Rätt kompetens för Hallands företag

Det största tillväxthindret för företag är brist på rätt arbetskraft. För att ge de halländska företagen stöd i sitt kompetens­arbete initierade Region Halland ett utvecklingsarbete inom området. Det har lett till ökad kunskap, en starkare stödstruktur, mer samverkan och ett nytt sätt att tänka i frågan.

Faktaruta

Invånare: 336 748
Projektägare: Region Halland
Projekttid: augusti 2019-december 2020
Total kostnad: 500 000 kr

Kontakt

Pernilla Isaksson
E-post: fornamn.efternamn@regionhalland.se

På 30 sekunder

 • Många små och medelstora företag i Halland saknade kunskap om hur de skulle arbeta med strategisk kompetens­planering för framtiden.
 • Region Halland genomförde en utbildningsinsats i strategisk kompetens­planering tillsammans med de kommunala näringslivs­kontoren, Almi och TEK Kompetens. De tog även fram trendanalyser som har varit till hjälp för halländska aktörer vid olika ansökningar samt kommunicerat att befintligt företags­stöd också kan användas till strategisk kompetens­planering.
 • Insatsen har lett till en ökad kunskap om frågan – framför allt hos företagen men även hos övriga aktörer.
 • Arbetet har också lett till en ökad samverkan inom regionen mellan sakområdena regional kompetens­försörjning, näringslivs­utveckling och företagsstöd.

Om projektet

– För oss var den viktigaste frågan hur en region kan bidra till att lösa kompetens­utmaningarna. Det handlar om att få företagen att se kompetens som en strategisk fråga. I det arbetet kan vi vara en neutral aktör som håller ihop helheten och driver på så att alla involverade går åt samma håll, säger Valerie Scheib, näringslivs­strateg på Region Halland.

Regionen tog fram ett paket med flera insatser: ”Möta framtiden med rätt kompetens i Halland”. De valde att inte projektifiera satsningen – för att kunna skapa långsiktigt lärande och utveckling. Det innebar att ta fram utbildnings­insatser, bygga på befintliga strukturer och ta in det i det ordinarie arbetet. Tillsammans med företagsfrämjande aktörer har de testat arbetssätt, utvärderat och arbetat om.

– Vi har inte sett det som ett projekt, utan som ett utvecklings­arbete. Vi ville framför allt öka kunskapen hos företagen och skapa en handlingskraft hos dem. De behöver det här – både nu och i framtiden – och det är inget som löser sig självt. Genom att få struktur och synliggöra sina behov blir det lättare att agera proaktivt som företag, säger Pernilla Isaksson, kompetensstrateg på Region Halland.

Den största framgången är att vi har lyckats skapas en permanent struktur och ett nätverk av företagsfrämjande insatser. Sättet att tänka kring strategisk kompetens­försörjning har ändrats och många har börjat prata om behovet av den här typen av insatser, på ett helt annat sätt än tidigare.

Aktiviteter

 • Förstudie för att ta reda på företagens behov och hur andra har arbetat med samma frågor.
 • En arbetsgrupp som har träffats regelbundet.
 • Konsult som tagit fram trendanalyser för kompetensbehov.
 • Utbildningsinsatser för företags­ledningar i små och medelstora företag.
 • Kampanjer för att visa vilket företagsstöd man kan söka och använda för insatser kring strategisk kompetensplanering.

Resultat och lärdomar

 • Kommunikation är viktigt! Det är svårt att prata om strategisk kompetens­försörjning och få förståelse och skapa motivation hos företag och aktörer. Därför krävs det att man använder rätt ord och att det är rätt aktör som sänder ut budskapet.
 • Använd befintliga strukturer så långt det går, särskilt om man vill att arbetet ska kunna fortsätta även efter projektets slut. Tänk: Vad är rimligt att göra när projektet är slut?
 • För att hålla i arbetet krävs det att verkligen planera in det fortsatta arbetet, skapa strukturer och påminnelser. En pådrivande kraft behövs för att hålla engagemanget uppe.