Flöden av digital spetskompetens

Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas kort- och långsiktigt. Det finns behov av att skapa bättre samverkan mellan berörda aktörer för att ta ett gemensamt ansvar för att identifiera och genomdriva lösningar för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens.

Mot bakgrund av detta har UKÄ och Tillväxtverket i denna rapport följt individer som antingen har en utbildningsbakgrund eller en yrkesbakgrund inom IT. Syftet är att belysa var i flödet från utbildning till etablering på arbetsmarknaden som potentiell yrkesverksam digital spetskompetens ”faller bort”. Studien bygger primärt på en longitudinell uppföljning av registerdata för att synliggöra följande mönster:

  • flödet av studenter från utbildningstiden till etablering på arbetsmarknaden, samt
  • yrkes- och utbildningsbakgrunden bland de som idag arbetar inom IT.

Utöver dessa två grupper studerar vi även arbetskraftsinvandringens betydelse för sektorn samt rörligheten mellan IT-branschen och andra sektorer. Nedan presenteras rapportens resultat i korthet.

Flöden av digital spetskompetens

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0401
ISBN:
978-91-89255-75-3
Årtal:
2022