Åsele sätter folk­hälsan på agendan

Åsele kommun brottas med utmaningen att många barn och unga befinner sig i utanförskap. För att förbättra livsvillkoren satsar kommunen på samverkan och förebyggande folkhälsoarbete. Målet är en trygg uppväxt för Åseles unga.

Folkhav framför en musikscen.

Faktaruta

Invånare: 2 805 (juni 2021)
Projektägare: Åsele kommun
Projekttid: 2018–2020, förlängt till 2022
Total kostnad: Kommunen har beviljats 1,5 miljoner kronor årligen

Kontakt

Eva-Lena Johansson, Åsele kommun
E-post: fornamn-fornamn.efternamn@asele.se

På 30 sekunder

 • Unga i utanförskap har svårt att bryta mönstret och slutföra sina studier, studera vidare eller börja arbeta. Problemen följer ofta även med in i vuxenlivet.
 • En arbetsgrupp består av representanter från kommunens verksamheter; individ- och familjeomsorgen, kultur och fritid och elevhälsan, Polisen samt regionen samverkar därför kring förebyggande insatser och aktiviteter för barn och unga.
 • Arbetssättet har lett till mer samsyn, en bättre struktur för arbetet, mer riktade och större insatser och att folkhälsofrågorna har fått ta större plats på agendan.

Om projektet

I de närbelägna orterna Vilhelmina och Umeå har det under de senaste åren skett flera dödsfall bland unga, på grund av droger. Därför har Åsele kommun satsat stort på förebyggande arbete, bland annat för drogfrihet. Och de valde att 2018 arbeta ännu mer tillsammans – för att få effekt.

– Skolavslutningen för högstadiet är ett bra exempel på en gemensam aktivitet, som vi aldrig hade kunnat genomföra om vi inte hade hjälpts åt. På hembygdsgården anordnade vi öppen scen, tävlingar, korvgrillning och epa-utställning med sponsrat snacks och dricka. Det blev en uppskattad, drogfri mötesplats som ledde till nya slags samtal mellan ungdomar och vuxna, berättar Helene Ejergård Ahlkvist, förste socialsekreterare i Åsele kommun.

– Som en liten kommun har vi begränsade resurser och vi måste samverka och hitta våra styrkor för att det ska generera ett mervärde, säger Eva-Lena Johansson, socialchef.

Att samordna folkhälsoarbetet har gett stora vinster. Nyanställda folkhälsostrategen Jenni Cornelius fick i uppgift att kartlägga folkhälsan och arbetet i kommunen, som kommer ligga till grund för en övergripande folkhälsoplan.

– Det görs redan mycket, men vi behöver synliggöra det. Många sitter och arbetar på sin kammare, och det är när vi sammanför kraften och kunskapen som vi kan göra skillnad, säger Jenni Cornelius.

– Folkhälsa är en samhällsfråga, och därför behöver vi även få med föräldrarna i arbetet för att få genomslagskraft, säger skolchef Yvonne Nordlander.

Nu pratar vi mer om vad vi kan göra tillsammans, inte vems frågan är. Vi har fått mer samsyn – det här är ju våra ungdomar!

Aktiviteter

 • Kontinuerliga möten med arbetsgruppen.
 • Kartläggning av folkhälsan i kommunen.
 • Analys av det pågående folkhälsoarbetet.
 • Årlig lägesbeskrivning av fokusområden.
 • Gemensamma insatser för psykisk hälsa, drogfrihet och brottsförebyggande insatser – bland annat föräldrastödgrupper, drogfri skolavslutning med aktiviteter samt eventet Change the game, för rörelserikedom.
 • Undersökningar om drogvanor och social situation bland elever.
 • Dialogträff med lokala handlare kring åldersgräns på energidryck.

Resultat och lärdomar

 • Inventera din kommuns olika verksamheter och se vad som fattas i form av insatser, för att skapa en samlad bild.
 • Avsätt tid till att reflektera och bolla olika idéer. Så föds engagemang och de bästa idéerna.
 • Skapa riktade insatser och särskilda aktiviteter där effekten kan mätas. Annars är det lätt att medlen går in i ett stort svart hål av allmänna behov i kärnverksamheten.
 • Släpp på prestigen, tänk er in i varandras verksamheter och perspektiv.
 • En tydlig struktur med syfte och mål, kontinuerliga möten och tydlig kommunikation behövs för att lyckas med samverkan.
 • Tänk långsiktigt och fokusera inte på snabba resultat – det krävs i allt förebyggande arbete.