Regional bostads­marknadsanalys

För att ta fram ett gemensamt kunskapsunderlag för bostadsplanering kan man använda sig av regional bostadsmarknadsanalys. Detta är en djupare analys som skiljer sig från länsstyrelsens årliga regionala bostadsanalys. Den innehåller även beräkning för efterfrågan av nya bostäder.

Illustration av pusselbitar.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Genom intervjuer med invånare, sammanställning av statistik och annat underlag gör man en analys av invånarnas bostadsbehov.
 • Kunskapsunderlaget skapar en tydlig och samstämmig bild av hur efterfrågan av nyproducerade bostäder faktiskt ser ut.
 • Med en gemensam kunskapsgrund och en enhetlig metod för samtliga kommuner blir det lättare att jobba tillsammans och på samma sätt.
 • Metoden skapar även samsyn och nya relationer mellan region, kommuner, bostadsbolag och byggbranschen. Det ger bättre förutsättningar för fortsatt strategisk planering och byggande.

Förutsättningar för att lyckas

 • För att lyckas med metoden krävs det att man bjuder in andra aktörer till att samarbeta och skapa en vi-känsla.
 • Med en fot ute bland aktörerna behöver man lyssna in de olika behoven och ha ett agilt arbetssätt.
 • Man behöver även förklara vad syftet och nyttan är, för att förankra arbetet hos de olika aktörerna. Det gäller särskilt kommunerna, som inte är vana vid att regionen gör anspråk på frågan om bostadsplanering.

Steg för steg

Förbereda

 • Sätt ihop en projektgrupp där gärna både ansvariga från region och länsstyrelse i bostadsfrågor deltar.
 • Skapa en bild av vilka kunskaper som behöver tas fram. Detta kan man göra genom trend- och omvärldsspaningar samt kontakta kommuner och andra aktörer.
 • Titta på hur andra regioner jobbar med detta, eftersom det är ett ganska ny fråga för regioner.
 • Upphandla en bra konsult som matchar de behov ni har.

Genomföra

Konsulten genomför arbetet.
 • Intervjua invånare om deras preferenser (upplåtelseform, flyttplaner, lägeskvalitet).
 • Ta reda på både det demografiskt drivna bostadsbehovet och den beräknade efterfrågan på
 • Samla in socioekonomiska faktorer: hushållens sammansättning, utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar.
 • Ha möten med kommunala stadsplanerare om deras behov och syn på bostadsplaneringen.

Sammanställa

 • Konsulten sammanställer all inhämtad kunskap och alla insikter i ett kunskapsunderlag. Detta används sedan som grund för fortsatta diskussioner.
 • Konsulten tar fram rekommendationer till kommunerna. De innehåller vad de ska satsa på i bostadsväg och vilka målgrupper som är viktiga att bygga för.
 • Presentera rapporten för alla aktörer som kan vara intresserade. Sprid den vidare för att skapa kännedom – för fortsatt regional eller kommunal planering.
 • Ha gärna en utbildning för kommunerna där de lär sig analysmetoden. Då kan de i fortsättningen använda den själva.

Samarbetspartners

Regionala aktörer, länsstyrelse, samtliga kommuner, bostadsbolag och aktörer från byggbranschen behöver vara involverade för en lyckat resultat.

Uppföljning

 • Det är viktigt att kommunerna följer upp resultaten från analysen och jämför med det som faktiskt byggs i länet. Kommunerna behöver göra en plan för hur man praktiskt tillgodoser de behov som analysen har lyft fram.

Kontakt

Jenny Rydquist

Region Blekinge

E-post: fornamn.efternamn@regionblekinge.se