Innovation inom turism och besöksnäringen

Det övergripande målet med dagens innovationspolitik är att bidra till att hantera de stora samhällsutmaningarna och skapa en systemövergripande omställning i samhället.

Innovation ses som ett verktyg för att uppnå olika samhällsmål och har därmed kommit att genomsyra de flesta politikområden. Besöksnäringen består av 11 olika branscher som levererar olika typer av produkter och tjänster till människor som besöker olika platser. Detta innebär att näringen kopplar mot en rad olika samhällssystem och politikområden. 

Syftet med rapporten är att ge en sammanfattande bild av innovationskraften inom svensk turism och besöksnäring samt att belysa utmaningar och möjligheter för ökad innovationskraft.

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar en genomlysning av förutsättningar för innovation inom såväl privat som offentlig sektor som gjorts under 2022. Dessa kartläggningar ligger till grund för en analys av utmaningar och möjligheter för innovation och förnyelse inom turism och besöksnäring, samt luckor och brister i besöksnäringens innovationssystem.

Rapporten utmynnar i ett antal rekommendationer om hur politik och främjande kan utformas för att stärka innovationskraften inom svensk besöksnäring. Genom att agera på dessa kan turism och besöksnäring samlas runt en tydligare gemensam agenda. Med sin heterogenitet, geografiska spridning och anknytning till flera politikområden, kan besöksnäringen ses som en testbädd för såväl policyutveckling, ny teknik, nya arbetssätt och nya marknader.

Möjligheter för stärkt innovationskraft inom turism och besöksnäring

Det finns ett antal så kallade megatrender som påverkar samhället, platsers attraktivitet och människors resande i stort. Dessa megatrender påverkar människors konsumtionsmönster, företagens produktionssätt samt politiken inom många områden.

Det finns idag några megatrender som är särskilt tydliga och som skapar nya möjligheter för innovation inom turism och besöksnäring: omställning till hållbar produktion och konsumtion, digitalisering och ett ökat intresse för naturturism och besök i glesa miljöer. Innovation drivs också av ett antal företagsspecifika faktorer. Forskningen visar att det finns vissa gemensamma nämnare hos de företag som innoverar. Unika miljöer och platsbundet entreprenörskap är en faktor samt platser där det finns starka incitament till samverkan.

Utmaningar för innovation inom turism och besöksnäring

Det finns ett antal hinder som hämmar innovationsgraden i besöksnäringen. Dessa finns inom såväl näringen, den offentliga förvaltningen och främjandesystemet. På företagsnivå kan faktorer som begränsade interna resurser, låg utbildningsnivå och svårighet att attrahera kompetens betraktas som hinder för innovation.

Offentliga aktörer spelar en viktig roll inom turism och besöksnäring både som en aktör som främjar företagen, förvaltar resurser och en aktör som aktivt driver besöksmål. Därför är det relevant att också peka på hinder för innovation inom offentliga verksamheter kopplade till turism och besöksnäring. Riskovilja, svaga incitament, brist på resurser och hierarkiska organisationsstrukturer är exempel på sådana hinder.  I rapporten lyfts även ett antal luckor och trösklar kopplat till politik och främjande av innovation inom turism och besöksnäring. En sådan tröskel är att besöksnäringen tenderar att hamna mellan olika politikområden en annan att näringen är svagt integrerade i det generiska innovationssystemet.

Innovation i turism och besöksnäringen - utmaningar och möjligheter

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0443
ISBN:
978-91-89730-31-1
Årtal:
2023