Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige

Flyget har stor betydelse för svensk besöksnäring. Ungefär 60 procent av de utländska gästnätterna kan tillskrivas flyget. Samtidigt ökar utsläppen i absoluta tal trots tekniska framsteg. Det visar denna rapport som sammanställer kunskap om flygets roll för besöksnäringen och dess påverkan på miljö.

Rapporten har tagits fram av konsultföretaget Copenhagen Economics Länk till annan webbplats. och beställts av Tillväxtverket inom ramen för samarbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp, där 16 myndigheter och statliga bolag medverkar. Syftet är att kartlägga kunskap och forskning om sambanden mellan turism, flygtransporter och hållbar utveckling.

Fler tekniska framsteg behövs

Tekniska framsteg och ökad effektivitet har gjort att flygets utsläpp per passagerare har minskat. Å andra sidan har det ökade flygandet gjort att utsläppen i absoluta tal har ökat. De officiella prognoserna för svensk del pekar på ett ökat antal resenärer men minskade utsläpp i Sverige.

Enligt rapporten behöver mer göras för att minska utsläppen. Tekniska framsteg, effektivare flygmetoder och bättre flygtrafikplanering kan bidra till minskade utsläpp från flyget. Men det är inte tillräckligt för att nå de mål som satts upp. En ökad användning av fossilfria flygbränslen är ett sätt att minska flygets klimatpåverkan. För att det ska bli verklighet krävs flera åtgärder för att främja storskalig produktion.

Behov av mer kunskap

En av slutsatserna i rapporten är att det behövs mer kunskap om den samlade samhällsekonomiska effekten av ökat/minskat flygande och turism och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja ett så hållbart resande som möjligt.

Presentation av rapporten

Här kan du ladda ner powerpoint presentationer av rapporten på svenska och engelska.

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige (svenska)

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige (engelska)

Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Externt framtagen
Årtal:
2019