Näringslivsunder­sök­ning

Brist på personal är ett tillväxthinder för många företag. Genom att ta reda på vilken kompetens som företagen behöver rekrytera kan kommunen bidra till direkta matchningar mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Genom att anlita ett undersökningsföretag som intervjuar företag om kompetensbehov och andra utmaningar som företagen möter skapas kunskap som för kommunen närmare företagen.
 • Bland annat skapas ett kompetensregister som kan bidra till lyckade matchningar mellan företag och människor i behov av arbete. Det ger både företagen hjälp med rekrytering och en möjlighet att lyfta upp bland annat utrikesfödda personer utan nätverk och underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden.
 • Om två personer som idag har försörjningsstöd får ett jobb kan det täcka kostnaden av att göra undersökningen. Genom att följa upp och jobba med de utmaningar som lyfts fram kan kommunen skapa bättre relationer med företagen.

Förutsättningar för att lyckas

 • Prioritera intern förankring och se till att resultatet fångas upp och tas vidare av berörda verksamheter genom att dem är delaktiga i förarbetet.· Ställ frågan om det är ok att kontakta företagen efteråt för att säkerställa att ni kan använda registret för matchning.· Kostnad: ca 100 000-200 000kr för att anlita ett undersökningsföretag.
 • Tidsåtgång: cirka 2 till 4 månader.
 • Tänk igenom frågorna väl för att undvika svar som kan tolkas på flera sätt.
 • Tänk på att bara ta med det allra viktigaste och att inte göra undersökningen för lång.

Steg för steg

Förbereda

 • Ta reda på vilka verksamheter inom organisationen som har nytta av kompetensregistret - till exempel genom att intervjua verksamheter som berör näringslivet.
 • Boka möten med verksamheterna för att ta reda på vilken information de behöver från näringslivet. Ta sedan fram frågeställningar gemensamt.
 • Skapa en styr- eller referensgrupp där deltagande verksamheter ingår. Ett gemensamt ägarskap av resultatet underlättar förankringen.
 • Efterforska andras erfarenheter av liknande undersökningar - tänk dock på att det är era egna förutsättningar som avgör vilka frågor som ska tas med.
 • Ta hjälp av en kommunikatör och skapa en kommunikationsplan för hur resultatet ska presenteras - är det olika målgrupper som ska till sig av kunskapen är det bra att olika versioner tas fram - till exempel en för internt bruk och en till näringslivet. Ta hjälp av kommunikationsexpert
 • Anlita ett undersökningsföretag med en genomarbetad upphandling. Ta fram en anbudsförfrågan där det framkommer vilket resultat som förväntas. Ställ krav på företaget att leverera material som är enkelt att presentera och som följer kommunikationsplanen (se punkten ovan). Ta hjälp av upphandlingsexpert vid behov.
 • Ta fram en kontaktlista för företagen som ska tillfrågas.

Genomföra

 • Undersökningsföretaget genomför undersökningen.

Sammanställa

 • Gör en plan för hur respektive verksamhet ska arbeta med det färdiga resultatet.
 • Planera in tillfällen att presentera resultatet - dels för de verksamheter som kommer använda resultatet men även för näringslivet. Engagera övriga deltagande verksamheter i presentationerna.
 • Sammanställ informationen i kompetensregistret så att det blir lätt att hitta i för alla verksamheter som kommer att jobba med registret.
 • Börja matcha och forma verksamheten utifrån företagens behov.

Samarbetspartners

Det är en fördel att låta ett eller flera företag testa enkäten innan insamlingen startar för att säkerställa att frågeställningarna fungerar och för att öka svarsfrekvensen. Det kan också vara en fördel att flera kommuner går ihop och upphandlar ett undersökningsföretag tillsammans.

Uppföljning

 • Genom att uppdatera resultatet systematiskt håller sig kommunen uppdaterade på hur företagens behov förändras.
 • Tänk på att det är olika bäst-före-datum på olika delar av resultatet. Till exempel kan företagens kompetensbehov förändras snabbt.
 • Det är också viktigt att följa upp resultatet genom att kontakta företagen i de olika frågorna och att arbeta med de utmaningar som företagen lyfter.

Kontakt

Karin Ernehed
Projektledare på Näringslivskontoret i Östersunds kommun
072-218 16 20
fornamn.efternamn@ostersund.se