Näringslivets kompetensför­sörjning och enklare vägar till jobb

Utvärdering av fyra regeringsuppdrag inom området.

På uppdrag av Tillväxtverket har Faugert & Co Utvärdering utvärderat genomförandet av fyra regeringsuppdrag med det gemensamma och övergripande syftet att utveckla metoder och modeller för enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning.

De fyra regeringsuppdragen är:

  • att skapa enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet
  • att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor
  • att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
  • att genomföra Jobbsprånget.

Totalt har 55 projekt beviljats medel inom ramen för de fyra regeringsuppdragen, varav 19 har ingått i utvärderingen. Utvärderingen genomfördes under perioden maj–oktober 2021 och bygger på dokumentstudier, intervjuer och workshops. Det övergripande syftet med utvärderingen är att främja lärande och utveckling för Tillväxtverket och regeringen inför utformning och genomförande av framtida insatser och uppdrag för att stärka näringslivets kompetensförsörjning, men även för andra aktörer som planerar, medfinansierar eller genomför insatser inom området.

Näringslivets kompetensförsörjning och enklare vägar till jobb, utvärdering av fyra regeringsuppdrag inom området

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0385
ISBN:
978-91-89255-48-7
Årtal:
2021