Validering

Validering är en strukturerad bedömning av kompetenser och ett verktyg för att framtidssäkra olika branscher. Som region kan man inspirera företag och främja strukturer för validering, som en del av det regionala arbetet med kompetensförsörjning.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Validering är ett sätt att bedöma kunskaper och kompetens, genom olika tester och prov.
 • När ett företag använder sig av validering leder det till en tydlig övergripande bild av företagets kompetens, styrkor och svagheter. Det blir lättare att se dold kunskap och kompetensgap samt prioritera och anordna utbildningsinsatser.
 • När en region arbetar strukturerat med att främja validering blir fler företag inspirerade till att använda metoden. Detta kan ske genom event, sprida goda exempel och lyfta metoden i olika dialoger.

Förutsättningar för att lyckas

 • Både finansiella och personella resurser för att kunna starta projekt och arbeta koncentrerat och systematiskt med validering.
 • Intern förankring och kapacitet: regionala politiska beslutsfattare och chefer behöver förstå värdet med validering och stötta arbetet.
 • Interna resurser för kommunikationsinsatser, eventuellt även externa om det behövs.
 • Tänk strategiskt och långsiktigt i arbetet och hjälp även företagen med att göra detta.
 • Bedriv arbetet i dialog med företagen. Var lyhörda, lyssna av behoven, anpassa insatser utefter detta och stötta där det behövs.
 • Se validering som en del av det regionala arbetet med kompetensförsörjning – som bör efterföljas av en utbildningsinsats.
 • Se validering som ett verktyg som kan användas på olika plan: både för verksamheter och individer.

Steg för steg

Förbereda

 • Skapa en intern styrgrupp, arbetsgrupp samt fokusgrupp för arbetet.
 • Se över hur strukturen för validering ser ut idag. Vilka insatser finns? Vilka nätverk och forum kan användas för arbetet? Se till att använda etablerade sammanhang för att inte göra arbetet med validering till ett sidospår. Insatser för att främja validering behöver bli en integrerad del av det regionala arbetet med kompetensförsörjning.
 • Vilken kännedom finns idag bland företagen? Vilka målgrupper är särskilt viktiga?
 • Identifiera fokusområden, till exempel yrkeshögskola, industri, vuxenutbildning.
 • Omvärldsbevaka och se vilka goda exempel andra regioner har lyft. Dra nytta av andras goda arbete och anpassa det efter de egna förutsättningarna.

Genomföra

 • Håll regelbundna möten med styrgrupp och fokusgrupp med representanter från vuxenutbildning, yrkeshögskola och branschrepresentanter.
 • Samarbeta med branschorganisationer som har direkt kontakt med företagen.
 • Skicka ut enkäter till specifika målgrupper för att skapa en bild av hur behovet av validering ser ut.
 • Anordna en regional konferens om validering. Bjud in representanter från företag, fokusområden och främjandesystemet.
 • Håll workshops för att skapa ett gemensamt lärande utifrån erfarenheter och best practice samt höja kunskapen kring validering.
 • Skapa forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte.
 • Ha dialogmöten med företag och branschorganisationer.

Sammanställa

 • Involvera aktörer för att ta fram en handlingsplan för att stärka strukturerna för validering.
 • Kommunicera ut nyttan av validering genom olika informationskampanjer.
 • Lyft goda exempel på företag, hur de arbetar och vad validering har gett dem.
 • Ta fram filmer där företag berättar om hur de arbetar med validering.

Samarbetspartners

Alla som kommer i kontakt med validering i sin vardag är intressanta aktörer att få med i samarbetet: företag, vuxenutbildning, rektorer, studieyrkesvägledare, kompetenscoacher, branschrepresentanter, yrkeshögskola, utvecklingsledare, utvecklingschefer, skolchefer, regionala och kommunala representanter samt myndigheter.

Uppföljning

 • Följ upp aktiviteterna internt: hur långt arbetet har kommit samt resultat. Om någon insats saknas, hitta verktyg för att göra den.
 • Följ upp kommunikationsinsatser, hur mycket trafik som har genererats och vilka som har nåtts.

Kontakt

Maria Ljung Westin
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se