Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Sammanställ och dra slutsatser

Du bör presentera resultatet av utredningen så att skillnaderna mellan ditt förslag och alternativen till förslaget tydligt framgår. Ett alternativ bör vara ett nollalternativ, det vill säga att inga förändringar genomförs.

Beskriv alla alternativ

Ge en kort beskrivning av alla alternativ. De alternativ som du har övervägt men förkastat kan du beskriva kortare, men beskriv alltid de viktigaste anledningarna till att du valt att gå vidare med dem.

De förslag som du har gått vidare med ska du beskriva noggrant. Du bör belysa för- och nackdelarna på ett överblickbart och allsidigt sätt. Tänk på att ägna konsekvenserna för den ojämlika hälsan särskild uppmärksamhet. Du kan göra det genom att dra slutsatser om hur grupper med större risk för ohälsa påverkas hälsomässigt jämfört med hela befolkningen eller jämfört med grupper utan större risk för ohälsa. Om vissa slutsatser är osäkra ska det framgå. Avsluta med en samlad bedömning.