Västra Götaland coachar platser

Platsutveckling tar tid och kräver både uthålligt arbete och långsiktig samverkan mellan aktörer på en plats. För att underlätta det arbetet finansierar och coachar Västra Götalandsregionen lokala processledare på en plats. Nu har coachfunktionen blivit känd och efterfrågas av människor som vill utveckla sin omgivning.

Två barn ritar hus i krita på asfalt.

Faktaruta

Invånare: 1,7 miljoner i hela regionen, men på de 10 platser som deltog i coachingen i projektet bor mellan 200 - 2000 invånare.
Projektägare: Västra Götalandsregionen
Projekttid: 2016-2019

Kontakt

Björn Ohlén
E-post: fornamn.efternamn@vgregion.se

På 30 sekunder

Stärkt lokal attraktivitet leder till att fler väljer att flytta till landsbygden, vilket ger mer underlag till offentlig och kommersiell service. Att arbeta med platsutveckling är ett sätt att lyckas med detta, vilket Västra Götalandsregionen har gjort i cirka 20 år.
I projektet Hållbara platser har regionen tagit fram en processbeskrivning i sex steg, som långsiktigt handläggarstöd för de som arbetar med platsutveckling. Lokala processledare får ekonomiskt stöd och coachning genom processen i 18 månader.
Det nya arbetssättet har lett till bättre samverkan och nya sätt att organisera samverkan. Servicen på platserna har satts in i ett större sammanhang, något som gynnar fortsatt tillgång till nödvändig service.

Om projektet

Björn Ohlén är utvecklare i Västra Götalandsregionen och har länge arbetat med platsutveckling. Sedan 2016 har de utvecklat över 30 platser med det nya arbetssättet som fokuserar på att stärka den lokal kapaciteten och facilitera processen på en plats. De som bor på platsen får hjälp av regionen att navigera i det offentliga, för många har ofta ingen aning om hur man går tillväga för att starta utvecklingsprocessen.

– För oss är det här ett sätt att nå ut till kapillärerna. Inom regional utveckling blir det lätt hög flyghöjd där vi sitter på kontoret och tittar på kartor. Men genom att jobba platsspecifikt kan vi driva nära regional utveckling, på ett lokalt plan. Det är jätteviktigt för oss! På många mindre orter bubblar det av kreativa verksamheter, som inte syns när vi har för stort perspektiv. Och att bygga kapacitet lokalt är viktigt, så inte processen dör ut på just den här lilla ön, säger Björn Ohlén.

När regionen ställde om arbetssättet blev det viktigt att alla tjänstepersoner skulle arbeta på samma sätt, oavsett inom vilken sektor man arbetar i.

– För människor som bor på en plats hänger allt ihop. De ser inte sitt vardagsliv utifrån de stuprör vi har delat upp organisationen i. Därför är vår målbild att det inte ska spela någon roll om du ringer kultur eller näringsliv. Vi är synkade och jobbar på samma sätt och det har vi också stor nytta av. Vi får bättre koll, tar vara på synergier och slipper göra dubbelarbete, säger Björn Ohlén.

De lokala processledare vi har kontakt med tycker det är så värdefullt att få det här stödet från regionen. Vi blir ett bollplank som hjälper dem framåt och att navigera i det offentliga.

Aktiviteter

  • Lokala utvecklingsplaner för olika platser
  • Framtagande av processbeskrivning i sex steg
  • Informationsfilmer för lokala aktörer
  • Ekonomiskt stöd, processtöd och coachning av lokala processledare
  • Skapa ett tvärsektoriellt regionalt team för platsutveckling

Resultat och lärdomar

  • Utvecklingsprocesser tar tid och man kan inte vänta sig snabba resultat. Det gäller att bestämma sig för hur man vill arbeta och tänka att det är långsiktigt.
  • De lokala processledarna är oerhört viktiga. De behöver kunna prata med både människor som bor på platsen och kommunala tjänstepersoner. De behöver stöd och praktiska verktyg för att kunna driva processen lokalt. Vissa har tidigare erfarenhet, andra är helt nya i rollen.
  • Det är kritiskt att arbetet fortsätter även efter att stödet tar slut. På vissa platser har man lyckats hitta lösningar på hur processledaren kan fortsätta arbetet också efter att regionens bidrag upphört.
  • Ibland behövs även coachning av de kommuner som är involverade, så även de arbetar utifrån samma process som regionen.
  • Det är bra att dela upp processen i två faser med en kontrollfunktion i mitten. Om de lokala processledarna inte har gjort ett förankringsarbete, kartläggning och analys av nuläget har de små förutsättningar att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan.

Fördjupa dig