Regional­fondens bidrag till utveckling i Övre Norrland

Under sju år har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat drygt 4 miljarder kronor i projekt i Norrbotten och Västerbotten. Transporter, bredband, energi­effektivisering, besöks­näring och satsningar på forskning, innovation och utveckling är bara några exempel på inriktningar i projekten.

Eu:s regionalfondsprogram ska minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner. Det är ett sätt för EU för att skapa en bättre sammanhållning mellan regioner i Europa.

I den här rapporten gör Tillväxtverket en ansats att analysera vilka nyttor som programmet har bidragit med på en övergripande nivå i Övre Norrland.

Utmaningar och styrkor

Enligt en regional analys finns det utmaningar och styrkeområden som är extra framträdande.

Utmaningar

  • Låg verksamhet inom forskning och utveckling (FoU) hos regionens små och medelstora företag
  • Otillräcklig tillgång till riskvilligt kapital
  • Bristande bredbandsinfrastruktur.

Styrkor

  • Rik på naturreresurser som mineraler och skog
  • Stor del av energiförsörjningen kommer härifrån
  • Tre akademiska lärosäten, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
  • Innovationskraft trots kyla mörker, långa avstånd, hög medelålder och gles bebyggelse

Programmets satsningar ska främja innovation och teknisk utveckling, öka tillgången till och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik, främja utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur, stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi samt främja hållbara transporter.

Kontakt

Regionalfondens bidrag till utveckling - Övre Norrland

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0392
ISBN:
979-91-89255-58-6
Årtal:
2021