Halland samverkar för bättre näringsliv

Hallandsregionen växer och fler företag vill etablera sig, men tillgången på mark och energi är begränsad. För att planeringen ska bli så bra som möjligt har Region Halland satsat på samverkan och att ta fram ett välgrundat regionalt planeringsunderlag.

Man och kvinna håller i ett modellbygge av flera hus.

Faktaruta

Invånare: 336 748
Projektägare: Region Halland
Projekttid: oktober 2020–juni 2022
Total kostnad: 1 636 000 kronor, tre heltidstjänster

Kontakt

Ann Mårtensson
Region Halland
E-post: fornamn.efternam@regionhalland.se

På 30 sekunder

Med ett nytt regionalt planeringsunderlag vill Hallands region och sex kommuner skapa ökad samverkan i frågorna om mark och energi för näringslivet. Genom workshopar och framtaget kunskapsunderlag har projektet MarkEn skapat samsyn, engagemang och en gemensam grund för den fortsatta strategiska planeringen i Halland.

Om projektet

– Det fanns ett tydligt behov hos både region och kommuner i Halland, att samverka mer och synka vår strategiska planering för näringslivets behov av mark och energi. Många saknade en gemensam bas att stå på, där man samlade befintlig kunskap. Därför har vi tagit fram ett nytt planeringsunderlag som vi kan diskutera planeringsförutsättningarna utifrån, berättar Ann Mårtensson som är projektledare för MarkEn, Region Halland.

Först förankrades projektet hos kommuner, företagare, forskare, länsstyrelse och andra intressenter genom workshops och andra möten. Därefter tog en konsult vid och genomförde 65 intervjuer med aktörer i Halland, i de omgivande länen samt branschexperter. Detta sammanställdes i ett underlag som beskriver de halländska förutsättningarna – både historiskt, idag och i framtiden. Man har även undersökt hur de omgivande länen arbetar. Planeringsunderlaget blir nu kunskapsbas i projektets fas 2, med fler workshops och seminarier.

– Ett av målen med projektet var samverkan. Och genom att vi tidigt tog kontakt med olika aktörer genom en intressentanalys och kommunturné startade samverkan nästan på en gång. Att samla dessa aktörer har varit en viktig del av projektet, säger Ann Mårtensson och fortsätter:

– De har från början fått ge sin bild av utmaningar och möjligheter de ser med att växa i Halland samt vilka behov de har. Detta har lett till ett användbart underlag för regional planering och vi kan visa för beslutsfattare att det är så här aktörerna själva ser på frågan.

 Om vi inte hade grundat kunskapsunderlaget på intervjuer utan bara på dokumentation, hade vi missat hela förankringen. Nu startade samverkan direkt när vi åkte ut och pratade om projektet.

Aktiviteter

 • Intressentanalys har kartlagt intressenter och hur de ska involveras i projektet.
 • Kommunturné där regionen träffat kommunala aktörer för att förankra projektet och lyssna in behov.
 • En referensgrupp med utpekade intressenter träffas regelbundet.
 • Framtaget kunskapsunderlag genom intervjuer med 65 deltagare i fas 1.
 • Seminarier och workshopar i fas 2 där frågorna diskuteras, utifrån kunskapsunderlaget.
 • Strategiska kommunikationsinsatser genom storymap (kartberättelse) och Linkedininlägg. Syftet är att nå ut och skapa intresse.

Resultat och lärdomar

 • Genom de många intervjuerna med olika aktörer blev frågan aktualiserad och samverkan startade på en gång. Det har lett till att många känner till projektet och vill engagera sig.
 • Att arbeta transparent, skapa intresse och hämta in kunskap från källan har lett till samverkan från start.
 • Kommunerna i Halland har liknande utmaningar och kan utbyta erfarenheter med varandra inom många frågor.
 • En insikt är att finns ett gott samverkansklimat och ett stort engagemang i Halland.
 • Ett råd till andra är att lägga mycket tid på planeringen, särskilt intervjudelen. Planera i särskild god tid om tjänster behöver upphandlas.