Planera för rätt kompetens

Att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens är avgörande för företagens tillväxt. Men kompetens­behov lyfts ofta först när läget är akut och det finns sällan en plan. Med en utbildning i strategisk kompetensplanering blir företagen bättre på att planera för kompetens­försörjning, som en del av sitt strategiska arbete.

Illustration av ett äpple

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Utbildning i strategisk kompetens­planering är ett regionalt stöd för företag oavsett bransch. Den syftar till att öka företagsledningens kunskap om kompetens­utmaningar, både nu och i framtiden.
 • Insatsen ökar kunskapen om frågan hos olika företags­främjande aktörer som medverkar i satsningen. Samverkan mellan de medverkande aktörerna blir starkare.
 • Genom utbildningssatsningen får företagen bättre verktyg för hur de ska planera för sina kompetens­behov. De får bättre kunskaper om hur de kan söka företagsstöd hos regionen och andra företags­främjande aktörer.

Förutsättningar för att lyckas

 • Egna resurser som strateger inom näringsliv och kompetens­försörjning samt kommunikatörer.
 • Upphandla en lämplig konsult för utbildning.
 • Samverkan med Almi och kommunala näringslivskontor.
 • Förtroende och tillit mellan aktörer.
 • Förståelse för utmaningen.
 • Gemensamt ägarskap av insatserna.

Steg för steg

Förbereda

 • Genomför en förstudie. Läs på och ta kontakt med andra som arbetat med liknande utmaningar. Ta del av deras erfarenheter och råd.
 • Identifiera målgruppen som ska nås av insatser. Vilka företag behöver stödet?
 • Identifiera relevanta aktörer att samverka med och skapa en gemensam förståelse för utmaningen. Har vi samma bild av insatsen? Vilka erfarenheter har vi nytta av i arbetet?
 • Stäm av tänkta insatser med relevanta aktörer för att skapa ett gemensamt ägarskap.
 • Rollfördela i arbetsgruppen. Vem gör vad?
 • Bestäm vem som ska kontakta företagare och berätta om erbjudandet.
 • Bidra med stöd i form av kunskap, strukturer, kommunikation eller ekonomiska medel.
 • Upphandla konsult för utbildning. Var tydlig med hur ni tänker er upplägget.
 • Testa i pilotform, utvärdera och revidera vid behov.

Genomföra

 • Konsulten genomför utbildnings­insatsen. Till exempel tre halvdagar och ett coachnings­tillfälle.
 • Involvera praktiska moment där företagen kan arbeta med sina egna behov: identifiera kompetensgapet, skapa en struktur för sin kompetens­planering samt lägga upp en plan för hur kompetens­gapet ska fyllas.
 • Dela ut mallar till företagen att använda i fortsättningen.
 • Det kan vara en fördel att anlita en konsult inom regionen, då den ”är kvar” även efter projektet och eventuellt kan fortsätta hjälpa företagen.

Sammanställa

 • Utvärdera vad företagen fick med sig av utbildningen. Har de fått ökad kunskap om sina utmaningar? Bra verktyg att arbeta med?

Samarbetspartners

Almi, kommunala näringslivskontor och upphandlade konsulter.

Uppföljning

 • På kort sikt är det viktigt att utvärdera aktiviteterna för att ta in företagens och utbildnings­anordnares synpunkter på vad som kan bli bättre till nästa gång.
 • Det är svårt att mäta långsiktiga effekter av utbildnings­insatsen, eftersom det är många faktorer som påverkar ett företags kompetens­försörjning. På lång sikt kan man följa upp hur företagen ser på kompetens som en affärsstrategisk fråga och om de har hittat ett arbetssätt för att möta framtiden med rätt kompetens.

Kontakt

Pernilla Isaksson

E-post: fornamn.efternamn@regionhalland.se