Utvärdering av Öppna upp!

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor, 2015–2020.

En majoritet av svenska företag drivs av män och som en konsekvens har det företagsfrämjande systemet varit inriktat på näringar där män verkar. Till stor del har systemet också varit baserat på traditionella företagsformer och erbjudit ett stöd som inte alltid motsvarar alla företagare, oavsett kön, bakgrund och ålder. Eller alla branscher.

Mot bakgrund av detta fick Tillväxtverket 2011 i uppdrag av regeringen att inom programmet Främja kvinnors företagande ta fram en nationell strategi för ett företagande på likvärdiga villkor 2015 – 2020. Strategin fick namnet Öppna upp och hade som syfte att skapa ett mer tillgängligt och öppet företagsfrämjande. Ett företagsfrämjande som tar vara på alla människors affärsidéer och företagande.

Under hösten 2021 genomfördes en utvärdering av Öppna upp. Underlag för datainsamling utgjordes av uppemot 50 intervjuer med strategins olika målgrupper, fokusgrupper, två enkäter samt omkring 70 genomlästa dokument.

Om strategin Öppna upp

Strategin Öppna upp hade som syfte att öppna upp det svenska näringslivet för en mångfald av företag och företagare. Så att stöd till företagare i högre grad kan komma kvinnor och utrikesfödda till del. För det visade sig att de offentliga insatserna ofta inte går till näringar där kvinnor finns, som caféer och matservering, till exempel. Hur skapar vi ett hållbart samhälle för alla människor?

Läs rapporten Öppna upp!

Utvärdering av Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor, 2015–2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0395
ISBN:
978-91-89255-62-3
Årtal:
2022