Främjande av digital spetskompetens

Behovet av digital spetskompetens är stort i Sverige. Dock finns många utmaningar för att tillgodose detta kompetensbehov. Berörda aktörer behöver ta ett gemensamt ansvar för att identifiera och genomdriva lösningar för att verka för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens

För att möta dessa utmaningar har Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. Uppdraget påbörjades juni 2019 och slutredovisas 31 oktober 2022.

Syftet med denna rapport

I denna rapport beskrivs myndigheternas preliminära förslagsområden för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Regeringsuppdragets präglas av samverkan och dialog, och rapporten syftar till att ge berörda aktörer och andra intressenter en inblick i arbetet. Genom att presentera dessa preliminära förslagsområden ges möjlighet till externa aktörer att ge inspel till uppdragets fortsatta arbete under 2022.

Främjande av digital spetskompetens

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0397
ISBN:
978-91-89255-66-1
Årtal:
2022