Illustration av gran

Gemensam ungdomsledare

Att anställa en ungdomsledare som är gemensam över förvaltningarnas gränser kan vara ett effektivt sätt att nå unga. Det skapar mer samverkan, effektivare arbetssätt och ger resultat.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En samverkande ungdomsledare arbetar förebyggande och uppsökande för att nå unga i kommunen. Den har ”delad vårdnad” av berörda förvaltningar i kommunen, som kommunledning, socialt arbete samt utbildning och fritid.
 • Genom att vara en extra resurs ute bland ungdomarna kan ungdomsledaren lättare fånga upp behov och förmedla dessa vidare till arbetsgruppen. Ungdomsledaren ser även till att slussa ungdomarna vidare till rätt aktör för olika aktiviteter.
 • Resultatet blir ökad samverkan, mer behovsanpassade insatser och större delaktighet från kommunens sida ute bland ungdomarna.

Förutsättningar för att lyckas

 • Gemensam vilja att avsätta extra medel och tid för satsningen.
 • Styrgrupp som sköter anställningsformen.
 • Bra rekrytering så kommunen hittar rätt person för tjänsten.
 • Arbetsgrupp som är praktiskt involverad i arbetet. Den får gärna vara brett sammansatt av både kommunala tjänstepersoner, personal från skolor samt fritidsledare.
 • Öppenhet för olika perspektiv och för ett lärande under processens gång.

Steg för steg

Förbereda

 • Prata ihop er med alla som ska vara delaktiga – så att det redan från början blir ett gemensamt arbete.
 • Skapa en struktur: se till att tid avsätts och ansvarsområden formuleras för arbetet.
 • Tillsätt en samordnare som kommer att ha nära kontakt med ungdomsledaren.
 • Formulera vad ungdomsledaren ska ha för uppgifter.
 • Se till att alla delaktiga deltar i rekryteringen.

Genomföra

 • Ha kontinuerliga möten med arbetsgruppen där schema, inriktning och aktiviteter diskuteras.
 • Ha kontinuerliga avstämningar mellan samordnare och ungdomsledare.
 • Agera dörröppnare för ungdomsledaren till andra forum och aktörer, där hen bör vara med.
 • Se till att ungdomsledaren ingår i befintliga verksamheter och inte skapar en helt ny.
 • Ungdomsledaren är ute i verksamheter där de unga befinner sig: på skolan, på fritidsgården, i skateparken, på nattvandringar eller på andra platser.
 • Ungdomsledaren fångar upp vad ungdomarna vill göra och hjälper dem att hitta rätt verksamhet eller att ta initiativ till nya aktiviteter.

Sammanställa

 • Se till att arbetet utvärderas löpande och justeras efter nya lärdomar och behov.

Samarbetspartners

Samverkan med lokala aktörer i kommunen. Samarbete med polisen kan bidra med mer trygghet. Ungdomsledaren bör även ha kontakt med olika föreningar för att visa på olika möjligheter för ungdomarna.

Uppföljning

 • När det gäller förebyggande arbete kan det vara svårt att veta vad som är orsak och effekt. Det gäller att hitta bra sätt att utvärdera arbetet, något som kan skilja sig mellan olika kommuner. Detta kan göras genom skolans egna mätningar eller tidigare undersökningar.

Kontakt

Annika Hedberg, Fagersta kommun

E-post: fornamn.efternamn@fagersta.se