Strategiskt trafiktänk gör att Västernorrland kommer längre

Beskrivning av motivet

I Västernorrland samverkar regionen, Ånge kommun, länsstyrelsen och Trafikverket med att ta fram regionala och kommunala trafik­analyser. Det har lett till ökad samsyn, enklare samarbete och bättre kunskap om länets trafik- och transportbehov.

Faktaruta

Invånare

243 453 invånare

Projektägare

Region Västernorrland

Projekttid

Oktober 2020 – september 2022

Total kostnad

För helheten (regionala, inklusive Ånge-delen): 1 miljon kronor

På 30 sekunder

 • Ånge kommun behövde stöd med trafik- och transportfrågorna inför arbetet med en ny översiktsplan. Samtidigt skulle den regionala trafik- och tillgänglighets­strategin tas fram. Idén kom då att tillsammans även ta fram en kommunal trafikstrategi.
 • I projektet Ökad tillgänglighet i Västernorrland har Ånge kommun, Region Västernorrland, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland arbetat tillsammans med andra aktörer genom digitala workshops och arbetsmöten.
 • Processen har resulterat i ett samlat grepp om de strategiska trafikfrågorna, ökad kunskap, samsyn och gemensam förståelse, ökad koordinering och gemensam planeringskapacitet.

Om projektet

Redan från projektets start visste arbetsgruppen att de ville arbeta digitalt och process­baserat, för att många skulle kunna delta. Och arbetssättet har varit framgångsrikt, både för den regionala och den kommunala trafikstrategin.

– Det är en styrka att arbeta med praktiska exempel i grupp. Vi fick kliva ur våra olika roller och tänka ur nya perspektiv när vi skulle sätta oss in i hur olika medborgare förflyttar sig i vardagen, säger Katarina Lind som är strategisk planerare på Trafikverket.

Hon beskriver att processen har lett till att de olika aktörerna har kommit närmare varandra. Ingela Öhrling, som är samhällsplanerare på Trafikverket håller med:

– Projektet har starkt bidragit till ett kontinuerligt samarbete mellan Trafikverket, Region Västernorrland och Ånge kommun, och inte bara i enskilda frågor. Den positiva stämningen är en bidragande orsak till att det har blivit så bra – alla är överens om vad vi behöver utveckla.

– En stor vinst för oss på regionen är att Ånge har släppt in andra aktörer i processen med översiktsplaneringen. Det här samarbetet är på en helt annan nivå än tidigare, vilket är otroligt värdefullt, säger Nina Loberg som är infrastrukturstrateg, Region Västernorrland.

Den upplevda vinsten av samarbetet är ömsesidig. Emilia Rapp som är hållbarhets­strateg på Ånge kommun beskriver det som avgörande för dem att få hjälp utifrån för att höja kunskapsnivån på översiktsplaneringen:

– Den regionala kompetensen är vår livlina! När vi slår ihop alla de här människorna som har deltagit har vi nått oändligt mycket längre än om vi hade gjort det själva.

Den regionala kompetensen är vår livlina! När vi slår ihop alla de här människorna som har deltagit har vi nått oändligt mycket längre.

Aktiviteter

 • Flera workshops som behandlar nuläge, mål, strategi och åtgärder, presentation av trafikstrategier samt fortsatt hantering.
 • Ett flertal aktörer deltog i regionala workshops. Förutom representanter från arbetsgruppen deltog kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, fastighetsägare, näringsliv, tjänsteleverantörer och kommunens invånare.
 • I kommunala workshops deltog flera representanter från regionen, Trafikverket, länsstyrelsen, kollektivtrafikmyndigheten samt en bred representation av olika förvaltningar i Ånge kommun.
 • Återkommande reflekterande möten med arbetsgruppen för att diskutera hur själva processen fungerade.

Resultat och lärdomar

 • Att göra arbetet tillsammans redan från start är viktigt för att arbetet ska bli inkluderande. Skapa en liten arbetsgrupp som håller ihop genom hela processen.
 • Den digitala formatet har möjliggjort ett brett deltagande från kommun, region och myndigheter på lika villkor. Men fler och mindre digitala möten är bättre än stora digitala workshops.
 • En framgångsfaktor var ett enkelt workshopupplägg som inte krävde några förberedelser från deltagarna, samt att arbeta utifrån fiktiva personer som bor och verkar i kommunen.
 • Arbetet har gett en anledning att zooma in och ut, vilket även har lett till ringar på vattnet i form av reflektioner över den egna organisationen
 • Processen för att tydliggöra mål behöver tid. Den kräver uthållighet och mod att ibland våga ta svårare diskussioner – för att resultatet ska bli bra.

Fördjupa dig

Kontakt

Nina Loberg, Region Västernorrland
fornamn.efternamn@rvn.se