verka för att målen för den regionala utvecklingspolitiken nås. Myndigheterna ska också ta hänsyn till regionala förutsättningar och samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

I Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 listas ett antal myndigheter som har verksamheter av särskild betydelse för möjligheterna att uppnå den regionala utvecklingspolitikens mål. Verksamheten inom dessa myndigheters områden bidrar eller påverkar förutsättningarna för utveckling i regionerna och möjligheterna att realisera målet om hållbar utveckling i alla delar av landet. Flera av de myndigheter som har i uppdrag att medverka i det regionala utvecklingsarbetet ska också medverka i genomförandet av uppdraget Livskraftiga landsbygder.

Se vårt seminarium om hållbar regional utveckling

Som ett led i vårt arbete med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling har vi tagit fram ett seminarium på temat. I seminariet ger vi en övergripande bild av politikområdet regional utveckling:

  • Vad regional utveckling handlar om.
  • Hur regional utveckling hänger ihop med myndigheters nationella uppdrag.
  • Hur statliga myndigheter kan bidra till den regionala utvecklingen.
  • Vad det finns för stöd att ta del av för att bli ännu vassare i arbetet med att ta hänsyn till olika regionala förutsättningar.

Kontakt

Caroline Wigerstad
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se