Så höjde kökskoncernen Nobia industrikompetensen med validering

När Nobia skulle flytta sin fabriksproduktion blev det tydligt att medarbetarna behövde kompetensutveckling. Genom validering skapades en tydlig bild av kompetensen på företaget. Dessutom ledde det till ökat engagemang och vidareutbildning bland medarbetarna.

Josefine Görsberg, Learning & Development specialist på Nobia

Josefine Görsberg, Learning & Development specialist på Nobia. Fotograf: Anna Hållams

På 30 sekunder

  • Köksspecialisten Nobia skulle flytta sin fabriksproduktion från Tidaholm till en ny högautomatiserad anläggning i Jönköping. De ville därför kartlägga medarbetarnas kompetenser. Detta för att se om det fanns några kompetensbehov nu eller om det skulle uppstå längre fram.
  • Via Svensk industrivalidering använde de valideringsmodellen Industriteknik BAS, med tio moduler, som samtliga medarbetare på fabriken i Tidaholm fick genomföra. Därefter byggde de på med ytterligare branschvalidering för de medarbetare som ville nischa sig inom sitt specialistområde.
  • Genom valideringen fick Nobia fram data för all planerad kompetensutveckling, både för introduktion och vidareutbildning. Det gav även en tydlig bild av företagets styrkor och svagheter.
  • De anställda blev också mer engagerade i sitt fortsatta lärande. Vilket ledde till att flera ur personalen vidareutbildade sig på yrkeshögskola.

Nobia är en framgångsrik köksskoncern som designar och tillverkar kök för bland andra Marbodal i sin fabrik i Tidaholm. Just nu bygger de Europas modernaste köksfabrik i Jönköping. Dit ska större delen av produktionen i Tidaholm flyttas och bli högautomatiserad.

I och med den nya etableringen blev det aktuellt att tänka nytt och se över kompetensen hos medarbetarna. Detta för att höja kompetensen, både hos de medarbetare som skulle följa med till den nya fabriken och de som valde att söka sig vidare till andra jobb inom Nobia. Här såg företaget validering som ett givet verktyg för att klara av flytten och behålla personalstyrkan.

Genom valideringsmodellen Industriteknik BAS har samtliga medarbetare på Nobia i Tidaholm gått igenom tester i tio moduler: från matematik och språk till ritningsläsning och produktionsteknik. Hela processen gav en tydlig bild av de anställdas kompetens, vilket har gjort att företaget kunde rikta sina utvecklingsinsatser mer träffsäkert. Det ledde också till ökat engagemang hos medarbetarna.

– Många var först nervösa inför att göra proven, men efteråt ökade nyfikenheten kring lärandet. Ofta visade det sig att de kunde mer än de trodde. Det gav också ringar på vattnet. Flera medarbetare valde att specialistutbilda sig på yrkeshögskola inom produktionsteknik eller automatisering, något de kunde göra på arbetstid. För Nobia blev detta en enorm lyckoträff, där vi kunde matcha företagets konkreta kompetensbehov med medarbetarnas intressen. Med ny kompetens fick personalen nya roller på den nybyggda fabriken, säger Josefine Görsberg som är HR-specialist på Nobia.

Allt fler företag upptäcker validering som ett verktyg att säkra kompetens och konkurrenskraft, på ett strategiskt och långsiktigt sätt. På Region Jönköpings län arbetar man i ett flertal projekt för att stötta företag med just detta.

– Validering är ett verktyg för att framtidssäkra industrin. Det livslånga lärandet sker på arbetsplatsen genom olika insatser. Därför är det så värdefullt när arbetsgivare som Nobia använt validering för att kartlägga kompetens och därefter utforma kompetenshöjande insatser på individnivå. Som region vill vi stötta detta arbete, så att vi kan säkra konkurrenskraftiga företag och individers ställning på arbetsmarknaden, säger Rima Hanna som är projektledare på Region Jönköpings län.

”Valideringen har gjort att vi idag pratar om kompetens på ett helt nytt sätt. Det har blivit en högt prioriterad fråga, vi vågar prata om gapen som kan uppstå och många ser positivt på att bredda sin kompetens på arbetsplatsen.”

Arbetslokal på företaget Nobia

Arbetslokal på företaget Nobia. Fotograf: Anna Hållams

Resultat och lärdomar

  • Det krävs en tydlig förankring från ledningen, de behöver vara beställare av valideringen och se nyttan.
  • Ha en plan redan tidigt i processen för hur ni ska använda det insamlade underlaget. Validering är effektivast när den följs av en fortsatt utbildningsinsats. Resultatet av validering kan även användas för att förbättra introduktionen för nya medarbetare.
  • Man behöver tydligt kommunicera syftet och nyttan med valideringen till personalen. Det handlar inte om att kontrollera någons kunskap, utan om att få en övergripande bild av hela verksamheten.
  • Följ upp med ytterligare validering efter några år för att identifiera nya kompetensbehov. Jobbar man aktivt med uppföljning av insatserna blir validering som verktyg en ren investering för ditt företag.
  • Det är värdefullt att samarbeta med fackliga representanter.
  • Förutom att höja kompetensen hos personalen bidrar det också till att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Kontakt

Maria Ljung Westin
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se