Stark samverkan lyfter service i län Z

Service Z är serviceforumet i Jämtland och Härjedalen. Där träffas regelbundet landsbygdsutvecklare från alla åtta kommuner, regionen och länsstyrelsen för att diskutera servicefrågor och byta erfarenheter. Arbetet har lett till en mer gemensam utveckling, ökad kunskap och starkare samverkan.

Kvinna och man sitter vid en dator.

Faktaruta

Invånare: 131 100
Projektägare: Region Jämtland Härjedalen

Kontakt

Malin Nyqvist Ljungberg, Region Jämtland Härjedalen
E-post: fornamn.efternamnefternamn@regionjh.se

På 30 sekunder

Serviceforumet startades för att utveckla den lokala servicen och stärka det strategiska arbetet på regional och kommunal nivå.
Här träffas landsbygdsutvecklare från samtliga kommuner och representanter från region och länsstyrelse fyra gånger om året. Utvalda gäster bjuds in utifrån olika teman. Det finns också en digital plattform där de delar dokument med varandra.
Forumet har gjort att deltagarna kan utbyta idéer, erfarenheter och uppdateringar med varandra. Det har lett till ökad kunskap, sparad tid, en starkare sammanhållning och ett mer gemensamt utvecklingsarbete.

Om projektet

I serviceforumet Service Z är det högt i tak. Alla möjliga servicerelaterade frågor diskuteras och deltagarna från de olika kommunerna delar med sig av erfarenheter och råd till varandra.

Kommunerna hämtar inspiration från varandras arbete med bland annat serviceplaner, stöd till handlare, hur man kan organisera hemsändning och etablera service- och trygghetspunkter.

– Det är otroligt tacksamt att kunna ta del av andra erfarenheter, för det finns en enorm kunskap i gruppen som helhet. Och att vi har lärt känna varandra i forumet har ett stort värde. Det är mycket lättare att slå en signal till någon jag känner om en detaljfråga, än till någon okänd landsbygds-utvecklare. Nu vet jag vem jag ska kontakta som kan hjälpa mig framåt i en viss fråga, säger Ulf Halleryd som är landsbygdsutvecklare i Åre kommun.

Malin Nyqvist Ljungberg var först med i forumet från kommunal sida, men är numera regional utvecklingsstrateg på regionen och samordnare för forumet:

– Det är en styrka att veta vad som händer i de andra kommunerna. Om man brottas med en fråga och inser att flera andra kommuner också gör det, kan man känna sig starkare i sin yrkesutövning i dialog med kommunala politiker, myndigheter och intressegrupper. Man kan teama ihop sig, bli en enad röst och göra gemensam sak av frågan.

– Att vi delar med oss så frikostigt av vad vi har gjort och hur, sparar också otroligt mycket tid. I vissa fall hade en kommun kanske inte kunnat prioritera en viss insats, säger Malin Nyqvist Ljungberg.

Alla kommuner i vår region har liknande utmaningar och det är onödigt att alla ska sitta på sin kammare och uppfinna hjulet själva – när vi istället kan lära oss av varandra.

Aktiviteter

  • Samverkansmöten inom serviceforumet Service Z. Fysiska möten cirka fyra gånger om året.
  • Branschanalys inom serviceområdet i regionen, med uppföljning av butikernas investeringsvilja.
  • Information om alla tillgängliga stöd för kommersiell service.
  • Omvärldsbevakning, dokumentation och resultatspridning.

Resultat och lärdomar

  • Arbetssättet med serviceforum har blivit ett gott exempel på hur regional utveckling kan bedrivas på ett nytt sätt. Nu utvecklas till exempel det regionala serviceprogrammet parallellt med kommunernas serviceplaner, där de kan dra nytta av varandra.
  • Kommunerna kan även kostnadsfritt använda den statistik som tas fram av regionen och länsstyrelsen.
  • Serviceforumet har bidragit till ett ökat fokus på kommersiell service i länets kommuner, och till att skapa samverkansgrupper och fler servicepunkter runtom i kommuner.
  • En lärdom är att skapa ett bra och relevant program så att deltagarna prioriterar att sätta av tid för mötena. Var ödmjuk för att alla inte kan medverka varje gång.
  • För att öka kunskapen ännu mer och få in gäster från hela landet hade ett utbildningsbidrag varit en bra möjlighet.

Fördjupa dig