Myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik

Vi arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling samt med att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå.

Tillväxtverkets uppdrag

Tillväxtverket främjar hållbar regional utveckling i alla delar av landet. En del i detta är att stödja andra statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

På uppdrag av regeringen samordnar Tillväxtverket också ett myndighetsnätverk förom statliga myndigheters arbete med regional utveckling och landsbygdsutveckling.

Det här gör vi inom nätverket

Inom nätverket arbetar vi tillsammans med myndigheter och andra aktörer med dialog, metodutveckling och lärande. Syftet är att stärka myndigheters förmåga att bidra till hållbar regional utveckling i alla delar av landet.

Exempel på vad vi gör i myndighetsnätverket:

  • Vi omvärldsbevakar aktuella frågor och håller myndigheterna i nätverket uppdaterade, till exempel om viktiga processer, dialoger eller kunskap från aktuella rapporter.
  • Vi lyfter goda exempel och tar del av olika myndigheters erfarenheter kring samverkan med regional eller lokal nivå och hur myndigheter tar hänsyn till regionala och lokala förutsättningar i sin verksamhet.
  • Vi bjuder in regioner och andra regionala eller lokala aktörer för att berätta om deras arbete inom regional utveckling och landsbygdsutveckling och föra dialog med myndigheterna i nätverket.

Myndigheter som deltar i nätverket

Målgruppen för Tillväxtverkets insatser är de myndigheter som är betydelsefulla för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. De myndigheter som deltar i nätverket är:

• Arbetsförmedlingen
• Boverket
• Energimyndigheten
• Folkhälsomyndigheten
• Filminstitutet
• Havs- och vattenmyndigheten
• Jordbruksverket
• Jämställdhetsmyndigheten
• Livsmedelsverket
• Länsstyrelserna
• Myndigheten för digital förvaltning
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Myndigheten för yrkeshögskolan
• Naturvårdsverket
• Patent och registreringsverket
• Post- och telestyrelsen
• Riksantikvarieämbetet
• Riksarkivet
• Sametinget
• Skogsstyrelsen
• Skolverket
• SLU
• Statens kulturråd
• Svenska ESF-rådet
• Sveriges geologiska undersökning
• Tillväxtanalys
• Trafikverket
• Vinnova

Styrning av myndigheternas medverkan

Myndigheters medverkan inom regional utveckling grundar sig i olika förordningar, uppdrag och strategier. Olika myndigheter har olika förutsättningar att bidra till det regionala utvecklingsarbetet. I Förordning (2017:583) om regionalt utvecklingsarbete framgår att alla statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden ska verka för att målen för den regionala utvecklingspolitiken nås. Myndigheterna ska också ta hänsyn till regionala förutsättningar och samverka med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.

I Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 listas ett antal myndigheter som har verksamheter av särskild betydelse för möjligheterna att uppnå den regionala utvecklingspolitikens mål. Flera av de myndigheter som har i uppdrag att medverka i det regionala utvecklingsarbetet ska också medverka i genomförandet av uppdraget Livskraftiga landsbygder.

Se vårt seminarium om hållbar regional utveckling

Som ett led i vårt arbete med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling har vi tagit fram ett seminarium på temat. I seminariet ger vi en övergripande bild av politikområdet regional utveckling:

  • Vad regional utveckling handlar om.
  • Hur regional utveckling hänger ihop med myndigheters nationella uppdrag.
  • Hur statliga myndigheter kan bidra till den regionala utvecklingen.
  • Vad det finns för stöd att ta del av för att bli ännu vassare i arbetet med att ta hänsyn till olika regionala förutsättningar.

Kontakt

Caroline Wigerstad
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se