Insatskoordinator i skolan

En insatskoordinator leder till bättre rutiner och tidiga insatser för barn med problematisk skolfrånvaro, som annars riskerar att hamna i utanförskap. Koordinatorn fungerar som en länk mellan eleven, skolan, föräldrarna och myndigheter där alla samarbetar för att eleven lättare ska klara av sin skolgång.

Illustration av penna.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Insatskoordinatorn är anställd på skolan och arbetar med barn från förskolan till åk 9 med att koordinera insatser kring problematisk skolfrånvaro och att främja arbete för ökad skolnärvaro.
 • Funktionen leder till att fler elever lyckas genomföra sin utbildning och blir behöriga till gymnasiet. Tidiga och flexibla insatser gör att framstegen blir tydliga, frånvaron bryts tidigt och problem inte hinner växa sig stora.
 • Den tydliga ansvarsfördelningen mellan olika professioner leder till trygghet och tillit. Elever och vårdnadshavare får lättare stöd och lärare blir avlastade i sin lärarroll.

Förutsättningar för att lyckas

 • Samverkan åt alla håll och kanter är avgörande: med elever, familjer, socialtjänst, skola och BUP. Uppdraget är komplext och beroende av samverkan med andra instanser.
 • Det är viktigt med en tydlig arbetsbeskrivning. Vad ingår i uppdraget? Insatskoordinatorns roll ligger nära socialtjänstens, men är ändå anställd av skolan.
 • Det är viktigt att använda ett bra, forskningsbaserat kartläggningsmaterial kring frånvaro. Ulrika Aspeflo har tagit fram en modell med tre delar: eleven, pedagoger och vårdnadshavare, där alla tre delar behövs för kartläggning av frånvaro.
 • Var beredd på att inte se resultat på en gång av de åtgärder som sätts in.

Steg för steg

Förbereda

 • Utse en tjänst som insatskoordinator och anställ rätt person. Utbildning inom socialpedagogik och specialpedagogik är en bra grund för uppdraget.
 • Besluta vilka årskurser insatskoordinatorn ska ha hand om och vilka elevgrupper (hur många procents frånvaro en elev har).
 • Besluta var insatskoordinatorn ska ha sitt kontor, på skola eller förskola.

Genomföra

 • Pedagoger rapporterar in frånvaro löpande.
 • Pedagoger på förskola rapporterar in oro kring frånvaro.
 • Elevhälsa och barnhälsa tar beslut om vilka elever insatskoordinatorn ska kontakta.

Insatskoordinator:

 • Gör hembesök hos elever med hög frånvaro.
 • Kartlägg orsaker för skolfrånvaro.
 • Utforma individuella handlingsplaner tillsammans med elever och vårdnadshavare.
 • Dessa följs upp tillsammans med skolan och eleverna varje vecka.
 • Stötta elever och föräldrar genom samtal.
 • Stötta vårdnadshavare vid lämning på förskolan och i deras föräldraroll.
 • Följ kontinuerligt upp med elev- och barnhälsa på förskola och skola för att se hur det går.
 • Lotsa familjer till specialistinstanser vid behov och stötta vårdnadshavare i förfarandet av egenremiss till BUP.

Sammanställa

 • Efter sex veckor utvärderas handlingsplanen och de framsteg eleven har gjort. Behövs andra insatser? Eller räcker de beslutade insatserna?

Samarbetspartners

Lärarna på skola och förskola rapporterar frånvaro och följer upp insatser tillsammans med insatskoordinatorn. Socialtjänst och BUP kontaktas vid behov, där insatskoordinator är en första väg in.

Uppföljning

 • Uppföljning sker kontinuerligt när ett ärende är igång. Rör det sig om en elev som har 100 procents frånvaro sker uppföljning nästan dagligen. Varje månad följs elever med 15 procents frånvaro upp av elevhälsa och insatskoordinator.

Kontakt

Linda Blomgren

Dals-Eds kommun

E-post: fornamn.efternamn@dalsed.se

Fördjupa dig