Tillväxtresan

Här finns metodstöd för kommuner som vill arrangera affärsutvecklingsprogram.

Illustration av raket

Ett affärsutvecklingsprogram motiverar en företagare att ta nästa steg i sin tillväxtresa. Men utbudet av program kan skilja beroende på var företagaren befinner sig i. Om det saknas ett lokalt affärsutvecklingsprogram för småföretagare kan det vara en god idé för kommunen att arrangera ett sådant.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Programmet som beskrivs här riktar sig till alla små- och medelstora företagare som vill växa och det finns inga krav på antal anställda eller en viss omsättningsnivå.
 • Programmet hjälper företagaren att kliva ur sin komfortzon och ta nya steg, som att våga anställa sin första medarbetare eller skapa nya samarbeten.
 • Förutom inspiration och kunskap om hur de ska ta sig över vanliga tillväxthinder får deltagarna arbeta fram en utvecklingsplan för företaget med stöd av en affärsrådgivare. På köpet följer en resa i personlig utveckling som ökar företagarens mod och självförtroende.

Förutsättningar för att lyckas

 • Att ha ett upparbetat nätverk och kännedom om företagens förutsättningar är en fördel. Använd därför kommunens samlade kunskap om näringslivet i planeringen av programmet.
 • Nätverkandet mellan företagen är en viktig del av programmet. Avsätt därför gott om tid till pauser och diskussioner där deltagarna får möjlighet att lära känna varandra och i bästa fall planera gemensamma affärer och samarbeten.
 • Tidsåtgång: Ca 1 månad för planering och marknadsföring och 1-2 månader för genomförandet beroende på omfattningen av programmet.
 • Ungefärlig kostnad: 150 000 till 250 000 kronor beroende på upplägg och kostnader för föreläsare, lokal och affärsrådgivare.

Steg för steg

Förbereda

 • Grundförberedelser: Bestäm syfte och mål med programmet. Varför det behövs och vad det ska leda till. Till exempel att företagen på sikt tar nya kliv framåt och skapar fler lokala arbetstillfällen. Planera också hur programmet ska komplettera andra program som erbjuds av till exempel ALMI.
 • Ta fram en budget för programmet. Tänk på att sätta ett pris som möjliggör ett deltagande för småföretagare (Bodens kommun tog som exempel en deltagaravgift på XX kr)
 • Gör en behovsinventering hos näringslivet som ger en inblick i vilka tillväxthinder och behov som företagen har för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. Använd antingen befintliga mötesplatser där ni möter företagen eller en riktad näringslivsundersökning som ger en stadig grund att planera insatsen utifrån.
 • Prioritera vilka tillväxthinder som ni vill stötta företagen i att komma över genom programmet. Välj 4-5 teman för träffarna som ska ge inspiration och leda till kunskap om hur företagen kan ta sig över tillväxthindren.
 • Bestäm hur företagens egna arbete ska gå tillväga. Det kan exempelvis handla om att företagen ska arbeta med delar av sina affärsmodeller genom Business Model Canvas eller liknande verktyg. Det egna arbetet kan introduceras och presenteras under träffarna men största delen av det egna arbetet bör ske på egen hand mellan träffarna och med hjälp av en upphandlad affärsrådgivare som programmet tillhandahåller.
 • Hitta rätt experter/föreläsare som ska leda de respektive träffarna och inspirera deltagarna. Det är viktigt att det är erfarna ledare men tänk på att budskapet blir jordnära och något som företagen kan relatera till. Boka in förmöten med föreläsarna innan för att säkerställa att budskapen riktas till målgruppen.
 • Rekrytera deltagare till programmet. Våga prioritera de företag som vill växa. Ta direkt kontakt med företag som ni tror kommer att vara intresserade, men ha även en öppen anmälan så att ni inte går miste om ett potentiellt tillväxtföretag i behov av stöd. En bra gruppstorlek är 8-12 deltagare.
 • Gör en genomtänkt sammansättning av gruppen. Genom att välja företagare från olika branscher med olika bakgrund, kön, ålder och etnicitet skapas förutsättningar för en bra gruppdynamik.

Genomföra

 • Fysiska träffar är att föredra även om delar eller hela programmet kan genomföras digitalt. Dialogen och nätverkandet blir mer levande och personlig vid fysiska träffar, samtidigt som inspiration och kompetensutveckling kan spridas digitalt.
 • Skapa en familjär stämning som bjuder in till öppen dialog där föreläsaren finns på samma nivå som deltagarna. Använd gärna u-sittning i lokalen om möjligt så att alla kan se varandra.
 • Använd diskretion. Allt som sägs stannar på träffarna. Det är viktigt för att deltagarna ska kunna öppna sig och dela med sig av känslig information. Här kan ni välja att göra muntlig eller skriftlig överenskommelse.
 • Arrangera träffarna kvällstid antingen varje eller varannan vecka. Längre tid mellan träffarna riskerar att leda till att viktig kontinuitet förloras.
 • Mellan träffarna träffar deltagarna den upphandlade affärsrådgivaren för att diskutera vad företaget behöver utveckla. Till exempel vart företaget ska vara om tre år och hur ska de komma dit.
 • Den avslutande träffen bör planeras för att sammanfatta programmet. Med fördel kan träffen genomföras under längre tid och till exempel avslutas med gemensam middag.
 • Redovisning av företagens eget arbete sker vid den avslutande träffen där deltagare ges möjlighet att stötta varandra med feedback.

Sammanställa

 • Affärsutvecklingsprogrammet utvärderas i samband med den avslutande träffen. Utvärderingen används till planering av en eventuell nästa omgång.

Uppföljning

 • En tid efter programmet är det bra att genomföra en uppföljning av hur företagen arbetat vidare med resultatet från programmet. Uppföljningen görs med fördel på ett strukturerat sätt med förbestämda frågeställningar i den fortsatta dialogen med företagen.

Fördjupa dig

Läs om hur Bodens kommun bidragit till tillväxt i företag.

Kontakt

Michaela Strömberg

Telefon: 070-206 63 84

E-post: fornamn@bodenbusinesspark.se