Lokalt utvecklingsforum

Lokalt utvecklingsforum är ett sätt att skapa delaktighet, samverkan och medborgardialog. I forumet kan medborgarna delta i politiska beslut för de platser där de bor. Det kan också användas som remissorgan för politiker.

Illustration av kub med kontaktpunkter

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Lokalt utvecklingsforum skapar samverkan och medborgardialog. Det involverar medborgare i politiska diskussioner och planer om hur deras landsbygder och platser kan utvecklas.
 • Forumet skapar dialog, konkret handling och engagemang. Medborgarna får ökad kunskap om hur kommunens verksamhet fungerar och vilka pengar som finns att få till vad.
 • Politiker och tjänstepersoner får i sin tur ökad kunskap om medborgarnas behov och kan undersöka och förankra medborgarförslag och idéer på ett enkelt sätt och på ett tidigt stadium.

Förutsättningar för att lyckas

 • Resurser behövs i form av personal, gärna samhällsstrateg och landsbygdsutvecklare. Det krävs mer än en näringslivsperson som sköter landsbygdsperspektivet med lillfingret.
 • Mandat från politiken och chefer i förvaltningen är nödvändigt för att landsbygdsutvecklarna ska kunna jobba horisontellt i alla kommunens verksamheter.
 • Det behövs modiga politiker som vågar prova nya vägar och släppa ifrån sig en del av makten till medborgarna. För att våga göra fel krävs ett öppet klimat där misstag ses som ett lärande.
 • Relationer behöver byggas upp och underhållas. Samverkan sker bara om alla är delaktiga.
 • Det behövs ansvarstagande invånare som vill utveckla och förbättra den egna byn eller bygden i samverkan med kommunen.
 • Tålamod krävs. Förändring tar tid och det måste det få göra.

Steg för steg

Förbereda

 • Ett osynligt men viktigt arbete behöver göras med att skapa relationer och förtroende.
 • Landsbygdsutvecklare bör agera proaktivt och ta kontakt med invånare.
 • Lyssna på invånares synpunkter och missnöjen. Början till en relation är att lyssna och förstå frustration och missnöje.
 • Skicka ut kollegor som har hand om olika frågor. Genom mötena får man ansikten på både ”kommunen” och ”invånarna”.
 • Åtgärda gärna enklare problem för att bygga förtroende.
 • Jobba med attityder: Vad betyder bygden för invånare, politiker och tjänstepersoner? Sträva efter att skapa en gemensam bygd.

Genomföra

 • Skapa eller utveckla redan befintliga lokala utvecklingsgrupper i de olika byarna. Se till att arbetet som görs i grupperna är förankrat i byarna, genom enkäter, stormöten och information.
 • De lokala utvecklingsgrupperna tar fram lokala utvecklingsplaner och handlingsplaner för sina byar, i samverkan med kommunen. I dessa beslutar de vilka fokusområden de ska prioritera under det kommande året.
 • Skapa ett lokalt utvecklingsforum. Där ingår representanter från de utvecklingsgrupperna samt tjänstepersoner från kommunen. Kommunen är sammankallande till möten ungefär två gånger per år.
 • Utse en kontaktperson som fungerar som en väg in för de lokala utvecklingsgrupperna till kommunen. Denna person ska ha mandat att kontakta olika förvaltningar och ge återkoppling på om saker inte har följts upp. Det blir en säkerhetsventil för att frågor inte glöms bort.
 • Ha olika tematräffar i forumet utifrån vilka behov som finns, både från byarnas och kommunens sida. Bjud in relevanta deltagare för de olika temana.
 • Titta på de olika lokala utvecklingsplanerna. Vilka frågor är viktiga? Vad är gemensamma frågor? Var tycker man lika? Var skiljer det sig?
 • I lokalt utvecklingsforum fördelas en bygdepeng till de lokala utvecklingsgrupperna. Det är transparent hur mycket pengar som finns för investeringar och forumet diskuterar hur medlen kan användas på bästa sätt.
 • Lokalt utvecklingsforum kan också användas som remissorgan för politikerna om medborgarförslag, för att se om dessa är förankrade ute i byarna.
 • De lokala utvecklingsgrupperna och lokalt utvecklingsforum är även bra forum att stämma av olika verksamhetsfrågor inför beslut som kan påverka bygderna.
 • Arbeta internt med att involvera civilsamhället mer och använda dem i utvecklingsarbetet.

Sammanställa

 • Den första uppgiften för lokalt utvecklingsforum är att utifrån de lokala utvecklingsplanerna skapa den kommunala utvecklings- och serviceplanen. Förslaget skickas vidare till kommunfullmäktige som fattar beslut om genomförande. Lokalt utvecklingsforum reviderar planen vartannat år.
 • Via bygdepengen betalas ett grundbidrag till de lokala utvecklingsgrupperna årligen. Detta sker när de redovisat uppdateringar i sin lokala utvecklingsplan, samt påvisar hur de arbetet med insatser för att förankra arbetet inom bygden. Det skapa kontinuitet för utvecklingsarbetet.

Samarbetspartners

Arbetet med lokalutveckling inom lokalt utvecklingsforum sker i samverkan mellan kommunen och de lokala utvecklingsgrupperna.

Uppföljning

 • I de konkreta handlingsplanerna kan man följa upp om åtgärder har blivit gjorda, när och av vem.
 • De lokala utvecklingsgrupperna följer upp och reviderar sina lokala utvecklingsplaner årligen. Den kommunala utvecklings- och serviceplanen följs upp och revideras inom lokalt utvecklingsforum vartannat år.
 • Storting är ett annat sätt att följa upp arbetet. På stortinget visar kommunens verksamheter, föreningar och de lokala utvecklingsgrupperna upp sina insatser och verksamheter man bedrivit under året. Det är även en viktig mötesplats för medborgardialog, för att fånga upp vad invånarna tycker är prioriterade frågor.

Kontakt

Regina Westas-Stedt
Vingåker kommun
fornamn.efternamn-efternamn@vingaker.se