Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

Bemyndiganden och regeringens medgivande

I en konsekvensutredning ska det framgå vilken legal rätt den reglerande myndigheten har att utfärda de aktuella reglerna. Du ska därför beskriva vilka bemyndiganden som din myndighets beslutanderätt grundar sig på.

Det här ska du göra

  • Redovisa det bemyndigande som förslaget utgår från, i regel en bestämmelse i lag eller förordning som anger att myndigheten har rätt att fatta beslut om föreskrifter på det aktuella området.
  • Försök att vara så tydlig som möjligt när du redovisar bemyndigandet så att det blir lätt för de som deltar vid samråd och de som svarar på remissen att förstå.
  • Fundera på om det finns olika lagstöd för olika delar av den föreslagna regleringen. Om reglerna grundar sig på flera bemyndiganden ska alla bemyndiganden redovisas.
  • Du behöver även analysera om reglerna kan påverka den kommunala självstyrelsen, vilket i sådana fall ska beröras särskilt i konsekvensutredningen. Läs vidare i avsnittet om Effekter för offentlig sektor.
  • Redovisa också hur du har resonerat när du har bedömt om det har varit aktuellt att inhämta regeringens medgivande. Regeringens medgivande behövs för föreskrifter som kan få effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga.

Så här kan du skriva – några exempel

  • Myndigheten har genom 12 § förordningen (2016:XX) om… getts bemyndigande att reglera frågan.
  • Enligt 10 kap. 1 § i förordningen (2011:XX) om … får den behöriga myndigheten meddela föreskrifter om följande punkter… Myndigheten meddelar dessa föreskrifter med stöd av bemyndigandet i punkterna 1 och 4 enligt ovan.
  • Regeringen har bemyndigat myndigheten att meddela föreskrifter om … i enlighet med vad som anges i 3 § förordningen (2009:XXX) om … och 3 § förordningen (2004:XX) om ...
  • Myndigheten saknar för närvarande bemyndigande att meddela föreskrifter av aktuellt slag. Myndigheten har i en skrivelse till departementet uttryckt önskemål om att få ett sådant bemyndigande. Det ovan redovisade förslaget förutsätter att ett sådant bemyndigande ges till myndigheten.
  • Myndigheten gör bedömningen att genomförda ändringar inte medför sådana väsentliga effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner att medgivande krävs av regeringen.

Motivera din grund för bedömningen, till exempel med hänvisningar till de avsnitt där förslagets finansiering och kostnaderna för offentlig sektor har redovisats.

Behöver du inhämta regeringens medgivande?

Om regleringen kan få effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga kan regeringens medgivande behövas.

Följande information är hämtad ur Ekonomistyrningsverkets vägledning Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning.

I departementsskrivelsen En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10) diskuteras om en mer preciserad definition av vad som ska utgöra en inte oväsentlig kostnad kan tas fram. Man kommer dock fram till att det varken är möjligt eller lämpligt att i en författning ge en preciserad definition av vad som är en inte oväsentlig effekt på kostnader eller intäkter, bland annat eftersom historiska, strukturella och konjunkturella omständigheter behöver vägas in i sammanhangen.

I departementsskrivelsen framförs att regleringen endast är avsedd att utnyttjas undantagsvis i fall då de föreslagna föreskrifterna kan leda till mer omfattande ekonomiska konsekvenser för staten, kommuner eller regioner.

För att få stöd i din bedömning om regleringen kan medföra effekter på kostnader som inte är oväsentliga kan det finnas anledning att du överväger en dialog med din myndighetshandläggare eller den som annars har det löpande ansvaret för din myndighet i Regeringskansliet. I slutändan är det dock din myndighet som behöver ta ställning till om regleringen kan medföra effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga och om din myndighet bör begära regeringens medgivande.

Om din myndighet kommer fram till att regleringen ger effekter på kostnaden som inte är oväsentlig ska regeringen inför sitt beslut om medgivande få ta del av de föreskrifter ni föreslår och den konsekvensutredning som ligger till grund för dem.

Lagar och förordningar om bemyndiganden och lagstöd, regeringens medgivande och den kommunala självstyrelsen

Frågan om bemyndiganden och lagstöd för regelgivning regleras ytterst av Regeringsformen men flera andra förordningar är också viktiga att känna till.

Om lagar, förordningar och föreskrifter

Av 8 kap. 1 § regeringsformen framgår att föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning. Närmare bestämmelser om möjligheten att besluta om föreskrifter återfinns i 8 kap. 3–13 § regeringsformen.

Bemyndiganden ska anges i de föreskrifter som myndigheter beslutar

Enligt 18 b § författningssamlingsförordningen (1976:725) ska de bemyndiganden som ger myndigheten rätt att besluta om regler anges i de föreskrifter som en myndighet beslutar.

Bemyndiganden ska redovisas i konsekvensutredningen

I 6 § 4 punkten i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning anges att konsekvensutredningen ska innehålla uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på.

Regeringens medgivande

Av förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter framgår att innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller regioner som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Den kommunala självstyrelsen

Grunden för den kommunala självstyrelsen regleras i 14 kap. regeringsformen. Av 14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

Av 8 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning framgår att om föreskrifter kan få effekter för kommuner eller regioner, ska konsekvensutredningen, innehålla en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap. 3 § regeringsformen.

Av 15 § kommittéförordningen framgår att om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, ska konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet.