Kommunal trafikstrategi

En kommunal trafikstrategi som tas fram med region, länsstyrelse och Trafikverket ger bättre kunskaper om och samsyn kring de lokala behoven av trafik- och transport. Den ger även ökad planerings­kapacitet till översiktsplaner och annan samhällsplanering.

Ratt

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En kommunal trafikstrategi fungerar som planeringsunderlag inför strategisk planering av trafik- och transportinfrastruktur i kommunen.
 • Framtagandet av trafikstrategin sker i samverkan med region, länsstyrelse, Trafikverket och en bred representation från kommunala förvaltningar.
 • Arbetet är processbaserat utifrån cirka fem workshops. De får gärna vara digitala, eftersom det ger större möjligheter för fler att medverka på lika villkor.

Förutsättningar för att lyckas

 • En förankring att deltagarna får avsätta resurser för arbetet.
 • En engagerad projektledare som håller i arbetet och får deltagarna att vilja vara med.
 • En positiv inställning till varför arbetet ska göras och en tro på att alla kan dra nytta av varandras kompetenser.
 • Högt i tak för diskussioner och respekt för olika åsikter och synpunkter.

Steg för steg

Förbereda

 • Skapa en sammanhållen arbetsgrupp där kommun, region, länsstyrelse och Trafikverket deltar.
 • Ta fram nulägesmaterial och strategiska dokument som kan användas i den första workshopen.
 • Välj ut en person eller anlita en konsult som håller i ett antal workshops. Det ska vara enkelt för deltagaren och arbetsgruppen att vara med. Inga förberedelser ska behövas.
 • Bjud in deltagare: tjänstepersoner och politiker från olika förvaltningar som utbildning, folkhälsa, gatukontor och näringsliv.

Genomföra

 • Inled med ett kunskapsseminarium. Det lägger en gemensam kunskapsbas inför kommande process. Beskriv syftet med en trafikstrategi och den kommande processen. Gå igenom de strategiska dokument som ligger till grund för arbetet, såsom regional utvecklingsstrategi och kommunens vision.
 • Workshop 1: Nuläge. Gå igenom delar ur den regionala nulägesanalysen samt fördjupningar om kommunen. Gör en SWOT-analys (en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot) över hur trafiksystemet fungerar idag. Gärna utifrån fyra olika perspektiv (fyra fiktiva personer som bor och verkar i kommunen). Det gör att deltagarna inte enbart utgår från sin egen begränsade verksamhet, utan från olika medborgarperspektiv. Dessa fyra perspektiv kan följa med i alla workshopar.
 • Workshop 2: Mål. Utgå gärna från vad kommunens vision och den regionala utvecklingsstrategin innebär för transportsystemet. Resultaten från workshop 1 redovisas i form av ett förslag till syntes och fyra insatsområden (målområden). Deltagarna formulerar mål inom respektive insatsområde.
 • Workshop 3: Strategi och åtgärder. Ta fram förslag till inriktning, insatser och indikatorer.
 • Workshop 4: Avslutande seminarium. Presentera ett slutligt förslag till trafikstrategi för kommunen. Workshop om fortsatt hantering av trafikstrategin.
 • Arbetsgruppen har med fördel löpande reflekterande möten efter respektive workshops om hur metoden fungerar.

Sammanställa

 • Sammanställ den slutliga trafikstrategin och hur den ska hanteras framöver.

Uppföljning

 • Hitta en modell för uppföljning som harmoniserar med kommunens övrig uppföljning.

Kontakt

Nina Loberg, Region Västernorrland

fornamn.efternamn@rvn.se