Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Gruppen arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskaps­överföring. Samarbetet sker mellan 16 myndigheter och statliga bolag.

Båthus och båtar vid kusten.

En rad svenska myndigheter och statliga bolag har uppdrag som på olika sätt berör eller påverkar utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring.

Arbetet i myndighetsgruppen kopplas även samman med pågående arbete för ökad samverkan mellan Tillväxtverket, Visit Sweden och regionala besöksnäringsfunktioner. Vidare välkomnar myndighetsgruppen också ökad samverkan med branschorganisationer och andra nyckelaktörer.

Målen för samarbetet

Målen för samarbetet i gruppen är att bidra till att:

 • stärka den svenska besöksnäringens långsiktiga konkurrenskraft med utgångspunkt i hållbar utveckling och innovation,
 • skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer,
 • skapa förutsättningar för utveckling av attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela landet.

Medlemmar i Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

 • Arbetsförmedlingen
 • Business Sweden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sjöfartsverket
 • Skogsstyrelsen
 • Statens fastighetsverk
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Swedavia
 • Tillväxtanalys
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova
 • Visit Sweden.

Strategiska områden och prioriteringar 2022–2024

Myndighetsgruppen har gemensamt valt att prioritera nio strategiska områden för insatser under den närmaste treårsperioden. Alla områden har utgångspunkt i den nationella besöksnärings­strategin. De är utformade för att möta besöksnäringens utmaningar och samtidigt spegla myndigheternas och bolagens roller och ansvar.

De fyra första områdena hållbarhet, platsutveckling, samverkan och digitalisering är horisontella perspektiv, men kan ändå rymma behov av särskilda insatser.

Den strategiska inriktningen fungerar som utgångspunkt för gemensamma insatser. Den är samtidigt ett stöd för varje enskild myndighet eller bolag att använda på ett sätt som passar den egna verksamheten. Som samordnande myndighet lägger Tillväxtverket stor vikt vid de gemensamma strategiska områdena också i vårt eget utvecklingsarbete för turism och besöksnäring.

Kontakt

Marie Gyllenberg

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se