Platscoach

För att utveckla platser kan regionen stötta lokalsamhället med regionala processtödjare. De coachar lokala processledare genom en utvecklad modell för platsutveckling. Målet är att skapa ett långsiktigt utvecklingsarbete som kan drivas lokalt på platsen.

Illustration av pusselbitar

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Regionalt processtöd är en samverkansmodell där regionen stöttar lokala utvecklingsgrupper. Den lokala processledaren får ekonomiskt stöd under en tid och hjälp med att skapa en långsiktig plan för platsen.
 • Metoden bygger på godbitarna från olika modeller för platsutveckling. Den utgår från olika målgrupper och ger verktyg för samverkan mellan lokala, kommunala, regionala och nationella aktörer.
 • Regionalt processtöd stärker platsens egenmakt och handlingskraft, något som leder till ökad attraktivitet och på sikt stärkt service på platsen.

Förutsättningar för att lyckas

 • Resurser för att driva ett långsiktigt arbete.
 • En långsiktig målbild.
 • Ett tvärsektoriellt arbetssätt i regionen.

Steg för steg

Förbereda

 • Involvera de funktioner som ska vara med i arbetet. Denna grupp skapar det regionala teamet som jobbar med platsutveckling.
 • Involvera funktioner som: regional utveckling inom kultur, företagsutveckling, service och social hållbarhet. Även besöksnäring, trafikplanering och kollektivtrafik kan vara med i arbetet.
 • Utse eller anlita processtödjare som arbetar coachande med lokalsamhället. Det är bra att vara två processtödjare per plats, då täcker man upp för varandra när det behövs.

Genomföra

 • Finansiera lokala processledare på deltid under 18 månader för att samordna och leda det lokala arbetet. Målet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete – som krävs när det handlar om platsutveckling.
 • Processtödjaren stödjer och coachar de lokala processledarna och ska inte driva den lokala processen. Är en dörröppnare in till regionen och hjälper till med kontakter till kommunen, håller i möten och workshops samt har regelbundna avstämningar och utvärderingar av metoder och arbetssätt tillsammans med den lokala processledaren.
 • Det regionala teamet har regelbundna möten för att utveckla arbetet.

Processtödjaren arbetar utifrån en process i sex steg med den lokala processledaren och ger tips på hur man kan lägga upp arbetet i de olika stegen. Stegen finns beskriva på Västra Götalandsregionens webb.

Fas 1: förankring i bygd och kommun, kartläggning och analys.

 • I denna fas är syftet klart med platsutvecklingen.
 • De lokala processledarna får med sig de viktigaste samverkansparterna och kommunen i arbetet.
 • Kartläggning av nuläget och analys av de lokala behoven är grund för den långsiktiga planen.
Fas 2: målbild, lokal utvecklingsplan och organisation/finansiering.
 • I denna fas arbetar man fram en långsiktig plan för att stärka platsen.
 • Man hittar även en organisation och resurser för att driva vidare utvecklingsarbetet och äga handlingsplanen efter de 18 månaderna.

Sammanställa

 • Den lokala processledaren utvecklar en lokal utvecklingsplan för arbetet.
 • Samla alla platserna årligen för gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande.

Samarbetspartners

Platsen står i centrum och regionen stöttar de lokala processledarna. Kommuner är en viktig samarbetspartner, eftersom de ansvarar för de flesta frågor som dyker upp i processen.

Uppföljning

 • Ett sätt att följa upp arbetet på platserna är att hålla kontakt med de lokala processledarna och bjuda in dem till träffar.

Kontakt

Björn Ohlén
Västra Götalandsregionen

fornamn.efternamn@vgregion.se