Blekinge skapar samsyn om bostäder

I Blekinge behövs fler nya bostäder. Regionen har tagit reda på invånarnas faktiska bostadsbehov och utvecklat en regional analysmetod – gemensam för alla kommuner. På så sätt ser man till att planera för och bygga det som invånarna efterfrågar på riktigt.

Flygbild över stad.

Faktaruta

Invånare: 159 512 (2020)
Projektägare: Region Blekinge
Projekttid: September 2020 – augusti 2021
Total kostnad: 285 000 kronor för konsultstudie

Kontakt

Jenny Rydquist, Region Blekinge
E-post: fornamn.efternamn@regionblekinge.se

På 30 sekunder

 • Med en grundlig analys av bostadsmarknaden har regionen tillsammans med länsstyrelsen tagit reda på Blekingebornas faktiska bostadsbehov.
 • Syftet med projektet var att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna planera och bygga det som efterfrågas. Målet är en bostadsmarknad i balans.
 • Resultatet av analysen har spridits till alla kommuner för att hela regionen ska ha samma kunskap som utgångspunkt. Kommunerna kommer även att få utbildning i metoden.
 • Arbetet har lett till nya relationer och ökad samverkan mellan region, kommuner, länsstyrelse och byggbranschen – även i andra frågor.

Om projektet

I Blekinge råder det bostadsbrist och regionen tappar många målgrupper som väljer att bosätta sig i en annan region. I arbetet med den regionala utvecklingsstrategin såg Region Blekinge ett behov av att kraftsamla sig i bostadsfrågan. Därför valde de att tillsammans med länsstyrelsen kartlägga vilka bostäder Blekingeborna vill ha – nu och i framtiden.

– Vi vill grunda det vi gör på hur det faktiskt ser ut. Att ha en bostadsmarknad i balans är en jätteviktig fråga! För att attrahera ny arbetskraft, för att behålla unga och för att nya ska vilja flytta hit och studera behöver vi bygga det som efterfrågas, säger Jenny Rydquist på Region Blekinge.

Med en gemensam kunskapsgrund får samtliga aktörer samma bild av hur behovet av nya bostäder ser ut. Det är viktigt att få med sig kommunerna från början, eftersom de äger frågan om den fysiska planeringen. Men i och med det framtagna materialet behöver inte Blekinges kommuner lägga tid och resurser på att ta fram en egen metod för bostadsanalys.

– Att som region jobba med analyser av bostadsmarknaden är ganska nytt, även om det är en viktig regional utvecklingsfråga. Vi vill hjälpa de kommuner som inte har resurser nog att göra en sådan här kartläggning. Vi är nog den första regionen som gjorde detta tillsammans med länsstyrelsen och det finns ett stort signalvärde att vi gör detta tillsammans. Nu ser kommunerna oss som viktiga spelare i bostadsfrågan – i högre grad än de gjorde tidigare, säger Jenny Rydquist på Region Blekinge.

Genom att inte bara gå på vad siffror och forskning säger, utan faktiskt fråga dem som bor i Blekinge får vi fram en stor bredd av användbar kunskap. Vi vill bygga rätt för befintliga Blekingebor, men även för framtida Blekingebor.

Aktiviteter

 • En konsultfirma tog fram kunskapsunderlag bland annat genom intervjuer med 1 000 personer och sammanställning och analys av statistik. Utifrån analysen fick kommunerna olika rekommendationer om vad de borde satsa på för nybyggnationer.
 • Konsulten hade inledningsvis kontakt och avstämning med en tjänsteperson från varje kommuns planavdelning.
 • En gemensam projektgrupp med region och länsstyrelse träffades regelbundet samt hade avstämningar med konsulten.
 • En regional bostadsmarknadskonferens anordnades där resultatet presenterades för aktörer, inklusive byggbranschen. Konferensen spelades även in för att fler skulle kunna ta del av resultaten i efterhand.
 • Utbildning för kommunerna i analysmetoden, så att de fortsättningsvis kan använda den själva.
 • Spridning av kunskapsunderlaget till andra regioner samt brett i länet till både offentliga aktörer och personer i byggbranschen.

Resultat och lärdomar

 • Ta med de aktörer som ska medverka redan från början. De olika perspektiven behöver lyftas tidigt.
 • Att vara en relativt liten region har varit en styrka. Det är enklare när vägarna är korta mellan aktörer och det redan finns etablerade relationer.
 • Allt tar längre tid än man tror; se till att projektledaren får tillräckligt med tid för att driva projektet.
 • Tydlig och upprepad kommunikation med alla aktörer behövs för ett bra resultat.
 • För att lyckas med insatser inom det breda området samhällsplanering krävs relationsbyggande. Och ibland är det processen som är det viktiga.