Lärande vägar till hållbarhet - En seminarieserie för hållbar regional utveckling

Det här är en seminarieserie i fyra delar för regeringsuppdraget hållbar regional utveckling. Här kan du läsa mer om dem och se filmerna från seminarierna.

Social, ekonomisk och miljömässig utveckling är central för att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet och för att uppnå stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Seminarieserien består av fyra seminarietillfällen som kan ses fristående men som tillsammans eftersträvar att bidra med:

 • Hur det regionala utvecklingsuppdraget hänger ihop med hållbar utveckling
 • Innebörden av ett systemperspektiv och hur det kan tillämpas

Del 1. Hållbar regional utveckling - Hur gör vi?

I den första delen lägger vi fokus på att bygga gemensam kunskap om hållbar regional utveckling i relation till det regionala utvecklingsarbetet.

Regeringsuppdraget möjliggör och eftersträvar ett strategiskt förändringsarbete som syftar till att hållbarhet blir en integrerad del i etablerade processer. Detta förändringsarbete pågår hos många regioner med olika inriktningar och på olika nivåer. Vid detta seminarietillfälle lyfter vi några exempel och representanter från akademi samt regional nivå reflekterar kring genomfört arbete.

Medverkar på seminariet gör bland annat:

 • Christina Chaminade, Lunds universitet
 • Örjan Haag, Regeringskansliet
 • Lisa Wälitalo, Blekinge tekniska högskola

Del 2. Gränsgångare, en förutsättning för hållbar regional utveckling?

I den andra delen lägger vi fokus på att bygga gemensam kunskap om förutsättningsskapande ledarskap och stärka ett systemtänk.

Regeringsuppdraget möjliggör och eftersträvar ett strategiskt förändringsarbete som syftar till att hållbarhet blir en integrerad del i etablerade processer. Detta förändringsarbete, som i vissa fall drivs av så kallade gränsgångare, kräver dels handlingsförmåga, dels handlingsutrymme. Gränsgångare kan i det här fallet definieras som en person som i större utsträckning tycks arbeta över olika typer av gränser för att exempelvis förflytta information, påverka omvärlden eller skapa nya relationer med människor utanför den egna organisationen.

Vid detta seminarietillfälle fokuserar vi på gränsgångarens handlingsutrymme, som i många fall avgörs av styrning- och ledningsfunktioners kapacitet att organisera, styra och leda en verksamhet i förändring. Vi lyfter exempel på förutsättningsskapande ledarskap och förändrade arbetssätt. Även representanter från akademi, kommun och region reflekterar kring genomfört arbete.

Medverkar på seminariet gör bland annat:

 • Heiti Ernits, Rise
 • Christine Feuk, Sveriges kommuner och regioner
 • Eva Moe, Reglab
 • Niklas Lundgren och Malin Lundqvist Region Örebro
 • Mikael Brändström, Umeå kommun
 • Johan Holmén, Chalmers

Del 3. Hur kan offentlig sektor lyckas med Agenda 2030?

I den tredje delen lägger vi fokus på att bygga gemensam kunskap om transformativ implementering av Agenda 2030.

För att komma till rätta med viktiga samhällsproblem och uppnå hållbarhet i vid bemärkelse krävs stora förändringar, men utmaningen är enorm med tanke på komplexiteten. Åtgärderna påverkar anknutna processer på olika sätt samt leder till omedvetna samt medvetna följdeffekter på miljö, ekonomi och sociala aspekter.

Vi vill med detta seminarium uppmuntra till ett förändrat utgångsläge vid utveckling av organisation, styrning och ledning.

"Ordinarie strukturer for styrning och organisering behöver anpassas efter Agenda 2030 - inte tvärtom."
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.

Vi behöver därmed sluta granska i vilken utsträckning de 17 globala målen och delmålen täcks in av pågående och kommande utvecklingsarbete.

Under seminariet lär vi oss mer om begreppet transformativ implementering, att tänka hela system när man planerar och genomför förändring. Vi förklarar även skillnaden mellan olika sätt att arbeta in Agenda 2030 i verksamheten. Vi ger också konkreta exempel på transformativt arbete inom offentlig sektor.

Medverkar på seminariet gör:

 • Gabirel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030
 • Sofia Avdeitchikova, Lunds universitet
 • Johan Stierna, Joint Research Centre (EU Science Hub)
 • Palle Lundberg, Sveriges kommer och regioner
 • Henrik Carlsen, Environment Institute (SEI).

Del 4. Utvecklingsarbete: Expedition vs förändringslogik

I den fjärde delen lägger vi fokus på att stärka kunskapen om förändringsprocesser för hållbar utveckling. Under regeringsuppdragets genomförande har det framkommit att två arbetssätt, som delvis utpekas som lösningar för att bidra till framsteg inom Agenda 2030, upplevs som motstridande och som inte går att förena.

Därför ser vi ett behov av att fördjupa oss i de olika arbetssätten och om de går att kombinera. Kan ett regionalt utvecklingsarbete förena ett utmaningsdrivet expeditionsarbete med en förändringsteoretisk modell enligt Ännu Mera Nytta processen? Går det?

Förkunskaper:
Kunskap om hållbar utveckling och Agenda 2030, grundläggande kännedom om förändringsledning

Målgrupp:
Tjänstepersoner (utvecklingsledare, strateger, handläggare och chefer) på förvaltningar inom kommun, region och statliga myndigheter som arbetar med eller berörs av det regionala utvecklingsuppdraget.


Kontakt

Maya Sanchez

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se