Regionalt planeringsunderlag

Ett regionalt planeringsunderlag kan användas som kunskapsbas och skapa samsyn inför den strategiska planeringen, som regional fysisk planering eller kommunal översiktsplanering. Den kan även skapa större samverkan mellan region, kommuner och andra aktörer i samhället.

Illustration av hus

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Genom intervjuer och workshopar med olika aktörer samlar man in kunskap om regionens planeringsförutsättningar, historiskt, idag och i framtiden.
 • Detta skapar en kunskapsbas för fortsatt strategisk planering, som bygger på aktuell kunskap och erfarenheter från regionens olika aktörer.
 • Genom att tidigt förankra arbetet hos olika aktörer skapas både samverkan, kännedom om arbetet och engagemang.

Förutsättningar för att lyckas

 • Börja i god tid med planeringen, särskilt för intervjuer och tjänster som ska upphandlas.
 • Samverka internt och koppla på de resurser som behövs för att få hela bilden: till exempel processledare för analys, näringslivsstrateg samt regional samhällsplaneringsstrateg.
 • Bredda synen på vilka aktörer som är viktiga och vem som ska delta.
 • Upphandla en bra konsult som har god tid på sig för intervjuerna.

Steg för steg

Förbereda

 • Gör en intressentanalys där intressenter kartläggs och när, var och hur de ska involveras i projektet.
 • Träffa kommunerna där projektet kan förankras och där de kan ge sin bild av hur de ser på frågan.

Genomföra

 • Skapa en referensgrupp med särskilt utpekade intressenter för att skapa samverkan och förankring i frågan.
 • Ha ett uppstartsmöte med övriga aktörer om deras förväntningar på projektet och hur de ska förankra projektet i respektive organisation.
 • Håll en workshop med deltagare från region, kommun och länsstyrelse där projektets frågeställningar ramas in. Här tar man reda på deltagarnas syn på möjligheter, utmaningar, hur det strategiska arbetet ser ut, hur det har förändrats över tid och vad som är prioriterat i deras strategiska arbete.
 • Gör ett stort antal intervjuer med olika aktörer som kommuner, regionen, länsstyrelsen, forskare, företag och näringslivsorganisationer.

Sammanställa

 • Sammanfatta insikterna i ett kunskapsunderlag som sedan används som grund för fortsatta diskussioner.

Samarbetspartners

Ju fler involverade, desto bättre. Regionala aktörer, kommuner, länsstyrelse, universitet/högskola samt näringsliv behöver delta och ge sin syn på frågan.

Uppföljning

 • En etablerad samverkansplattform kan bli ett bra forum för uppföljning och en avsiktsförklaring att man vill arbeta vidare med frågorna.
 • Den inledande intressentanalysen kan följas upp när man inleder det praktiska planeringsarbetet. Då kan man se om deltagarnas intressen har förändrats och man får även ett mått på engagemanget.

Kontakt

Ann Mårtensson
Region Halland

E-post: fornamn.efternamn@regionhalland.se