Serviceforum

I ett serviceforum samlas region, länsstyrelse och kommunernas landsbygdsutvecklare för att byta erfarenheter, diskutera aktuella utmaningar och hjälpa varandra vidare. Metoden leder till ökad samverkan, ökad kunskap och ett effektivare arbete.

Illustration av nätverk

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Serviceforum är till för att öka samverkan i servicefrågor i en region. Kommunernas landsbygdsutvecklare, region och länsstyrelse samlas regelbundet med inbjudna gäster utifrån olika teman.
 • Genom att träffas och ta del av varandras erfarenheter blir det lättare att se den lokala serviceutvecklingen i ett större perspektiv, ta del av varandras erfarenheter och bli en enad röst utåt för att lättare kunna påverka i vissa frågor.

Förutsättningar för att lyckas

 • En sammanhållande aktör som håller i mötena.
 • Gemensamma frågor som diskuteras utifrån lokala behov.
 • Ett bra och relevant program som gör att deltagarna vill sätta av tid för mötet.
 • Tillit till varandra bygger bra diskussioner med högt i tak.
 • Mod att dela information med varandra.
 • Uthållighet.

Steg för steg

Förbereda

 • Utse en samordnande aktör som sammankallar till möten. Kan vara region eller länsstyrelse. Uppgiften ska ingå i den ansvariga personens tjänst.
 • Bestäm vilka kommuner som ska vara med. Ska det vara alla i regionen eller i ett mindre område?
 • Kommunicera nyttan för kommunernas landsbygdsutvecklare att delta i serviceforumet.
 • Betona att alla i forumet är lika viktiga och behövs för att driva processerna framåt. Målet är att tillsammans stärka det strategiska arbetet, både på kort och lång sikt samt att vara till nytta i det enskilda arbetet för respektive kommun, länsstyrelse eller region.

Genomföra

 • Arrangera fysiska eller digitala träffar några gånger om året.
 • Till en början är fysiska träffar bra för att lära känna varandra. Se till att variera platsen för mötena, så att alla inte behöver åka lika långt varje gång. Sätt inte en för tidig starttid på morgonen, så att deltagarna hinner ta sig till mötet.
 • Digitala träffar gör det lättare att medverka, så ha även sådana med jämna mellanrum.
 • Bestäm tema för de olika träffarna och bjud in relevanta gäster med kunskap inom respektive område.

Sammanställa

 • Sammanställ vad som har kommit fram under mötet och dela detta med de medverkande.
 • Upprätta en gemensam digital plattform där deltagarna kan dela dokument med varandra.

Samarbetspartners

Regionen, kommunerna och länsstyrelsen delar i serviceforumets möten som ständiga deltagare. Sedan bjuds andra aktörer in utifrån mötets tema, som företagsfrämjande aktörer, universitet och högskolor, företag inom serviceområdet samt regionens servicegivare.

Uppföljning

 • Den regionala serviceplanens mål kan användas som mått på hur forumet fungerar.

Kontakt

Malin Nyqvist Ljungberg
Region Jämtland Härjedalen
fornamn.efternamnefternamn@regionjh.se