Länsstyrelserna och landsbygdspolitiken

I regleringsbrevet 2020 fick länsstyrelserna för första gången i uppdrag av regeringen att redovisa hur de bidrar till målen för den sammanhållna landsbygdspolitiken. I den sammanställning Tillväxtverket gjort är slutsatsen att genomslaget för detta uppdrag är svagt i redovisningarna.

Tillväxtverkets bedömning är att redovisningarna inte ger en rättvisande bild av hur länsstyrelserna i praktiken bidrar till den sammanhållna landsbygdspolitikens målsättningar. Framför allt är perspektivet smalt, med tyngdpunkt i insatser som följer av länsstyrelsernas roll i arbetet med Landsbygdsprogrammets genomförande. Detta står i kontrast till politikens breda perspektiv inom områden som till exempel innovation och företagande, kompetensförsörjning, samhällsplanering och tillgänglighet till service. Tidigare kartläggningar och dialogprocesser visar också att länsstyrelsernas bidrag är mer mångfacetterad än vad som framkommer i redovisningarna.

Länsstyrelserna och landsbygdspolitiken - sammanställning av årsredovisningar

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0370
ISBN:
978-91-89255-20-3
Årtal:
2021