Samverka för jobb och integration

Med en gemensam metod där ekonomiskt bistånd, arbets­marknad och vuxen­utbildning samarbetar kan man sänka arbetslösheten och minska antalet individer med ekonomiskt bistånd i en kommun.

Illustration av integration

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Samverkansmodellen är en effektiv metod för få fler kommuninvånare i arbete och färre med försörjnings­stöd.
 • Metoden går ut på att sätta individen i centrum och förkorta vägen till arbete, studier eller annan försörjning. Det gör kommunen genom individuell planering, täta uppföljningar och direkt kontakt mellan förvaltningens olika delar.
 • Resultatet blir fler själv­försörjande individer som är delaktiga i samhället, lägre arbetslöshet och minskat försörjnings­stöd.

Förutsättningar för att lyckas

 • För att lyckas med metoden krävs framför allt samsyn och samarbete.

Steg för steg

Förbereda

 • Se över att rätt personal och kompetens finns på plats: socialsekreterare, arbetsmarknads­koordinator, utredare, coacher, lärare på vuxenutbildningen och chefer.
 • Sätt upp riktlinjer för arbetet, krav för ekonomiskt bistånd och hur den interna kontrollen av de sökandes process ska ske.

Genomföra

 • Vid ansökan om ekonomiskt bistånd tar socialsekreteraren reda på den sökandes arbetsförmåga. Om individen har arbetsförmåga remitteras hen till arbetsmarknads­enheten.
 • Där sker en kartläggning av individens erfarenheter, språk, styrkor och svagheter.

Sammanställa

 • Utifrån kartläggningen tar man fram en individuell plan för hur individen ska komma närmare arbete. Insatser kan vara individuella samtal, SFI, arbetsträning, praktik eller grupp­verksamhet. Målet är att individen ska ta nästa steg på arbetstrappan mot självförsörjning.
 • Planeringen följs upp regelbundet och kan komma att påverka ansökan om ekonomiskt bistånd. Även planeringen från Arbetsförmedlingen följs upp.

Samarbetspartners

Det viktigaste är att den interna samverkan fungerar. Samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer som är knutna till Arbetsförmedlingen kan underlätta. Även samverkan med näringslivet.

Uppföljning

 • Följ upp siffror för att se resultat av arbetet: antal arbetslösa, antal individer med ekonomiskt bistånd, antal individer som fått arbete eller kommit i studier.

Kontakt

Daniel Linares
Markaryds kommun

fornamn.efternamn@markaryd.se