Levande orter

En strukturerad modell som ger goda kontakter mellan olika aktörer och samsyn i servicefrågor och på sikt leder till levande orter genom smarta lösningar där fler bidrar. BID-modellen som hämtar sin inspiration från stadsutveckling i Nordamerika kan också användas för att utveckla servicen på landsbygder.

Illustration av samordning av aktörer

Kort om metoden och förväntat resultat

 • BID står för Business Improvement District och är en internationellt känd samverkansmodell för platsutveckling. Service-BID fokuserar på att utveckla servicen och skapa levande orter på landsbygder. Modellen har sju steg och en process som pågår i 18 månader.
 • I en BID går offentliga aktörer (oftast kommunen) ihop med privata aktörer (fastighetsägare och kommersiell service) för att utveckla ett tydligt avgränsat område. Åtgärder identifieras och beskrivs i en affärsplan, där också den gemensamma finansieringen regleras.
 • Genom BID för man samman och drar nytta av deltagares olika kompetenser och resurser och bygger ett väl fungerande samarbete. Det leder till samsyn, ett bättre samarbete mellan ideell sektor, näringsliv och kommun och bättre service.

Förutsättningar för att lyckas

 • Finansiering med offentliga medel och aktörer som kan medfinansiera i tid eller pengar.
 • Förankring av idén i hela organisationen i ett tidigt skede.
 • Lokal förankring och kommuner och företagare som är med på idén. De ska äga processen själva.
 • Kontakt med erfarna BID-manager eller ambassadörer som kan utbilda i metoden.
 • En viss kritisk massa av deltagare och intresserade för en stark process.
 • Ett fortsatt fokus på serviceperspektivet genom hela processen.

Steg för steg

Förbereda

Steg 1: Introduktion, inspiration och förankring, 8 veckor
 • Definiera ett avgränsat geografiskt område och vilken typ av BID ni ska starta.
 • Identifiera intressenter i BID-området och skriv en avsiktsförklaring till dem.
 • Utse medlemmar till styrgrupp från region, länsstyrelse, kommun, företagsfrämjande aktörer och intresseförening.
 • Anlita en extern coach som har kunskap om modellen. Coachen vägleder processen och tillför kunskap och inspiration.
 • Anställ en lokal BID-manager som leder det operativa arbetet på deltid. Utbilda BID-managern i BID-modellen.
 • Utse intressenter och värva dem till det lokala arbetet

Genomföra

Steg 2: Intern kick-off, utbildning och start av nulägesanalys, 8 veckor

 • Utbilda deltagarna i modellen och de fem fokusområdena: platsvarumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, tryggt och säkert.
 • Bilda fokusgrupper för de olika fokusområdena.
 • Gör en platsvandring i centrum där BID-manager hjälper fokusgrupperna att se på orten med nya ögon utifrån de olika fokusområdena.
 • Ta fram en nulägesanalys som bygger på lokala kunskaper om platsen och dess kommersiella service, dess möjligheter och utmaningar.
Steg 3: Studiebesök och coachning av nulägesanalys, case 15 veckor
 • Ha gärna utbyte mellan olika BID-områden om fler deltar i projektet samtidigt.
 • Stäm av nulägesanalysen och förankra den hos styrgruppen och kommunen.
Steg 4: Introduktion affärsplan. Praktiskt case på hemmaplan, 12 veckor
 • Ta fram en affärsplan med en vision och målbild för BID-området. Konkreta delmål ska beskriva vad som ska göras när, var och hur.
 • Ta fram en handlingsplan som prioriterar insatser och aktiviteter.
 • Genomför case (mindre insatser). Det innebär att testa er samverkan i skarpt läge.
Steg 5: Coachning och kvalitetssäkring av affärsplan, 12 veckor
 • Sammanställ affärsplanen och be om synpunkter från styrgruppen.
 • Förankra affärsplanen med kommunen så att den kan ligga till grund för ett samverkansavtal i kommande steg.

Sammanställa

Steg 6: Redovisning av färdig affärsplan och case, 12 veckor
 • Enas om vilka som tar över förvaltning och genomförande av affärsplanen när BID-processen tar slut.
 • Skriv ett avtal som klargör syfte och mål med samarbetet samt vilka ramar som gäller.
Steg 7: Slutrapport och spridning av resultatet, 12 veckor
 • Ta fram en slutrapport och sprid kunskapen på webben, på konferenser, i artiklar eller filmer.
 • Fira ert resultat i området, och lyft fram att arbetet med att nå målen i affärsplanen börjar nu.

Samarbetspartners

BID-modellen engagerar en bred samverkan mellan aktörer med olika inriktningar.

 • Länsstyrelse deltar i styrgruppen och stöttar samordnare från regionen samt BID-manager.
 • Kommunens kontaktperson ingår i styrgruppen, något som gör att deltagare får en större inblick i de kommunala processerna.
 • Intresseföreningar ingår också i styrgruppen och ansvarar för BID-processens genomförande på orten.
 • Mark- och fastighetsägare har en nyckelroll för att skapa platskänsla och bidra till ett attraktivt utbud av kommersiella tjänster.
 • Privata företag behöver involveras för att skapa delaktighet.

Kontakt

Karin Löfstrand
Region Dalarna
fornamn.efternamn@regiondalarna.se