Regionalt utvecklingsarbete 2023

Rapporten innehåller kunskap från Sveriges 21 regioners arbete för en hållbar regional utveckling. Den visar på insatser, resultat och utmaningar inom allt från innovation och företagande till integrering av hållbarhet. Vi lyfter att kapaciteten för regional utveckling behöver stärkas och att uppföljningen av regionernas arbete bör utredas.

I rapporten sammanställer och analyserar Tillväxtverket regionernas redovisningar till regeringen om deras regionala utvecklingsarbete 2023. Denna kunskap ligger till grund för att utforma nya insatser och utveckla den regionala utvecklingspolitiken.

Sammanfattning

Tillväxtverket konstaterar att arbetet för att bidra till målet för den regionala utvecklingspolitiken samt till Agenda 2030 är omfattande. Våra slutsatser är bland annat att:

 • Det inte går att se vilka resultat det regionala utvecklingsarbetet leder till på sikt. Detta beror på formerna på rapporteringen. Tillväxtverket anser att den kommande utredningen av politikområdet bör inkludera hur arbetet som regionerna utför följs upp och utvärderas.
 • Hållbarhetsintegrering är på regionernas agendor. Det tidigare uppdraget Vägar till hållbar regional utveckling har gett avtryck. Tillväxtverket tycker dock att det finns ett fortsatt behov av att stärka kapaciteten för omställning i linje med den regionala utvecklingspolitikens mål.
 • Hur skilda geografiska förutsättningar påverkar insatser och prioriteringar är inte alltid tydligt. Vi lyfter därför fram att det behövs nationella satsningar för att ytterligare stärka kapaciteten att hantera territoriella perspektiv, exempelvis inom regional planering.
 • Den regionala utvecklingspolitiken har en bred inriktning och skär genom många frågor och politikområden. Detta framgår delvis i rapporteringen. Samtidigt ser vi att indelningen av rapporteringen bidrar till att inte synliggöra att regional utveckling går över många olika områden och sektorer.
 • Samverkan med andra är centralt för regionernas utvecklingsarbete. Det är däremot svårt att bedöma hur utvecklad samverkan faktiskt är utifrån regionernas skrivningar.
 • Inom transportinfrastruktur och digitalisering framgår det att regionernas resurser, mandat och kapacitet är begränsade och varierande. Vad det gäller digitalisering påpekar vi att det behövs en långsiktighet i arbetet för att ta tillvara dess möjligheter.
 • De lagstadgade uppgifterna om kompetensförsörjning har blivit etablerade och fått genomslag. Här delar vi regionernas uppfattning att ersättningsmodellen för arbetet med att bedöma kompetensbehov hämmar regioner med störst utmaningar och behov.

I rapporten kan du ta del av hur Sveriges 21 regioner arbetar för en hållbar regional utveckling. Rapporten är indelad i områdena:

 • Regionala utvecklingsstrategier
 • Analys, uppföljning och utvärdering
 • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Innovation och förnyelse samt företagande och entreprenörskap
 • Digital kommunikation och transportsystemet
 • Jämställdhet
 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Fördelning av anslag för regional utveckling
 • Hållbarhet, territoriella perspektiv och samverkan är genomgående teman.

Intressant för dig som ...

Arbetar med samhällsutveckling generellt eller regional utveckling specifikt. Till exempel på en region, länsstyrelse, annan myndighet eller en kommun.

Relaterad läsning

Tabellbilagan kompletterar rapporten med ytterligare exempel på insatser och resultat tematiskt och regionvis. Den kan användas av dig som vill fördjupa dig i regionernas arbete.

Kontakt

Ulrika Åberg
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Camilla Randström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Regionalt utvecklingsarbete 2023

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0479
ISBN:
978-91-89730-68-7
Årtal:
2024