Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Hälsomatris

Ett enkelt och användbart verktyg för en utredning av hälsokonsekvenser är den så kallade hälsomatrisen.

Hälsomatrisen kan du använda för att bedöma vilka konsekvenser en föreslagen regel har på viktiga hälsopåverkande faktorer och hur olika grupper i befolkningen påverkas. Använd gärna en hälsomatris som ett första steg, så kan du sedan gå vidare till mer kvalificerade analyser vid behov. Här nedan finns ett exempel på hur en hälsomatris kan se ut.

Folkhälsomål prioriterade grupper, ekonomisk och social trygghet

Mål och hälso-påverkande faktorer

Barn

Äldre

Kroniskt sjuka

Personer med funktions-nedsättning

Socio-ekonomiskt svaga

Hela befolk-ningen

Tillgång till bostadTillgång till utbildningTrygghet i närmiljön

 

Folkhälsomål prioriterade grupper, ökad fysisk aktivitet

Mål och hälso-påverkande faktorer

Barn

Äldre

Kroniskt sjuka

Personer med funktions-nedsättning

Socio-ekonomiskt svaga

Hela befolk-ningen

Stödjande miljö för fysisk aktivitet


 

.

Miljömål prioriterade grupper, god bebyggd miljö


Barn

Äldre

Kroniskt sjuka

Personer med funktions-nedsättning

Socio-ekonomiskt svaga

Hela befolk-ningen

Tillgång till grönområden och parkmiljöTillgång till serviceBuller


 

Miljömål prioriterade grupper, frisk luft


Barn

Äldre

Kroniskt sjuka

Personer med funktions-nedsättning

Socio-ekonomiskt svaga

Hela befolk-ningen

Utsläpp av luftföro-reningar