Samverka för folkhälsa

Folkhälsa är en stor samhällsfråga som rör många aktörer. Genom att samverka, både internt inom kommunens förvaltningar och externt med regionen, polisen, kyrkan och föreningar kan kommunen vinna mycket.

Illustration av människor

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Genom samverkan för folkhälsa kraftsamlar kommunen resurser för en stor och gemensam samhällsfråga.
 • Ju fler som involverar sig i arbetet och ju fler aktiviteter – desto mer ger det.
 • Samverkan skapar bättre samsyn, ett gemensamt arbete, bättre struktur och möjligheter för större insatser än när man arbetar enskilt. Folkhälsofrågorna får också ta större plats på agendan.

Förutsättningar för att lyckas

 • En folkhälsosamordnare har rätt kompetens och kan samordna arbetet på ett bra sätt.
 • En vilja att samarbeta, att se det gemensamma och att släppa prestigen krävs för en bra samverkan.
 • Politisk förankring underlättar arbetet.

Steg för steg

Förbereda

 • Om det inte redan finns en folkhälsosamordnare, kan det vara bra att rekrytera en sådan nyckelroll.
 • Analysera problem och behov i form av en folkhälsorapport. Detta för att visa på vilka behov som föreligger och om behoven varierar geografiskt eller demografiskt.
 • Kartlägg vad som redan görs i kommunens olika verksamheter. Då får ni en samlad bild av det pågående folkhälsoarbetet.
 • Planera arbetet, sätt mål och ramar för insatser och arbetsgruppen.
 • Prioritera insatser som ger störst effekt och som gör skillnad.

Genomföra

 • Ha regelbundna möten med arbetsgruppen.
 • Följ upp trender och planera insatser efter behov.
 • Lär er mer om varandras verksamheter, för att förstå vad som kan erbjudas och hur man kan samarbeta.
 • Utför konkreta förebyggande insatser tillsammans, sådana som möjliggörs genom de gemensamma resurserna.

Sammanställa

 • Tydliggör arbetsgruppens mål och syfte i skriftliga dokument.
 • Dela med er av minnesanteckningar till verksamheterna på olika nivåer.

Samarbetspartners

Ju fler samarbetspartners som involveras, desto bättre. Regionen, polisen, kyrkan och föreningar är en bra start.

Uppföljning

 • Målet är att arbetsgruppen ska rapportera till folkhälsorådet.
 • Sammanställ beslut och gör en plan för hur arbetet ska följas upp och hållas levande under en längre tid.
 • Innefatta en utvärderingsdel som beskriver hur och när i tiden uppföljning och utvärdering ska ske kontinuerligt.
 • Ta vara på framgångsfaktorer för vidare utformning av arbetet och eliminera tidigare hinder. Vad har varit mer eller mindre lyckosamt?

Kontakt

Eva-Lena Johansson
Åsele kommun

fornamn-fornamn.efternamn@asele.se